Developer Windows & Printing

Logo van de Nederlandse politie, met het woord "politie" in blauw met een embleem van een open boek en een vlam erboven.

Aanvraagnummer: 1676
Organisatie: Nationale Politie
Locatie: Nationale Politie
Uren per week: 36
Tarief: €85 per uur
Regio: Overijssel
Startdatum: 01-09-2024
Optie tot verlenging: Nee
Sluitingsdatum: 02-06-2024 08:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De developer/specialist heeft als opdracht om een deel van de omgeving, bestaande uit onder meer Windows 10 en Windows 11 met componenten zoals PowerShell, Microsoft Configuration Manager (MCM), Intune, VMware en lvanti te beheren en verder te ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Je werkt in een Agile scrum team. Hieronder vallen onder andere de volgende verantwoordelijkheden:

 • Proactief
 • Innovatieve denkwijze
 • Teamspeler
 • Communicatief
 • Klantgericht
 • Storingen voorkomen (en verhelpen)
 • Updates en upgrades doorvoeren
 • Performance en System-health monitoring
 • Windows Werkplek ontwikkeling
 • Automatiseren van beheerwerkzaamheden
 • Ondersteuning 1e en 2e lijns support

Type inzet

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdracht definitie. De uitvoering vindt plaats vanuit de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt.
De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijdse evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZPers worden uitgenodigd om te reageren

Voor deze opdracht is een BO plus screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.


Doelstelling

De developer/specialist realiseert tegen het einde van deze inhuuropdracht een optimaal werkend platform binnen de afgesproken architectuur, en conform de overeengekomen SLA t.b.v. deze opdracht.

Tevens zal de ontwikkeling van de moderne Politie werkplek starten.

Op te leveren resultaat: Voor de vervangingsperiode tot en met uitfasering zoeken wij iemand die de eerder genoemde werkzaamheden zelfstandig uitvoert. De opdracht stopt op het moment dat de betreffende architectuur is ge-upgrade en de moderne werkplek is opgeleverd.


Verantwoordelijkheden

De developer/specialist is mede verantwoordelijk voor de realisatie van de hierboven genoemde doelstellingen.

Gezien de complexiteit van de opdracht vragen wij om de onderstaande certificaten in bezit te hebben of om bereid te zijn die te behalen:

 • VMware Workspace ONE Manage en Deploy certificaat
 • VMware Workspace ONE Troubleshooting certificaat
 • VMware Workspace ONE Advanced Integrations certificaat

Contacten

Intern met collega's en stakeholders, zoals o.a. Scrum team, projectorganisatie, lijnorganisatie, Product Owner en Productline Manager. Extern onderhoud je waar nodig contact met leveranciers. De Politie is een grote organisatie: afstemmen, overleggen, met andere teams coördineren is standaard onderdeel van het werk


Opleiding

Eisen:

 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een volwaardig, erkend en volledig diploma op HBO niveau.

Wens:

 • De kandidaat heeft een afgerond, erkend en volwaardige HBO bachelor diploma in de richting van ICT.

Professionele kennis en werkervaring

Eisen:

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als systeemspecialist (beheer/bouwer/ontwerper).
 • De kandidaat heeft in de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met Microsoft Windows 10 en Windows 11, Microsoft Server, Microsoft Configuration Manager (MCM), Intune, VMware WorkspaceONE en PowerShell development.
 • De kandidaat heeft in de afgelopen 7 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Ivanti Workspace Control (RES Workspace Manager), MBAM en grootschalige printeromgevingen.


Wensen:

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare developer functie in een Enterprise omgeving.
 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring volgens Agile en SCRUM methodiek.
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen overheid, bij voorkeur politie.
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van
  applicatiedocumentatie, applicatiehandleidingen en gebruikersrichtlijnen.

Competenties

 • Analytisch vermogen
 • Resultaatgericht
 • Proactief
 • Gezag
 • Overtuigingskracht
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

cv informatie

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.

Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.


Bewijsmiddelen

Inschrijvers dienen aantoonbaar te voldoen aan hetgeen zij verklaren in hun Offerte. Ter verificatie dient Inschrijver op verzoek van de Inhuurdesk bewijsmiddelen te overleggen. De inhuurdesk stelt de Inschrijver hiervan op de hoogte middels een schriftelijk verzoek. Het niet tijdig overleggen van de gevraagde bewijsstukken zal aanleiding geven tot het terzijde leggen van de Offerte met tot gevolg dat deze van de beoordeling is uitgesloten.


Geheimhoudingsverklaring

De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat binnen de termijn van 7 kalenderdagen na het ontvangen van de definitieve gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.


Tarieven

Zoals vermeld in de Voorwaarden inzake inhuur derden geldt expliciet dat bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten, verblijfskosten, parkeerkosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de Politie voor vergoeding in aanmerking komt.

De mogelijkheid tot tariefsindexatie is voor aanvragen welke per 01-01-2023 op de markt worden uitgezet, aangepast. De Inhuurvoorwaarden worden hier tekstueel z.s.m. op aangepast. De wijziging houdt in dat iedereen ná 2 jaar inzet op dezelfde aanbesteding, bij verlenging na 2 jaar automatisch wordt geïndexeerd. Dit gebeurt middels het dan geldende meest recente, definitieve CBS cijfer, ongeacht in welke maand dit is.


Screening

Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt maximaal 16 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.

In artikel 10 van de Voorwaarden Offerteprocedure zijn de voorwaarden van de screening van de Externe van de Leverancier die in aanmerking komt voor de gunning van de Inleenopdracht opgenomen. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

In geval van een eventueel bezwaar tegen een negatief screeningsresultaat dan wel de weigering van een VOG zal dit de voortgang van de offerteprocedure niet opschorten. De Politie wacht de beslissing op bezwaar niet af. Een negatief screeningsresultaat of een weigering van een VOG zal leiden tot het intrekken van het voornemen tot gunning aan de Leverancier die dit betreft.


Beschikbaarheid

De Externe is inzetbaar vanaf 01-09-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-08-2027 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Prijs (eisen)

Maximaal: € 85,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Kwaliteit (eisen)

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Eis 2. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een volwaardig, erkend en volledig diploma op HBO niveau. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. De kandidaat heeft in de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met: - Microsoft Windows 10 en Windows 11 - Microsoft Server - Microsoft Configuration Manager (MCM) - Intune - VMware WorkspaceONE - PowerShell development Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 4. De kandidaat heeft in de afgelopen 7 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met: - Ivanti Workspace Control (RES Workspace Manager) - MBAM - Grootschalige printeromgevingen Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. De kandidaat heeft in de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als systeemspecialist (beheer/bouwer/ontwerper). Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. Vereiste competenties/vaardigheden: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Gezag: Maakt een stevige en betrouwbare eerste indruk op anderen, handhaaft deze en handelt met impact. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).


Gunningscriteria (wensen)

30 %

Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare developer functie in een Enterprise omgeving Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interview fase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

25 %

Wens 2. De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring volgens Agile en SCRUM methodiek. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring volgens Agile en SCRUM methodiek. 5/5= De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring volgens Agile en SCRUM methodiek.

20 %

Wens 3. De kandidaat heeft een afgerond, erkend en volwaardige HBO bachelor diploma in de richting van ICT. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interview fase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen erkend, volwaardig en afgeronde HBO bachelor opleiding 3/5= De kandidaat heeft een erkend, volwaardig HBO bachelor opleiding in een andere richting 5/5= De kandidaat heeft minimaal een erkend, volwaardig en afgeronde HBO bachelor opleiding in de richting van ICT.

15 %

Wens 4. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen overheid, bij voorkeur politie. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam vari de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen overheid of bij de politie 3/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen overheid. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie.

10 %

Wens 5. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van applicatiedocumentatie, applicatiehandleidingen en gebruikersrichtlijnen. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Geen minimaal 3 jaar werkervaring met het gevraagde 5/5= Wel minimaal 3 jaar werkervaring met het gevraagde