Projectleider/adviseur Schiphol oost vergunningverlening geluid

Logo van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, met de naam in gestileerde blauwe tekst met een golfpatroon erdoorheen op een witte achtergrond.

Aanvraagnummer: 2688
Organisatie: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Locatie: OD NZKG
Uren per week: 8 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 17-07-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie


De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verleent vergunningen op het gebied van milieu, bodem en bouw. En we zien we erop toe dat alle partijen daarbij hun wettelijke verplichtingen nakomen. Waar nodig handhaven we. Ons doel: het waarborgen en beschermen van een schone, veilige, duurzame leefomgeving voor de inwoners van het Noordzeekanaalgebied.

We hebben gespecialiseerde kennis van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, en over geluid, luchtkwaliteit, duurzaamheid, energiebesparing, tunnelveiligheid en bouwkundige veiligheid. Daarom denken we vaak mee over ruimtelijke plannen in het gebied rondom Amsterdam en verduurzaming. Wat past er aan bedrijvigheid, infrastructuur en bouw? Welke gevolgen heeft dat voor de leefbaarheid? We adviseren overheden hierover bij het maken van beleid.

In het Noordzeekanaalgebied wordt de druk op de schaarse ruimte steeds groter: meer industrie, meer mobiliteit en een forse woningbouwopgave. Ontwikkelingen die impact hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Bewoners, werkgevers, werknemers en recreanten: iedereen heeft er baat bij dat de regio veilig en leefbaar is en blijft.

Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid, ook de overheid. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft als belangrijkste taak het leefbaar houden van dit gebied. Dat is waar we ons dagelijks voor inzetten, namens acht gemeenten en drie provincies.


Opdracht

In het kader van de Wet geluidhinder is in 1992 rond het industrieterrein Schiphol-Oost een geluidzone vastgesteld. In opdracht van de provincie Noord-Holland (PNH) is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG ) beheerder van het zonebeheermodel. De wettelijke geluidzone van Schiphol-Oost zoals die nu bekend is komt na inwerkingtreden van de Omgevingswet (Ow) te vervallen. In plaats daarvan zullen rond de industrieterreinen Geluid Productie Plafonds Industrie Lawaai (GPPIL) worden vastgesteld en wordt een aandachtsgebied geïntroduceerd. De omvang van het aandachtsgebied is vergelijkbaar met die van de huidige geluidzone.

Het industrieterrein Schiphol-Oost is door Provincie Noord-Holland (PNH) in de Provinciale milieuverordening (PMV) en straks in de Omgevingsverordening (OV) aangewezen als terrein van regionaal belang. De OD beheert in opdracht van PNH het geluidbeheermodel (zaak zonebeheer). Met het geluidbeheermodel wordt inzichtelijk gemaakt of ruimtelijke ontwikkelingen rondom Schiphol inpasbaar zijn in relatie tot de geluidbelasting vanwege het industrieterrein Schiphol. Het vliegverkeer van Schiphol valt buiten dit kader.

Belangrijkste geluidbron op het industrieterrein Schiphol-Oost is het proefdraaien van vliegtuig motoren na onderhoud. Het proefdraaien gebeurt bij drie bedrijven Schiphol Nederland B.V. (SNBV), KLM en KLM cityhopper. Het proefdraaien is bepalend voor de omvang van de geluidzone die reikt tot ver in de Haarlemmermeer, Amsterdam en Aalsmeer.

De vigerende vergunningsvoorschriften waarin het geluid van proefdraaien wordt geregeld zijn gebaseerd op gegevens uit de jaren 80-90 van de vorige eeuw of ouder. De systematiek die bij het vaststellen van de geluidzone in 1992 is gekozen laat zich niet vertalen in één rekenmodel voor geluid. Een dergelijk rekenmodel is, gezien de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024, noodzakelijk voor een transparante beoordeling van ruimtelijke ontwikkelingen en vergunningverlening.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Aantoonbare werkervaring als projectleider/adviseur binnen de overheid op het gebied van milieu en of het ruimtelijk domein;
2. Aantoonbare werkervaring als adviseur/projectleider met projecten met verschillende stakeholders zoals bedrijven en overheden (noem hiervan minimaal een voorbeeld in het cv);


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

3. Aantoonbare werkervaring als projectleider/adviseur op het gebied van vergunningverlening (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met vergunningverlening op het gebied van milieu (30 punte);
5. Vermeld in het cv waarom jouw kandidaat/organisatie geschikt is voor deze opdracht (maximaal 0,5 pagina) (20 punten);
6. Een afgerond certificaat of werkervaring met Prince2 of gelijkwaardig zoals IPMA (10 punten)
7. Aantoonbare kennis/werkervaring op het gebied van geluid (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11/12.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg .


Planning

De gesprekken bij de omgevingsdienst zijn gepland op een nader te bepalen moment. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.