Senior Risk & Security Manager TBO

Logo van het Kadaster met een gestileerde blauwe letter 'K' naast het woord 'kadaster' in lichtblauwe tekst.

Aanvraagnummer: 1715
Organisatie: Kadaster
Locatie: Kadaster
Uren per week: 32
Tarief: €120 - €147 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 1 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 02-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld

De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

- De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;

- Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;

- De verschillen tussen regio’s.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Daarmee zijn processen van ruimtelijke planvorming, regelgeving en vergunningverlening voor activiteiten in de fysieke leefomgeving ingrijpend gewijzigd en gemoderniseerd. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening (DSO-LV) ondersteunt de doelstellingen van de nieuwe wet en is nu operationeel.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen wordt ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zijn voor een ieder beschikbaar. Hiervoor is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang geeft tot

deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het inwerkingtredingsniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen, als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De huidige ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties.

De TBO is op zoek naar een senior Risk- & Security manager TBO .

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Wij zoeken nog een Senior Risk- & Security manager TBO die ons team komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen.

Opdrachtomschrijving
Gezien de complexiteit van het programma en de vele partijen die daarin een rol spelen zoeken wij een senior Risk- & Security manager TBO met ruime werkervaring in een complex en interbestuurlijk (overheids) stakeholdersveld op directie- en bestuurlijk niveau, bij voorkeur op het gebied van de fysieke leefomgeving en ruimtelijke ordening.


Verantwoordelijkheden

Taken en verantwoordelijkheden

In deze opdracht initieer en realiseer je in 2024 en 2025 projecten en activiteiten en werk je mee aan projecten en activiteiten die collega’s trekken, die leiden tot:

  • Ingerichte Processen op het gebied van risk-, compliance-, securitymanagement en audit, in lijn met Safe (Scaled Agile Framework);
  • Een aantoonbaar beheerste intake en overdracht/inpassing van de door het DSO ontwikkelprogramma gerealiseerde resultaten op deze aandachtsgebieden;
  • Vaststelling van de mate van gereedheid van de door het DSO ontwikkelprogramma gerealiseerde resultaten op deze aandachtsgebieden en bepaling van de eventueel nog noodzakelijke (door)ontwikkelopgave om het door de TBO gewenste kwaliteitsniveau te bereiken;
  • Een uitgevoerde ontwikkelopgave op basis van een voor deze aandachtsgebieden op te stellen Ontwikkelplan, dat je in samenwerking met collega’s van de TBO, ontwikkelpartners, opdrachtgever en DSO ontwikkelprogramma realiseert;
  • Vastgelegde afspraken met de Operationeel beheerders en opdrachtgever voor deze aandachtsgebieden;
  • Monitoren van de operationele beheerders met betrekking tot Risk-, Security- en Compliance;
  • Vervullen van de Liaison-rol voor externe audits en onderzoeken zoals Adviescollege ICT-toetsen.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 31december 2024 voor 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 1 x 3 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.


Overige eisen

Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal <invullen> pagina's A4/bij onbeperkt helemaal weghalen toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

Minimaal aantoonbaar WO werk- en denkniveau, afgeronde RE opleiding.

Minimaal 5 jaar op niveau van (senior) management / directie advisering.

Minimaal 5 jaar kennis en ervaring met het inrichten van Risico-, Compliance- en Securitymanagement, Governance en uitbesteding.

Aangetoonde kennis en ervaring met binnen overheden geldende compliance eisen en het inrichten van Risico-, Compliance- en Securitymanagement, Governance en uitbesteding processen bij overheidsorganisaties en/of zelfstandig bestuursorganen.

Kennis van BIR / BIO, ISO27000, ISO31000, ISO25010.

Minimaal 5 jaar ervaring en kennis van Risico- en Kwaliteitsmanagement in grote (overheids) projecten / programma’s.

Aantoonbare kennis en ervaring met de Omgevingswet en het DSO.

Minimaal 2 jaar ervaring met programma’s en projecten conform de SAFe methodiek georganiseerd, Gecertificeerd als SAFe Agilist is een pré.

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Proactief, initiatiefrijk en verbindend; • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; • Analytisch vermogen; • Secuur; • Resultaatgericht en kwaliteitsgericht; • Politieke sensitiviteit; • Teamspeler.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %
Uitleg gunningscriteria

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beoordeling van het ingediende tarief (prijs) en de kwalitatieve criteria wordt de rangorde van kandidaten samengesteld. Met de drie kandidaten die hierbij het hoogst scoren wordt een verificatiegesprek gehouden. Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Naar aanleiding van de verduidelijking, toelichting en eventuele bewijsmiddelen die het kadaster middels het verificatiegesprek heeft verkregen, kunnen scores worden bijgesteld. Hierdoor is het mogelijk dat de rangorde binnen de drie hoogst scorenden wordt aangepast. De hoogste scorende kandidaat, na uitvoering van de verificatiegesprekken komt in aanmerking voor gunning.

De punten toekenning voor het gunningscriterium kwaliteit binnen de beoordelingssystematiek is als volgt:

Score Beoordeling
0 Geen antwoord/invulling
Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet beschreven

1 Onvoldoende
Omschrijving: Onderwerp voldoet in zijn geheel niet

2 Matig
Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet (volledig) behandeld of voldoet op onderdelen niet aan de wensen van het Kadaster

3 Voldoende
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld en sluit aan bij de wensen van het Kadaster. Er is geen sprake van meerwaarde.

4 Goed
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster en bevat enkele positief onderscheidende kenmerken er is sprake van enige meerwaarde

5 Uitstekend
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster, bevat positief onderscheidende kenmerken en overtreft hiermee in ruime mate de verwachtingen van de opdrachtgever. Er is sprake van aanzienlijk meerwaarde.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Indien er meer informatie wordt gegeven dan gevraagd zal alleen het maximaal aantal toegestane woorden worden beoordeeld. Alle woorden vanaf het maximaal toegestane aantal zullen niet aan de beoordelaars worden doorgegeven.


Gunningscriteria Kwaliteit

50 %

Beschrijf uw kennis en ervaring met de binnen overheden geldende compliance eisen en het inrichten van Risico-, Compliance- en Securitymanagement, Governance en uitbesteding processen in overheidsorganisaties die het beste aansluit bij deze opdracht. . Beoordeling: De mate waarin de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.

40 %

Beschrijf uw kennis en ervaring Risico- en Kwaliteitsmanagement in grote (overheids) projecten / programma’s ingericht conform SAFe die het beste aansluit bij deze opdracht; (max. 200 woorden). Beoordeling: De mate waarin de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.

10 %

U bent gecertificeerd voor Scaled Agile Framework. Beoordeling: indien ja, 5 punten, anders 0 punten.


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 120,00
Maximaal: € 147,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Waarbij de nadruk ligt op de eisen en de kwalitatieve gunningscriteria.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningscriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Kandidaten worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 18 of 19 juni 2024 via MS Teams. Deze datum staat vast en hier wordt niet van afgeweken.