Kwartiermaker Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Logo van de Gemeente Barneveld, met een gestileerde groene kippenkop naast de tekst "gemeente Barneveld" in oranje.

Aanvraagnummer: 1623
Organisatie: Gemeente Barneveld
Locatie: Gemeente Barneveld
Uren per week: 28-32 uur per week
Tarief: €120 - €150 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 17-06-2024
Optie tot verlenging: Ja, per half jaar
Sluitingsdatum: 04-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Het aandachtsveld Leefomgeving is het laatste jaar sterk in ontwikkeling. De gemeente groeit en de organisatie groeit daarin mee. Per 1 september 2024 zal er een herschikking van taken plaatsvinden met name gericht op de beleids-, ontwikkel- en realisatietaken van de gemeente. We maken binnen de nieuwe structuur van Leefomgeving onderscheid in de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en gebieden en het in stand houden van het bestaande areaal. Ook zijn wij bezig het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap beter in te richten. Voor de 7 teams met een beheer- en onderhoudstaak in onze openbare ruimte is een richting bepaald voor de doorontwikkeling. Deze richting moet de komende maanden verder worden uitgewerkt.

Een grafische weergave hiervan kunt u opvragen via personeel@barneveld.nl

De gemeente Barneveld zoekt in het kader van de doorontwikkeling van Leefomgeving een kwartiermaker beheer en onderhoud openbare ruimte. Deze kwartiermaker voert namens de directeur Leefomgeving de regie op de doorontwikkeling van beheer en onderhoud en komt tot een voorstel voor een inrichtingsplan.. De kwartiermaker krijgt ook een rol ten aanzien van de inrichting van een aantal processen. Het gaat dan met name om processen die een relatie hebben met de toekomstige verdeling van taken en verantwoordelijkheden van teams en medewerkers. Te denken valt aan:

 • Arbo-maatregelen en het uitvoeren van de aanbevelingen die voortkomen uit een op te stellen RI&E
 • Verbeteren van de inkoop en aanbesteding voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden
 • De afstemming met het gebiedsgericht werken in de organisatie
 • Het inzetten van bestaande vacatureruimte in het licht van de bepaalde richting van de doorontwikkeling.
 • Het ingang zetten van het opstellen van nieuwe beheerplannen.
 • Afbakening tussen gebiedsbeheer en specialistisch beheer.

Opdracht

Beoogd resultaat

Onderbouwde en gedragen voorstellen aan het Concernteam over de inrichting en doorontwikkeling van beheer en onderhoud binnen de in het inrichtingsplan gegeven kaders. Dat wil zeggen dat er 2 teams beheer ontstaan - specialistisch beheer en gebiedsbeheer - en er een heroriëntatie plaats vindt op de teams onderhoud waarbij er minder dan de huidige 6 onderhoudsteams overblijven. Gedragen wil zeggen dat de kwartiermaker de betrokken teamleiders en medewerkers actief betrekt en dat de OR deelneemt aan het proces.

Belangrijke elementen in de opdracht van de kwartiermaker zijn:

 1. Het inrichten van beheer nieuwe stijl, met 2 teams beheer, inclusief bemensing; het maken van een inrichtingsplan
 2. Het opzetten van gebiedsbeheer en het organiseren van het dagelijkse beheer en onderhoud, het managen van de relaties met de omgeving en het zoeken van verbinding met de gebiedsregisseurs
 3. Het creëren van de condities voor het implementeren van een andere wijze van werken en sturen. Het gaat daarbij met name om het inrichten van professioneel opdrachtgeverschap in combinatie met professioneel opdrachtnemerschap en om het ontwikkelen van een daarbij passende cultuur en leiderschap.
 4. De herordening van teams binnen onderhoud.
 5. Duidelijkheid geven over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers in de teams.
 6. Het leggen van de verbinding met de andere teams – beleid leefomgeving, ontwikkeling, realisatie, planologie, bezwaar en beroep en vastgoed – en het zorgen dat beheer aan de voorkant van het proces betrokken is
 7. Het adequaat adviseren van bestuur en management inzake vraagstukken van een effectief en efficiënt beheer en onderhoud
 8. Een ‘spoorboekje’ voor het vervolg in de vorm van een implementatieplan.

Verantwoordelijkheden

Zie opdrachtomschrijving


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 17 juni 2024 tot en met 31 januari 2025 voor 24-28 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

Je voegt een cv van maximaal 3 pagina’s A4 toe. In de cv neem je privé e-mailadres en mobiel telefoonnummer van de kandidaat op. De kennismakinggesprekken vinden fysiek op het gemeentehuis plaats. De kandidaat die wordt geselecteerd, wordt gevraagd een VOG te overleggen.

• WO werk- en denkniveau

• Ervaring met veranderopgaves in het fysieke domein • Stevige management ervaring • Ervaring met het werkveld beheer en onderhoud en het leiding geven aan beheer- en/of onderhoudsteams • Ervaring met de inrichting van organisaties en processen • Ervaring met het adviseren van directie en bestuur • Ervaring met het werven van personeel • In staat om in samenwerking met teamleiders en medewerkers tot beargumenteerde en gedragen voorstellen te komen • Beschikt over visie en mensen kunnen meenemen en inspireren • In staat om mensen aan te spreken op resultaat en gedrag


Gunningscriteria

Sortering
Sorteer op kwaliteit (dan prijs)
Uitleg gunningscriteria

 • Allereerst worden de eisen geverifieerd.
 • Primaire selectie is op basis van de score op kwaliteit.
 • Secundaire selectie is op basis van prijs.
 • Definitieve selectie door opdrachtgever gebeurt door beoordeling van de inschrijving op gunningscriteria kwaliteit en prijs.
 • Hieruit volgt een ranking (maximaal 3). Deze geselecteerden worden uitgenodigd voor een gesprek (Interview).
 • Aan de hand van de gespreksresultaten van de geselecteerden wordt één kandidaat geselecteerd.


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

Ervaring met veranderopgaves in het fysieke domein en leidinggeven aan beheer en/of onderhoudsteams

30 %

Stevige management ervaring

30 %

WO werk- en denkniveau


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 120,00
Maximaal: € 150,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

 • Overzicht hebben
 • Analytisch
 • Overtuigingskracht
 • Daadkrachtig
 • Resultaatgericht
 • Samenwerkend en verbindend
 • Adviesvaardig en kunnen opereren als gesprekspartner van de directeur
 • Politiek-bestuurlijk en organisatiesensitief
 • Netwerker


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

 • Uit de beoordeling van de gunningscriteria en prijs volgt een ranking (maximaal of 3). Deze geselecteerden worden uitgenodigd voor een gesprek (Interview).
 • Aan de hand van de gespreksresultaten van de geselecteerden wordt minimaal één kandidaat geselecteerd.
 • De interviews zullen plaatsvinden op het gemeentehuis, de gemeentewerf Kallenbroekerweg 121 op 10 of 11 juni 2024. Gelieve hier rekening mee te houden.