HR-adviseur

Groene banner met witte rand met daarin in witte hoofdletters de tekst "wj groningen".

Aanvraagnummer: 1309
Organisatie: WIJ Groningen
Locatie: Wij Groningen
Uren per week: 20 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Groningen
Startdatum: 30-05-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 22-05-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden zo dichtbij mogelijk. We stimuleren dat inwoners hun talenten en mogelijkheden benutten en we versterken de sociale samenhang in de wijken.

We verzorgen de indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Onze medewerkers ondersteunen inwoners bij het regie voeren over de zorg en ondersteuning die zij krijgen.

Onze buurt-, opbouw- en jeugdwerkers werken in de wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere organisaties. Zij verbinden inwoners en netwerken met elkaar.

Omschrijving team of project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:

Binnen het team HRM & Organisatieontwikkeling

WIJ Groningen is de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Hierdoor is tijdelijke inzet binnen HR nodig. Het resultaat van dit divers project is onder andere dat:

 • Medewerkers meer duurzaam inzetbaar zijn; hierbij draag je bij aan het ontwikkelen van verzuimaanpak en begeleiding
 • Het functiehuis van WIJ Groningen is up-to date gebruik makend van de MNT methodiek
 • Werving- en selectieprocessen met de inzet van TMA zijn afgerond
 • Het Management team is ondersteund bij de P&C cyclus in gezamenlijkheid met Business Control
 • De directeur en het Management team zijn ondersteund bij het opstellen van een plan met betrekking tot de organisatie ontwikkeling

Kandidaatomschrijving

We zijn op zoek naar een zeer ervaren HR professional, een stevige gesprekspartner met een duidelijke visie op HR thema’s/activiteiten. Het gaat om een senior adviseur die beschikt over een helicopterview en het werk van Sociale teams als geen ander kent en hierdoor met gemak diverse (HR) projecten zelf organiserend kan starten en afronden.

Eisen

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 30 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

De motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

· Visie en aanpak op de opdracht.

· Visie op het vak van de HR business partner.

· Beschikbare ervaring passend bij WIJ Groningen.

· Motivatie waarom kandidaat past bij de organisatie en bij de opdracht.

- De motivatie van de kandidaat sluit uitstekend aan (21%)

De motivatie van de kandidaat onderscheidt zich op uitstekende wijze. Ook sluit de motivatie van de kandidaat uitstekend aan bij voorliggende opdracht.

- De motivatie van de kandidaat sluit goed aan (11%)

De motivatie van de kandidaat onderscheidt zich op een aantal aspecten. Ook sluit de motivatie van de kandidaat goed aan bij voorliggende opdracht.

- De motivatie van de kandidaat sluit voldoende aan (0%)

De motivatie van de kandidaat onderscheidt op enkele of geen aspecten. De motivatie van de kandidaat sluit nog wel voldoende aan bij voorliggende opdracht.

De motivatie van de kandidaat is onvolledig en sluit niet aan bij onze uitvraag (knock-out)
Weging: 21 %

CV

Voeg uw CV toe en ga hierbij specifiek in op de gevraagde eisen.- De mate waarin de werkervaring van de kandidaat aansluit bij de opdracht. - De mate waarin de genoten opleiding(en) aansluit(en) bij het gevraagde functieprofiel.- Het CV van de kandidaat sluit uitstekend aan (25%) De kandidaat onderscheidt zich op uitstekende wijze kijkend naar de wijze van invulling van zijn rol bij opdrachten én door de diversiteit en complexiteit van opdrachten en daarbij behorende opdrachtgevers. - Het CV van de kandidaat sluit goed aan (15%) De kandidaat onderscheidt zich op een aantal aspecten kijkend naar de wijze van invulling van zijn rol bij opdrachten én door de diversiteit en complexiteit van opdrachten en daarbij behorende opdrachtgevers. - Het CV van de kandidaat sluit voldoende aan (0%) De kandidaat onderscheidt zich op enkele of geen aspecten kijkend naar de wijze van invulling van zijn rol bij opdrachten én door de diversiteit en complexiteit van opdrachten en daarbij behorende opdrachtgevers. Maar het CV sluit nog wel voldoende aan en voldoet aan de gestelde eisen. - Het CV van kandidaat is onvolledig en sluit niet aan bij onze uitvraag (knock-out).
Weging: 25 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

De kwaliteitsscore komt tot stand door de optelsom van het behaalde percentage op de beschreven wensen. De mate waarin de kandidaat voldoet aan deze criteria bepaalt zijn kwaliteit.

Op basis van kwaliteit wordt de top van maximaal 3 kandidaat uitgenodigd voor een interview. Op basis van de gespreksresultaten het gesprek wordt een kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

 1. Innoverend vermogen
 2. Besluitvaardig
 3. Ondernemend
 4. Organisatiesensitiviteit
 5. Analytisch
 6. Resultaatgericht

De kandidaat wordt tijdens het gesprek op deze competenties beoordeeld. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

• Geeft (nagenoeg) goede invulling aan competentie – 4%

• Geeft voldoende invulling aan competentie – 2%

• Geeft onvoldoende invulling aan competentie - 0%

In totaal zijn er zes (6) competenties. De kandidaat kan op deze vraag daardoor maximaal 24% scoren.

Weging: 24 %

Interviewplanning

Toelichting methodiek

 1. De documenten worden gecontroleerd. De gevraagde documenten dienen zodanig te zijn beschreven, dat WIJ Groningen voldoende inzicht krijgt, om te kunnen beoordelen of aan de eisen is voldaan. Mocht uit documenten of het interview blijken dat de kandidaat niet aan de gestelde eisen of aangegeven wensen voldoet, dan wordt deze als nog knock-out verklaard en niet verder meegenomen in de beoordelingsprocedure.
 2. Uitsluitend de kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes zich in de top rangorde plaatsen, zullen worden uitgenodigd voor een interview. Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er kandidaten op dezelfde plek eindigen, zal eerst de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit CV van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.
 3. In het worden de eisen en wensen geverifieerd en de aangeboden kandidaat beoordeeld op werk/opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de aangegeven competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt het besluit over (voorlopige) gunning van de opdracht plaats.

Mocht aan de hand van het blijken dat de toelichting niet in overeenstemming is met de ingediende offerte op zowel de eisen als wensen, kan zulks naar rato tot mindering van punten leiden voor het betreffende gunningscriterium of leidt dit tot uitsluiting.

De interviews zullen plaatsvinden op 27 mei 2024 tussen 10:00 en 12:00 uur. Wij vragen u hier alvast rekening mee te houden.