Lokale Energie-Initiatieven (LEI) coach (1 of meerdere kandidaten)

Logo van provincie overijssel met een gestileerde letter "o" in blauw en roze, met de tekst "provincie overijssel" in grijs.

Aanvraagnummer: 2446
Organisatie: Provincie Overijssel
Locatie: Provincie Overijssel
Uren per week: 2-5 uur
Tarief: €82 per uur
Regio: Overijssel
Startdatum: 01-09-2024
Optie tot verlenging: Nader tebepalen
Sluitingsdatum: 08-07-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

De LEI coach werkt voor het programma Nieuwe Energie Overijssel. Onderdeel van de eenheid Economie en Cultuur (EC). De provincie werkt bij de ondersteuning van lokale initiatieven nauw samen met Natuur en Milieu Overijssel. De coördinatie van ondersteuningsvragen gebeurt ook door hen. De LEI coach heeft een zelfstandige functie en werkt samen met de andere LEI coach(es), NMO en de Projectleider Lokale Energie Initiatieven van de provincie.


Project

Lokale energie-initiatieven (LEI) hebben een onmisbare rol in de energietransitie. Naast dat zij projecten realiseren die bijdragen aan de lokale energiedoelstellingen, zorgen zij voor meer draagvlak voor de energietransitie. LEI zijn namelijk lokaal geworteld en bewoners kunnen meeprofiteren van hun energieprojecten. Nieuwe Energie Overijssel vergroot de realisatiekracht van bestaande initiatieven en stimuleert het ontstaan van nieuwe initiatieven.


Opdracht omschrijving

Je ondersteunt als LEI-coach initiatiefnemers van een lokaal energie-initiatief in de opstartfase en helpt hen om sneller tot realisatie van een project te komen. Je bent een laagdrempelig aanspreekpunt en biedt kennis, praktijkervaringen, klankbord en netwerk. Je biedt allround kennis en kunde en koppelt vragen van initiatiefnemers aan de juiste expertise. Je adviseert initiatiefnemers over het aanvragen van een LEI-subsidie bij de provincie . Je voert vooral gesprekken met initiatiefnemers, vaak in de avonduren. Je bent inzetbaar binnen de hele provincie Overijssel. Je draagt bij aan het monitoren van de voortgang van lokale energieprojecten. Dit wordt gedaan door middel van het bijhouden van het logboek en het signaleren van knelpunten. Je werkt op oproepbasis. Per initiatief besteed je gemiddeld 8 tot 12 uur, afhankelijk van de behoefte. Het initiatief blijft van de initiatiefnemers, de lei-coach, adviseert, coacht, legt verbindingen, maar neemt het werk niet over.

Tegen het einde van de opdracht, heb jij 10 – 20 initiatieven ondersteund.


Verantwoordelijkheden / Resultaten

Je levert adequate ondersteuning aan initiatiefnemers van lokale energie-initiatieven. Je helpt hen op weg. Je adviseert over het aanvragen van een Lei-subsidie.

Je levert adequate ondersteuning aan initiatiefnemers van lokale energie-initiatieven. Je helpt hen op weg. Je adviseert over het aanvragen van een Lei-subsidie.


Beschikbaarheid

De Kandidaat is inzetbaar vanaf 1 september 2024 (indien mogelijk eerder) tot en met 31augustus 2025 voor 2 tot 5 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...

Eis 1 De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste HBO denk- en werkniveau.

Eis 2 De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring of vrijwilligerservaring op minimaal één van de volgende gebieden: grootschalige energie-opwek (zon en wind), warmtetransitie en energiebesparing bij huishoudens en/of organisatieontwikkeling van vrijwilligersinitiatieven, inclusief lokale binding in de periode 2018-heden.

Eis 3 De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring of vrijwilligerservaring bij een lokaal energie-initiatief in de periode 2018- heden. (Hiermee wordt bedoeld: een initiatief door een lokaal samenwerkingsverband dat als doel heeft op te wekken of te besparen, waarbij bewoners en lokale organisatie actief worden uitgenodigd om lid of klant te zijn en te profiteren van de opbrengsten)


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %
Uitleg gunningscriteria

Aan de hand van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding wordt een rangorde van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 82,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria Kwaliteit

25 %

De kandidaat heeft kennis van/ervaring met de financieringsmogelijkheden (postcoderoosregeling, SDE+, andere subsidies) voor lokale energie-initiatieven. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting hoe aan deze wens wordt voldaan. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

30 %

De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring of vrijwilligerservaring opgedaan met projectontwikkeling/projectleiding/procesregeling van een energie opwek- (zon, wind en/of warmte ) en/of besparingsproject in de periode 2020-heden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting hoe aan deze wens wordt voldaan. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

25 %

De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring of vrijwilligerservaring met het organiseren en (door)ontwikkelen van vrijwilligersorganisaties, bij voorkeur energiecoöperaties in de periode 2020-heden.

20 %

De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring of vrijwilligerservaring met het opstarten van een lokaal energie-initiatief. In de periode 2020 – heden.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 2 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview. Provincie Overijssel behoudt zich daarnaast het recht voor om meer dan twee Kandidaten uit te nodigen voor het interview, waarbij de rangorde bepalend is en zal worden gevolgd.

Uitsluitend de Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes voldoen aan de eisen kunnen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meerdere Kandidaten in de rangorde gelijk scoren, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meerdere Kandidaten gelijk scoren, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien daarna in dat geval meer dan twee Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 2 innemen, zullen die betrokken Kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. Kandidaten die in dat geval in de rangorde buiten de plaatsen 1 tot en met 2 op een bepaalde plaats in de rangorde gelijk scoren zullen allen worden uitgenodigd of geen van allen.

De interviews zullen plaatsvinden met Tessa van Deventer, Projectleider Lokale Energie Initiatieven en Martijn Kroos, Projectleider Energie en Lokale Energie Initiatieven op 17 juli 2024 tussen 12:00 en 16:00 uur. Het interview vindt plaats in het Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Aanbieder/Kandidaat dient hier rekening mee te houden.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Aanbieder/Kandidaat begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Kandidaten in de interviewfase gelijk scoren, dan zal de score op kwaliteit uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Provincie Overijssel zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Kandidaat tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Aanbieder/Kandidaat heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningcriteria.

Indien Provincie Overijssel van mening is dat de Kandidaat op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Provincie Overijssel de Kandidaat uitsluiten van gunning van de Opdracht.

In dat geval heeft Provincie Overijssel het recht maar niet de verplichting om een andere Kandidaat uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zou komen.

De interviews worden uitgevoerd door afgevaardigden van Provincie Overijssel. Deze personen beoordelen de Kandidaat op basis van de hieronder genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Aanbieder/Kandidaat het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Aanbieder/Kandidaat heeft uiteindelijk de beste prijs-/kwaliteitsverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan één (1) persoon wordt gevraagd worden de best scorende Kandidaten uit de interviewfase geselecteerd.

Competenties

De competenties waar de Kandidaat in het interview op wordt getoetst zijn:

  • Analytisch
  • Goede communicatieve vaardigheden
  • Netwerkvaardigheden
  • Enthousiast
  • Coachende vaardigheden

De Kandidaat wordt per competentie beoordeeld. Indien de Kandidaat aan de competentie voldoet, krijgt de Kandidaat de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie wordt de volgende beoordelingsopties aangehouden:

- Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten

- Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten

- Voldoet (bijna) niet aan competentie - 0 punten

In totaal zijn er 5 competenties. De Kandidaat kan op deze vraag daardoor maximaal 50 punten scoren.