Speerpuntcoördinator Energietransitie

Logo van Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen, met de naam in verschillende tinten groen.

Aanvraagnummer: 2553
Organisatie: Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Locatie: Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (Groene Metropoolregio)
Uren per week: gemiddeld 16
Tarief: €110 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-08-2024
Optie tot verlenging: 2 x 1 jaar
Sluitingsdatum: 08-07-2024 08:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Sinds 1 januari 2021 is de Gemeenschappelijke Regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) gestart. Dit is een samenwerkingsverband van 18 gemeenten. Kort samengevat is de gezamenlijke ambitie van de Groene Metropoolregio:

• we positioneren ons als dé groene metropoolregio van ons land;

• we profileren ons als dé (inter)nationale circulaire topregio 2050;

• we werken samen aan dé ontspannen groeiregio in balans.

De Groene Metropoolregio werkt aan vijf grote opgaven. Op www.groenemetropoolregio.nl en op vind je meer informatie over de regio en de verschillende opgaven.

Binnen de opgave Circulaire Regio van de Regionale Agenda werkt de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen namens 16 gemeenten aan de https://www.groenemetropoolregio.nl/projecten/res-regio-arnhem-nijmegen-energietransitie-van-voor-en-door-de-regio/ energietransitie. Voor de taken rondom de Regionale Energiestrategie functioneert een klein team. Voor de overige taken binnen het thema Energietransitie is de speerpuntcoördinator energietransitie verantwoordelijk.

De huidige ingehuurde opdrachtnemer zal ook een offerte uitbrengen op deze opdracht.


Verantwoordelijkheden

Als speerpuntcoördinator heb je de taak om een aantal in gang gezette projecten verder te begeleiden en te zorgen voor een goede uitvoering. Dit doe je samen met de 16 deelnemende gemeenten, de provincie en andere relevante stakeholders zoals kennisinstellingen en bedrijven. Je zorgt voor een inspirerend, breed en bestuurlijk gedragen proces en overeenkomstige uitkomst. Je werkt samen met de andere speerpuntcoördinatoren, de Opgavemanager Circulaire Regio en andere medewerkers van de Groene Metropoolregio en stemt af met het projectteam RES. Er vindt periodiek overleg plaats tussen de bestuurlijk opdrachtgever(s), de opgavemanager en diverse collega’s van gemeenten.

Opdracht speerpuntcoördinator:

 • Voorbereiden en voorzitten overleggen speerpunt energietransitie

 • Bijdragen aan opstellen en uitvoeren Jaaragenda 2025-2028 en begroting

 • Bijdrage aan diverse voortgangsrapportages

 • Deelname aan bestuurlijke en ambtelijke overleggen opgave circulaire regio

 • Ondersteuning overdracht Regionaal Expertiseteam Energie van GMR naar The Economic Board

 • Klimaatmonitor: organiseren, afstemmen met andere opgaven en ambtelijk en bestuurlijk proces

 • Isolatieproblematiek woningen in relatie met provincie: bijdrage aan aanpak op maat

 • Bijdrage aan intergemeentelijk project LOAN mbt geothermie (Lingewaard Overbetuwe, Arnhem Nijmegen)

 • Ambtelijk opdrachtgever energie-inkoop gemeenten en verduurzaming vastgoed (ivm vergroening gasverbruik gemeenten)

 • Ambtelijk opdrachtgever Interregproject DeCarb Pro (CO2-beprijzing)

 • Bijdragen aan communicatie-activiteiten en organisatie evenementen opgave Circulaire Regio

 • Budgetbewaking speerpunt energietransitie


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-08-2024, of zoveel eerder als mogelijk is, tot en met 30-06-2025 voor gemiddeld 16 uur per week uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 1 jaar. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. (Indien het cv (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het cv is in het Nederlands gesteld in lettertype Arial 10 (of vergelijkbaar) en bij voorkeur in PDF-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het cv dient ter verificatie van de bij de eisen en gunningscriteria gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en de gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het cv en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit kan leiden tot uitsluiting.)

Aantoonbaar afgeronde master in een relevante richting;

Aantoonbaar meerjarige recente werkervaring en kennis op het gebied van Energie & Duurzaamheid;

Aantoonbaar meerjarige recente ervaring met werken in een complexe omgeving met diverse stakeholders;

Aantoonbaar recente ervaring in een soortgelijke rol bij een gemeenschappelijke regeling;

Aantoonbaar actueel netwerk op het gebied van Energie & Duurzaamheid;

Aantoonbaar meerjarige ervaring met een regionale samenwerking tussen diverse grote en kleine overheden;

Aantoonbaar ervaring met het organiseren en voorzitten van bijeenkomsten met bestuurders en diverse stakeholders.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

60 %

Aantoonbaar actueel netwerk op het gebied van Energie & Duurzaamheid in de regio Arnhem- Nijmegen;

40 %

Aantoonbaar meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van Energie & Duurzaamheid in een adviserende/ coördinerende rol.


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 110,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Je beschikt aantoonbaar over de volgende competenties

 • Bestuurlijke sensitiviteit

 • Onderhandelingsvaardig

 • Overtuigingskracht

 • Proactief

 • Resultaatgericht

 • Samenwerkingsgericht en verbindend


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op korte termijn. Gelieve hier rekening mee te houden.