Kwartiermaker / senior projectleider Rioolvervanging en herinrichting openbare ruimte

Logo met het woord 'drachten' in dikke grijze letters met een verticale groene lijn, gevolgd door 'smallingerland' in een kleiner grijs lettertype.

Aanvraagnummer: 1684
Organisatie: Gemeente Smallingerland
Locatie: gemeente Smallingerland
Uren per week: 28 - 32
Tarief: €100 - €150 per uur
Regio: Friesland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: Ja
Sluitingsdatum: 03-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De Gemeente Smallingerland staat aan de start van een ambitieus project: in de komende 12 jaar moeten maar liefst 140 kilometer riolering worden vervangen. We willen deze vervanging combineren met een herinrichting van de wijken waar het riool wordt vernieuwd. Een omvangrijk project met enorme impact! Niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor onze organisatie. Daarom zijn we op zoek naar een kwartiermaker die de projectorganisatie opzet en samen met het team het projectplan opstelt en eind 2024 laat vaststellen. Deze uitdagende functie mag door twee personen worden ingevuld.

Toelichting:
Gemeente Smallingerland heeft in de Omgevingsvisie en Sociale Koers haar ambitie met dorpen en wijken neergelegd. Een belangrijk onderdeel hiervan is een aantrekkelijke woonomgeving met meer groen, plekken om elkaar te ontmoeten, die uitnodigt tot meer bewegen. Daarnaast willen we de leefomgeving voorbereiden op de klimaatverandering, met bijvoorbeeld meer waterberging.

Omdat Drachten vanaf de jaren 50 sterk is gegroeid en een rioleringsstelsel zo'n 60 jaar mee gaat staan we voor een grote vervangingspiek. Gemeente Smallingerland pakt deze vervangingspiek wijkgericht aan. Dit betekent dat in ca. 10 jaar tijd ongeveer 140 kilometer riool in 5 wijken moet worden vervangen.

Het vervangen van de riolering biedt een enorme kans om de leefomgeving in de betreffende wijken opnieuw in te richten en daarbij onze ambitie voor de leefomgeving te realiseren. Uiteraard is participatie met onze inwoners van groot belang.

Momenteel vervangen we zo'n 4 kilometer riool per jaar, meestal zonder of met een beperkte herinrichting. De wijkaanpak is dan ook een wezenlijk andere manier van werken dan wij gewend zijn. Dit betekent dat een projectorganisatie opgezet moet worden die de gehele operatie coördineert en voorbereidt. Dit betekent een participatieplan (inclusief middelen), projectorganisatie, risicosturing etc.

We zoeken een kwartiermaker die deze operatie voorbereidt en de benodigde organisatie opzet. Daarnaast vragen we de kwartiermaker om de voorbereidingen voor de eerste wijken op te pakken.

We zoeken een kwartiermaker die als senior projectleider ervaring heeft met het plannen en programmeren van grote fysieke ingrepen over een langere periode, die begrijpt wat er komt kijken bij wijkgerichte participatie en die in staat is om de bijbehorende besluitvorming in het college en de Raad te organiseren.

We staan ervoor open dat u meerdere personen aanbiedt om de functie te vervullen, bijvoorbeeld door een senior en een medior projectleider. In dat geval vragen we één persoon als kwartiermaker, die voldoet aan de kwalificaties uit deze vacature. De kwartiermaker zal een substantieel deel van de tijd in Drachten aanwezig moeten zijn en ook aanspreekpunt voor opdrachtgever (zowel ambtelijk als bestuurlijk). De kwartiermaker kan zich laten ondersteunen door een collega. We verwachten in dat geval in ieder geval een medior-projectleider in dit vakgebied.

Er loopt een wervingscampagne voor senior projectleiders bij de gemeente Smallingerland. Bij succesvolle werving zal de kwartiermaker, na het opstarten van de eerste fase, de werkzaamheden overdragen als daar een goed moment voor is.


Verantwoordelijkheden

  • Je bent integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het project.
  • In deze verkennende fase stel je een projectplan op voor de hele operatie met daarin specifieke aandacht voor de projectorganisatie en de wijze van participatie.
  • Je zet de projectorganisatie op en stelt met hen het projectplan op.
  • Je bent verantwoordelijk voor een transparant proces waarin de inbreng van de verschillende disciplines in een evenwichtig geheel tot hu recht komt.
  • Je zorg voor bestuurlijke besluitvorming en voortgangsrapportages
  • Je zorgt voor interne en externe afstemming met alle bij de projecten betrokken taakvelden

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar voor een initiële periode van 9 maanden vanaf 1 juli 2024 tot en met 1 april 2025 voor 28 tot 32 uur per week. Verlengen is in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mogelijk met maximaal 2 keer de initiële contractperiode. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

De opdracht wordt uitgevoerd door 1 senior of een team van maximaal 3 personen met minstens 1 senior, die eindverantwoordelijke is. Gedurende de opdracht is deze senior minimaal 10 uren per week aanwezig op het gemeentehuis in Drachten.

Deze eindverantwoordelijke kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 10 jaar ervaring als projectmanager van complexe projecten in het ruimtelijke domein, waar herinrichting van de openbare ruimte een belangrijk onderdeel van is.

Daarbij heeft deze aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring in het uitvoeren van gemeentelijke en/of provinciale projecten, in opdracht van een directieteam (directeur).

Indien een team wordt ingeschreven, dan dient er naast de senior minimaal een medior projectleider voor minimaal 10 uren per week aanwezig te zijn op het gemeentehuis in Drachten. Deze medior heeft minimaal 5 jaar relevante ervaring als verantwoordelijk projectleider in het ruimtelijk domein, voor een politiek bestuurlijke organisatie zoals een gemeente.


Prijs (eisen)

Minimaal: € 100,00
Maximaal: € 150,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Sorteer op kwaliteit (dan prijs)
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de scores op onze gevraagde eisen en wensen wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één 1 senior kandidaat of een team van maximaal 3 personen met minstens 1 senior, die eindverantwoordelijke is geselecteerd.

We beoordelen deze biedingen met name op kwaliteit en niet zo zeer op prijs. Dit gezien het feit dat we minder goed het gemiddelde tarief van een team kunnen afzetten tegen dat van één senior die de volledige opdracht zelf uitvoert. Derhalve stellen we het maximuntarief voor een senior vast op €150 per uur en voor een medior op €120 per uur. Bij gelijke geschiktheid kan een scherpe prijs wel in uw voordeel werken.


Gunningscriteria (wensen)

34 %

De eindverantwoordelijke kandidaat heeft aantoonbare en meerjarige ervaring met het organiseren en aansturen van complexe civieltechnische projecten in de fysieke leefomgeving en meerjarige ervaring met omvangrijke herinrichtingsvraagstukken in de openbare ruimte, waarbij participatie (ontwerpen samen met de inwoners) een grote rol speelde; Voor de beoordelingen vragen we u om een recent project (< 10 jaar) te beschrijven die uw ervaring aantoont.

33 %

Het projectteam, of de kandidaat, heeft aantoonbare kennis en ervaring met rioolvervanging. Voor de beoordelingen vragen we om per lid van het projectteam een recent project (< 10 jaar) te beschrijven die uw ervaring aantoont.

33 %

De eindverantwoordelijke kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het aansturen van grote projectteams; Voor de beoordelingen vragen we u om een recent project (< 10 jaar) te beschrijven die uw ervaring aantoont.


Het interview

Beschrijving (uitleg)

De hoogst gerankte inschrijver(s) ontvangen een uitnodiging voor het interview. Wij behouden ons het recht voor om zelf te bepalen welk aantal inschrijvers wij uitnodigen. De niet geselecteerde aanbieders ontvangen een afwijzing via deze applicatie.

Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is, en dus daadwerkelijk voldoende aansluit op de door ons gestelde eisen en wensen, wordt de kandidaat verder beoordeeld op basis van criteria. Die criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling wordt de gunning of afwijzing aan u onderbouwd per telefoon of per e-mail en ontvangt u een afwijs- of gunningsbericht via deze applicatie.