Projectleider / Ambtelijk opdrachtgever

Logo van Katwijk met gestileerde blauwe golven boven de naam, geschreven in donkerblauwe letters.

Aanvraagnummer: 2718
Organisatie: Gemeente Katwijk
Locatie: Gemeente Katwijk
Uren per week: 20 tot 24 uur
Tarief: €135 per uur
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 14-08-2024
Optie tot verlenging: ja, 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 17-07-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Over Gemeente Katwijk: Met ruim 65.000 inwoners is Gemeente Katwijk een krachtige organisatie die nauw samenwerkt met de inwoners van Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg. Meer informatie vind je op www.katwijk.nl .

Cluster Projecten, Programma’s en Opgaven (PPO): Het PPO-cluster bedient alle domeinen binnen de gemeente en richt zich op het verbeteren van de slagkracht en beheersing van projecten, programma’s en opgaven, met een focus op de IPM-methodiek.

Deze opdracht is tweeledig: projectleider 50% en ambtelijk opdrachtgever 50%.

Projectleider: project nieuwbouw van Salem (zorgisntelling)

Als projecteider ben jij verantwoordelijk voor het behalen v an de gemeentelijke doelstellingen van het project nieuwbouw Salem binnen de gestelde kaders (geld, risico's, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit). Dit is een project van DSV waarbij de gemeente garant staat. Dit maakt de verhouding tussen gemeente en DSV complex. Je bent een stevige projectleider met ervaring met de VVT-sector en goede onderhandelingsvaardigheden.

Ambtelijk opdrachtgever:

Als AO draag je bij aan de verbetering van de leefomgeving van Katwijk door efficiënte en effectieve uitvoering van projecten op gebied van iteenlopende projecten (o.a. wonen/infrastructuur/maatschappelijk vastgoed), de nadruk ligt aanvankelijk op projecten met een maatschappelijk karakter.

Samen met de projectleiders en bestuurlijk opdrachtgever (‘gouden driehoek’) vorm je het fundament van projectmanagement. Je bekleedt een flexibele rol, van doortastende actie tot strategisch advies.


Verantwoordelijkheden

Projectleider:

 • Het regie voeren op alle activiteiten die nodig zijn om het door de gemeente gewenste projectresultaat te bereiken op een projectmatige wijze, zoals omschreven in het Katwijkse handboek voor projectmatig werken.
 • Afstemming met de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers over de opzet, inhoud en besluitvorming van projecten, inclusief rapportages over GROTIK-aspecten.
 • Opstellen en afhandeling van bestuurlijke beslisdocumenten. Het college en raad informeer je over de voortgang.
 • Inhoudelijk/functioneel leidinggeven aan een projectteam.
 • Onderhandeling met marktpartijen, overlegt met inwoners en stakeholders, juridische procedures uitvoeren en zorgen dat overeenkomsten worden gesloten.

Ambetelijk opdrachtgever:

 • Adviseren van de bestuurder en projectmanager op strategisch niveau.
 • Afstemmen beschikbare middelen op bestuurlijke eisen en wensen en ziet toe op het opstellen en vaststellen van projectdocumenten.
 • Faciliteren projecten (mensen en middelen) en verzorgen van draagvlak en rugdekking in de projectomgeving.
 • Intervenieren als de projectkaders in het geding dreigen te komen, signaleren scopewijzigingen en stuurt op nieuw te behalen projectresultaat en legt periodiek verantwoording af aan de directie en bestuur.
 • Sparringpartner van programmamanagers en opgavemanagers vanuit de regie.
 • Als inhoudelijk rechterhand van de clustermanager (samen met de andere twee ambtelijk opdrachtgevers) en de directie, draag je bij aan kwaliteits- en efficiencyverbeteringen van cluster PPO en de raakvlakken met andere clusters.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 14-8-2024 tot en met 28-2-2025 voor 20 tot 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de start- en einddatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

'Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Welk type overeenkomst is op de kandidaat van toepassing? (Overeenkomst inhuur arbeidskrachten, tussenkomst ZZP’er of (modelovereenkomst) met ZZP’er?)

Wie is tekenbevoegd (naam en functie)?

In het bezit van een afgeronde WO-opleiding


Prijs (eisen)

Maximaal: € 135,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Sorteer op kwaliteit (dan prijs)
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

35 %

De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het afleggen van verantwoording aan directies en besturen van een gemeente of non-profitorganisatie. Omschrijf dit in het cv.

30 %

De kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring in de afgelopen 3 jaar als ambtelijk opdrachtgever binnen een gemeente.

20 %

De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het faciliteren van hoog politiek gevoelige projecten op het gebied van maatschappelijk vastgoed, met nadruk op het creëren van draagvlak en het verzorgen van rugdekking in complexe projectomgevingen. Beschrijf dit in het cv.

15 %

De kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring hebben met het leiden van projecten binnen de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT).


Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

 • Integraal analytisch vermogen
 • Omgevings- en organisatiesensitiviteit;
 • Communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk;
 • Verbinden, coachen en samenwerken;
 • Een sterk ontwikkelde politiek/bestuurlijke sensitiviteit.


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen.

De cv’s worden beoordeeld op de Kwaliteit (eisen) die hierboven zijn benoemd in de (offerte)aanvraag. Dit zijn de minimumeisen/knock-outcriteria. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor stap 2. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie van cv’s

Bij stap 2 worden de punten/percentage(s) toegekend. Per gunningscriterium (wens) staat de (maximaal) te behalen score/percentage aangegeven. Indien aan alle “Gunningscriteria (wensen)” wordt voldaan zal de totaal te behalen score (100%) worden gegeven. Als er een bepaalde wens niet (geheel) voldoet zal er voor die wens geen (volledige) score worden toegekend. Het voldoen aan de wens(en) moet duidelijk uit het cv blijken.

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. De tien (10) kandidaten die het beste scoren worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De opdrachtgever streeft ernaar drie (3) kandidaten uit te nodigen voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Interview

In het interview wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het interview wordt gevoerd door twee of meerdere vertegenwoordigers van de opdrachtgever. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de gemeente Katwijk het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.
Opdrachtgever behoudt het recht om (de opdracht) niet te gunnen.

Gesprekken zijn gepland voor: dinsdag 6 augustus 2024 10:30-12:30