Technisch manager Vloedbeltverbinding (nieuwe infrastructuur) 1 of meerdere

Logo van provincie overijssel met een gestileerde letter "o" in blauw en roze, met de tekst "provincie overijssel" in grijs.

Aanvraagnummer: 2518
Organisatie: Provincie Overijssel
Locatie: Provincie Overijssel
Uren per week: 24 - 28 uur
Tarief: €130 per uur
Regio: Overijssel
Startdatum: 15-08-2024
Optie tot verlenging: Nader tebepalen
Sluitingsdatum: 08-07-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd (in eigen beheer of via uitbesteding aan derden).

De eenheid bestaat uit de volgende teams: Project Sturing, Project Advies, Leiding, Ontwikkeling en Expertise, Verkeer- en InfraBeheer.

Deze opdracht valt binnen het team Project Sturing. Dit team zorgt voor het Dagelijks onderhoud van ons areaal en

projectmanagement van groot onderhoud projecten, verkenningenstudies, planstudies, voorbereiding en realisatie op het

gebied van wegen, vaarwegen, kunstwerken en voor het uitvoeren van bodem- en asbestbodemsaneringen.


Project

Als technisch manager word je ingezet op het project Vloedbeltverbinding en waar nodig wordt je expertise in andere projecten gevraagd.

In het hart van Twente staat de bereikbaarheid inmiddels al jaren onder druk ter hoogte van de gecombineerde Rijksweg A1/A35 tussen de knooppunten Azelo en Buren, met bijbehorende verkeersveiligheids- en leefbaarheidsknelpunten door en in de bebouwde kom van Zenderen en Borne.

Samen met de Rijksoverheid is onderzocht hoe de bereikbaarheid kan worden verbeterd. Dit heeft geleid tot de plannen voor de Vloedbeltverbinding.

De Vloedbeltverbinding wordt een nieuwe vlotte, veilige en robuuste wegverbinding op de corridor Almelo-Hengelo/Enschede. Het vervangt de bestaande overvolle provinciale weg door de kernen Zenderen en Borne. In totaal is de Vloedbeltverbinding 6,5 kilometer lang. De Vloedbeltverbinding kruist de bestaande wegen en spoorweg met diverse gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruisingen. De totale investeringsomvang bedraagt € 77 mln.

Momenteel ligt de nadruk op het samenstellen van een IPM projectteam die de komende jaren de realisatie van dit omvangrijke infrastructurele project tot en met de oplevering van de bouwwerkzaamheden gaat coördineren. Het betreft een uitdagend project omdat er nog veel werk te verzetten is. Zo moeten er slagen worden gemaakt op het gronddossier, in nauwe samenwerking met ProRail moet in een buitendienststelling een spooronderdoorgang worden gerealiseerd en het huidige schetsontwerp van het tracé moet verder uitgewerkt worden in samenspraak met diverse interne en externe betrokkenen.

Lees meer op www.overijssel.nl/vloedbeltverbinding


Opdracht omschrijving

Op 27 maart 2024 is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Vloedbeltverbinding vastgesteld door Provinciale Staten. Dit is gelijk ook het startpunt van de realisatiefase.

Als technisch manager geef je vorm aan de technisch inhoudelijke uitwerking van het project. Daarbij ben je altijd op zoek naar de verbinding met het team, de organisatie en de (toekomstig) beheerders. Uiteindelijk geef je vorm aan een project dat door de beheerders moet worden gedragen en overgenomen.

In deze planfase zorg je voor de benodigde technische uitwerkingen en zorg je voor de inhoudelijke aansturing van een nog te contracteren ingenieursbureau.

Vanuit de inhoud ben je in staat anderen mee te nemen en ben je oplossingsgericht. Wetende dat het niet mogelijk is alle eisen aan elkaar te verbinden. Voor de KES ben je in staat de consequenties te overzien en mee te geven of eisen haalbaar en reëel zijn.


Verantwoordelijkheden / Resultaten

Als technisch manager ben je primair verantwoordelijk voor het ontwerp met de daarbij behorende onderbouwingen.

Het ontwerp kan je vertalen naar wat nodig is voor de planuitwerking en de daarbij behorende verantwoording. Ook zorg je samen met de omgevingsmanager ervoor dat de participatie op een adequate manier kan worden vormgegeven.

Je zorgt voor de technisch inhoudelijke afstemming met de (toekomstig) beheerders. En brengt in beeld waar de inhoudelijke spanningsvelden zitten. Je bent in staat om met partijen samen tot oplossingen te komen of te zorgen voor een goed afwegingskader voor besluitvorming.

Als lid van het kernteam borg je dat de technische uitwerking binnen het kader van de opgave blijft.


Beschikbaarheid

De Kandidaat is inzetbaar vanaf 15 augustus 2024 of indien mogelijk eerder tot en met 15 augustus 2025 voor 24 tot 28 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...

De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO-opleiding (op het gebied van civiele techniek of vergelijkbaar). Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, afstudeerrichting en afstudeerjaar

De Kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring met het in de realisatiefase aansturen van IPM-teams op infrastructurele projecten.

De Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als technisch manager bij een overheidsorganisatie in de periode: 2010 -heden.

De Kandidaat is in bezit van een geldig VCA-vol of is bereid om het certificaat op zeer korte termijn te behalen.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 25 %
Gewicht van kwaliteit : 75 %
Uitleg gunningscriteria

Aan de hand van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding wordt een rangorde van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 130,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria Kwaliteit

20 %

De Kandidaat beschikt aantoonbaar over 3 jaar werkervaring als technisch manager in specifiek de planuitwerkingsfase met daarbij het ophalen en in het ontwerp verwerken van klant-eisen-specificaties. Dit is in de periode van 2015 tot heden geweest. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

30 %

Als technisch manager ben je het technisch hart van het project. Vanuit de inhoud ben je in staat de verbinding te vinden in het team, met de beheerders en de stakeholders. Motiveer hoe jij zorgdraagt voor deze verbinding. Benoem daarbij 2 voorbeelden waarbij jouw verbindende rol goed naar voren kwam. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting hoe aan deze eis wordt voldaan. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

30 %

Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting hoe aan deze eis wordt voldaan. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

20 %

Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht of de opdrachtnemer. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 2 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview. Provincie Overijssel behoudt zich daarnaast het recht voor om meer dan twee Kandidaten uit te nodigen voor het interview, waarbij de rangorde bepalend is en zal worden gevolgd.

Uitsluitend de Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes voldoen aan de eisen kunnen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meerdere Kandidaten in de rangorde gelijk scoren, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meerdere Kandidaten gelijk scoren, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien daarna in dat geval meer dan twee Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 2 innemen, zullen die betrokken Kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. Kandidaten die in dat geval in de rangorde buiten de plaatsen 1 tot en met 2 op een bepaalde plaats in de rangorde gelijk scoren zullen allen worden uitgenodigd of geen van allen.

De interviews zullen plaatsvinden met Remko Kamstra (teamleider) en Guus Ogink (programmamanager) op donderdag 11 juli 2024 tussen 14.00 en 16.00 uur. Het interview vindt plaats in het Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Aanbieder/Kandidaat dient hier rekening mee te houden.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Aanbieder/Kandidaat begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Kandidaten in de interviewfase gelijk scoren, dan zal de score op kwaliteit uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Provincie Overijssel zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Kandidaat tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Aanbieder/Kandidaat heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningcriteria.

Indien Provincie Overijssel van mening is dat de Kandidaat op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Provincie Overijssel de Kandidaat uitsluiten van gunning van de Opdracht.

In dat geval heeft Provincie Overijssel het recht maar niet de verplichting om een andere Kandidaat uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zou komen.

De interviews worden uitgevoerd door afgevaardigden van Provincie Overijssel. Deze personen beoordelen de Kandidaat op basis van de hieronder genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Aanbieder/Kandidaat het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Aanbieder/Kandidaat heeft uiteindelijk de beste prijs-/kwaliteitsverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan één (1) persoon wordt gevraagd worden de best scorende Kandidaten uit de interviewfase geselecteerd.

Competenties

De competenties waar de Kandidaat in het interview op wordt getoetst zijn:

  • Communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk)
  • Resultaatgericht
  • Omgevings- en Politieksensitief
  • Samenwerken
  • Drukbestendig
  • Leidinggeven

De Kandidaat wordt per competentie beoordeeld. Indien de Kandidaat aan de competentie voldoet, krijgt de Kandidaat de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie wordt de volgende beoordelingsopties aangehouden:

- Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten

- Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten

- Voldoet (bijna) niet aan competentie - 0 punten

In totaal zijn er (aantal) competenties. De Kandidaat kan op deze vraag daardoor maximaal (aantal competenties x 10) punten scoren.