Adviseur energiemanagement

Logo van de Nederlandse politie, met het woord "politie" in blauw met een embleem van een open boek en een vlam erboven.

Aanvraagnummer: 1772
Organisatie: Nationale Politie
Locatie: Nationale Politie
Uren per week: 36
Tarief: Geen maximum
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 01-08-2024
Optie tot verlenging: ja, 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 07-06-2024 08:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De sector Huisvesting (HV) binnen de Dienst Facility Management, onderdeel van het Politie-dienstencentrum (PDC), bestaat onder meer uit het Team Vastgoedbeheer. De sector HV richt zich op het optimaal faciliteren van de politie bij de realisatie van zijn huisvestingsbehoefte op functioneel, financieel en technisch gebied. De sector HV is landelijk ingericht, echter de medewerkers werken daar waar de projecten of het onderhoud wordt uitgevoerd.

Het Team Vastgoedbeheer heeft als doel het onderhouden en technisch in stand houden van de huisvestingsportefeuille van de politie. Team Vastgoedbeheer heeft Nederland verdeeld in drie verzorgingsgebieden/clusters, te weten Noord-Oost-Midden, Noord-West en Zuid. Per verzorgingsgebied/cluster heeft team Vastgoedbeheer een regieteam ingericht voor het (laten) uitvoeren van het onderhoud aan de politieobjecten. Dit onder aansturing van een sector/cluster Coördinator.

Voor ondersteuning van het landelijke team ten behoeve van het implementeren en ondersteunen bij de uitvoering van Energiemanagement binnen de afdeling Team Vastgoedbeheer en het ondersteunen in diverse projecten op het gebied van realiseren energiebesparing en verduurzaming zijn we op zoek naar een Adviseur Energiemanagement.

J e werkt in de rol van Adviseur Energiemanagement samen met de Adviseurs Beheer welke elk een Eenheid onder hun hoede hebben. Je wordt hierin ondersteunt door een Projectmanagementondersteuner binnen het Teachnisch Energie Management (TEM). Tevens werk je samen met andere collega's binnen de sector Huisvesting (Assetmanagers, Projectmanagers, Projectleiders) op het gebied van technische Energiemanagement. Daarnaast betreft het energiemanagementsvraagstukken, ontwikkel- en verandervraagstukken binnen jouw vak- en kennisgebied. Je geeft opvolging aan beleidsrichtlijnen, aanbestedingsstukken en analyseert technische Energiemanagement vraagstukken, adviseert over oplossingsrichtingen


Type inzet

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie . De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.


Voor deze opdracht is een Betrouwbaarheidsonderzoek (BO) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.


Doelstelling

Beoogd resultaat:

 • Als Adviseur Energiemanagement ben je verantwoordelijk voor het beheer, optimaliseren van en het rapporteren vanuit het energiemonitoringssysteem van de politie.
 • Opstellen van periodieke (kwartaal- en jaar-) rapportages betreffende uitnutting energiebudget, energieverbruiken en gerelateerde CO 2 -uitstoot, gerealiseerde maatregelen en besparingen, etc.
 • Mede door jouw bijdrage worden de gewenste rapportages op juiste en eenduidige wijze, periodiek aangeleverd bij de diverse stakeholders binnen de organisatie (Assetmanagers, Adviseurs Beheer, etc.) en worden de besparingsdoelstellingen behaald. Je draagt tevens zorg voor de borging en bewaking van de gerealiseerde besparingen en rapporteert periodiek hierover. Mede door jouw bijdrage worden gewenste documenten op juiste en eenduidige wijze behandeld, afgehandeld en verwerkt. Vervolgens bewaak en controleer je de afgesproken processen binnen het TEM in samenwerking met de Senior Technisch Adviseur Energiemanagement om de processen waar nodig te optimaliseren en het TEM te borgen binnen de organisatie.
 • In het besluitvormingsproces signaleer je knelpunten en stel je verbetervoorstellen op.
 • Je houdt de ontwikkelingen binnen je vakgebied bij en adviseert gevraagd en ongevraagd het team en het management hierover.

Verantwoordelijkheden

Als adviseur energiebeheer ben je verantwoordelijk voor het beheer, het optimaliseren en het rapporteren vanuit het energiemonitoringsysteem van de politie. Hierin word je ondersteund door een Projectmanagement ondersteuner (PMO’er). Dit monitoringssysteem ligt aan de basis voor het verzorgen van inzicht en analyses waarmee je pragmatisch aan de slag gaat met het realiseren van energiebesparing op de locaties. Dit doe je niet alleen, maar in samenspraak met je collega’s Vastgoedbeheer, de Assetmanager en andere betrokkenen zoals een regeltechnicus en/of huisinstallateur.

Tevens worden op basis van de data uit het monitoringsysteem stuurmodellen gemaakt, die de basis vormen voor het maken van tactische/strategische keuzes voor het verduurzamen van gebouwen. Hierin ga jij ook een actieve bijdrage leveren.

Naast het vraagstuk energiebesparing ga je ook actief aan de slag met vraagstukken op het gebied van netcongestie. Dit loopt uiteen van het maken van een vermogensanalyse voor een pand tot het ondersteunen van collega’s bij het oplossen van de problematiek die netcongestie veroorzaakt in een gebouw.

Tot slot ga je ook een bijdrage leveren in het voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van energie binnen de politie, door o.a. je collega adviseurs pro-actief te voorzien van de juiste informatie waarmee zij rekening kunnen houden bij het opstellen van de MJOP’s, maar ook de contacten te hebben met het bevoegd gezag en het borgen van de uitvoering van energiebesparende maatregelen in de organisatie. Zwaartepunt van dit onderwerp ligt de komende jaren met name op de uitvoering van de Portefeuilleaanpak.


Contacten

Uiteraard ben je een vakmens en heb je kennis van en ervaring in Energiemanagement. Maar daarnaast ben je ook een verbinder: Jouw succes wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate waarin je effectief samenwerkt en communiceert met je collega's binnen het team Vastgoedeheer (Technisch Adviseurs, Coördinatoren, Adviseurs Planmatig Onderhoud, Projectmanagement Ondersteuners, Landelijke Contractmanagers) en met de huisvestingcollega's van het team Facility Services, externe projectleiders en leveranciers. Daarnaast onderhoud je contacten met advies- en inspectiebureau's en wet- en regelgevende partijen.


Opleiding

 • HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur heb je een technische opleiding gevolgd met raakvlakken op het gebied van energietechniek;

Professionele kennis en werkervaring

 • Aantoonbare werkervaring met energiemonitoringsystemen.
 • Aantoonbare werkervaring met de relevante wet- en regelgeving op het gebied van energie.
 • Aantoonbare werkervaring met het adviseren over energievraagstukken.
 • Aantoonbare werkervaring met het analyseren van verbruiksgegevens en het vertalen van afwijkingen naar verbetervoorstellen.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van energie-advisering.

Competenties

 • Visie: concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen. Visie vereist conceptuele en intellectuele capaciteiten.
 • Verandergerichtheid: Heeft zicht op de verschillende fasen van verandering en is zich bewust van het effect van de verschillende fasen op het handelen van zichzelf en andere betrokkenen,
 • Netwerkgerichtheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Houdt rekening met het actuele krachtenveld van politiek-bestuurlijke instanties, ketenpartners en belangengroepen en kan deze hanteren.
 • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:
 • Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

cv informatie

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.

Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.


Bewijsmiddelen

Inschrijvers dienen aantoonbaar te voldoen aan hetgeen zij verklaren in hun Offerte. Ter verificatie dient Inschrijver op verzoek van de Inhuurdesk bewijsmiddelen te overleggen. De inhuurdesk stelt de Inschrijver hiervan op de hoogte middels een schriftelijk verzoek. Het niet tijdig overleggen van de gevraagde bewijsstukken zal aanleiding geven tot het terzijde leggen van de Offerte met tot gevolg dat deze van de beoordeling is uitgesloten.


Geheimhoudingsverklaring

De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat binnen de termijn van 7 kalenderdagen na het ontvangen van de definitieve gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.


Tarieven

Zoals vermeld in de Voorwaarden inzake inhuur derden geldt expliciet dat bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten, verblijfskosten, parkeerkosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de Politie voor vergoeding in aanmerking komt.

De mogelijkheid tot tariefsindexatie is voor aanvragen welke per 01-01-2023 op de markt worden uitgezet, aangepast. De Inhuurvoorwaarden worden hier tekstueel z.s.m. op aangepast. De wijziging houdt in dat iedereen ná 2 jaar inzet op dezelfde aanbesteding, bij verlenging na 2 jaar automatisch wordt geïndexeerd. Dit gebeurt middels het dan geldende meest recente, definitieve CBS cijfer, ongeacht in welke maand dit is.


Screening

Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt maximaal 16 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.

In artikel 10 van de Voorwaarden Offerteprocedure zijn de voorwaarden van de screening van de Externe van de Leverancier die in aanmerking komt voor de gunning van de Inleenopdracht opgenomen. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

In geval van een eventueel bezwaar tegen een negatief screeningsresultaat dan wel de weigering van een VOG zal dit de voortgang van de offerteprocedure niet opschorten. De Politie wacht de beslissing op bezwaar niet af. Een negatief screeningsresultaat of een weigering van een VOG zal leiden tot het intrekken van het voornemen tot gunning aan de Leverancier die dit betreft.


Beschikbaarheid

De Externe is inzetbaar vanaf 01-08-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-07-2024 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Prijs (eisen)

Maximaal: € 95,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Kwaliteit (eisen)

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Eis 2. HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur heb je een technische opleiding gevolgd met raakvlakken op het gebied van energietechniek. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. Aantoonbare werkervaring met energiemonitoringsystemen. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 4. Aantoonbare werkervaring met de relevante wet- en regelgeving op het gebied van energie. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. Vereiste competenties/vaardigheden: Visie: concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen. Visie vereist conceptuele en intellectuele capaciteiten. Verandergerichtheid: Heeft zicht op de verschillende fasen van verandering en is zich bewust van het effect van de verschillende fasen op het handelen van zichzelf en andere betrokkenen, Netwerkgerichtheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Houdt rekening met het actuele krachtenveld van politiek-bestuurlijke instanties, ketenpartners en belangengroepen en kan deze hanteren. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.


Gunningscriteria (wensen)

25 %

Wens 1. Aantoonbare werkervaring met het adviseren over energievraagstukken. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

25 %

Wens 2. Aantoonbare werkervaring met het analyseren van verbruiksgegevens en het vertalen van afwijkingen naar verbetervoorstellen. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

25 %

Wens 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van energie-advisering. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

25 %

Wens 4. HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur heb je een technische opleiding gevolgd met raakvlakken op het gebied van energietechniek aangevuld met relevante trainingen / cursussen. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen