Projectleider (PO)

Logo van de Nederlandse politie, met het woord "politie" in blauw met een embleem van een open boek en een vlam erboven.

Aanvraagnummer: 2686
Organisatie: Nationale Politie
Locatie: Heerlen
Uren per week: 36
Tarief: €90 per uur
Duur van de opdracht: 1 jaar
Regio: Limburg
Startdatum: 01-10-2024
Optie tot verlenging: 2x12 mnd
Sluitingsdatum: 19-07-2024 13:00

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

Het innovatielab (iLab) is een van de afdelingen van de Nationale Politie waar innovatie plaatsvindt. Het iLab draagt bij aan een effectievere en efficiëntere taakuitoefening van de politie. Het betreft veelal technologische ontwikkelingen waarbij de nadruk ligt op ICT-oplossingen.

Het portfolio van het iLab is zeer divers. Je moet denken aan spraakgestuurde assistenten, RPA, NLP, LLM, en een diversiteit aan applicaties. Naast het gericht (door)ontwikkelen van opgehaalde ideeën is het iLab een dynamische lab-omgeving waar creativiteit en experimenteren met nieuwe technologie hoog op de agenda staat.

Co-creatie is een van de kernwaarde. Als onderdeel van de Brightlands Community (Brightlands Smart Services Campus te Heerlen) werkt het iLab nauw samen met bedrijven en diverse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten zoals het BISS, CAROU en TNO. Het iLab team is zeer divers, bestaande uit politieagenten, innovatiecoaches, stagiaires/ onderzoekers en consultants.

Als Projectleider Innovatie & Ontwikkeling stuur jij de scrum teams aan en ga jij aan de slag om ideeën en concepten middels ons innovatieproces te vertalen naar een prototype dat vervolgens in de politiepraktijk kan worden getoetst. Bij een positieve uitkomst wordt het doorontwikkeld en overgedragen aan de Nationale Politie. De ene keer is dit een Android app, de andere keer een webapplicatie, database of op maat gemaakte software voor het aansturen van speciale hardware.


Type inzet

Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de Wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er te worden uitgevoerd.

Voor deze opdracht is een VO-B screening van toepassing.


Doelstelling

Je begeleidt de scrum teams die door middel van softwareontwikkeling ideeën en nieuwe technologieën valideren en toetsen die kunnen bijdragen aan de politie van overmorgen.


Verantwoordelijkheden

Als projectleider innovatie en ontwikkeling vervul je o.a. de rol van Product Owner (PO). Als PO ben jij verantwoordelijk voor het definiëren en prioriteren van de productbacklog om ervoor te zorgen dat het team werkt aan de meest waardevolle features of taken.

Je werkt nauw samen met stakeholders en het scrumteam om ervoor te zorgen dat het eindproduct voldoet aan de wensen en eisen van de stakeholders. Je begeleidt het scrumteam en zorgt voor duidelijke en begrijpelijke user story’s en acceptatiecriteria. Je neemt actief deel aan Scrum ceremonies, zoals de dagelijkse stand-up, sprint planning en retrospective. Je monitort de voortgang van het project en rapporteert aan stakeholders.

Je zorgt voor een goede samenwerking en communicatie tussen het scrumteam, de stakeholders, en andere betrokken partijen. Als projectleider innovatie en ontwikkeling blijf je up-to-date voor wat betreft marktontwikkelingen en deze kennis gebruik je om het product te verbeteren. Ook ben je verantwoordelijk voor het creëren en opvolgen van leads die kunnen leiden tot nieuwe projecten. Daarnaast coach je de teams en deel je kennis met de andere projectleiders/ verantwoordelijken.


Contacten

Je werkt samen met de andere projectleiders, de product owner iLab en de innovatiemanager. Ook heb je veel contact met andere (politie)afdelingen over de inhoud en voor de overdracht naar standaard dienstverlening/ productie en heb je contact met de politiemedewerkers op straat, rechercheurs of intelligence medewerkers. Daarnaast verbind je andere externe partners zoals het bedrijfsleven en universiteiten aan het project volgens het triple helix model. Je weet dan ook een breed in- en extern netwerk op te bouwen en dit maximaal te benutten.


Opleiding

Een erkend, volwaardig en volledig afgeronde diploma op minimaal HBO niveau, bij voorkeur in de richting van bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica of business IT & Management.


Professionele kennis en werkervaring

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring ervaring als Product Owner, opgedaan in de afgelopen 4 jaar
 • Aantoonbare werkervaring met werken volgens een Agile aanpak. Heeft ervaring met Scrum en Agile methodologieën
 • Aantoonbare werkervaring binnen een innovatie omgeving waar prototyping en het ontwikkelen van MVP’s plaatsvindt.
 • Aantoonbare werkervaring met methodieken/ tools voor projectmanagement.
 • Aantoonbare werkervaring in het vertalen van wensen en ideeën van opdrachtgevers naar een concreet product.
 • Aantoonbare werkervaring met het werken met externe partners zoals kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Competenties

 • Communicatie – Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Organisatievermogen – Bezit sterke organisatorische en planningsvaardigheden.
 • Probleemanalyse – Heeft sterk analytisch vermogen en probleemoplossende vaardigheden.
 • Klantgerichtheid – Is klantgericht en heeft het vermogen om de behoeften van stakeholders te begrijpen en te vertalen naar productvereisten.
 • Initiatief - Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten.
 • Coachen - Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
 • Creativiteit - Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.
 • Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Luisteren - Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.
 • Leergierig - Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
 • Flexibiliteit - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

cv informatie

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.

Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.


Bewijsmiddelen

Inschrijvers dienen aantoonbaar te voldoen aan hetgeen zij verklaren in hun Offerte. Ter verificatie dient Inschrijver op verzoek van de Inhuurdesk bewijsmiddelen te overleggen. De inhuurdesk stelt de Inschrijver hiervan op de hoogte middels een schriftelijk verzoek. Het niet tijdig overleggen van de gevraagde bewijsstukken zal aanleiding geven tot het terzijde leggen van de Offerte met tot gevolg dat deze van de beoordeling is uitgesloten.


Geheimhoudingsverklaring

De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat binnen de termijn van 7 kalenderdagen na het ontvangen van de definitieve gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.


Tarieven

Zoals vermeld in de Voorwaarden inzake inhuur derden geldt expliciet dat bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten, verblijfskosten, parkeerkosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de Politie voor vergoeding in aanmerking komt.

De mogelijkheid tot tariefsindexatie is voor aanvragen welke per 01-01-2023 op de markt worden uitgezet, aangepast. De Inhuurvoorwaarden worden hier tekstueel z.s.m. op aangepast. De wijziging houdt in dat iedereen ná 2 jaar inzet op dezelfde aanbesteding, bij verlenging na 2 jaar automatisch wordt geïndexeerd. Dit gebeurt middels het dan geldende meest recente, definitieve CBS cijfer, ongeacht in welke maand dit is.


Screening

Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt maximaal 16 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.

In artikel 10 van de Voorwaarden Offerteprocedure zijn de voorwaarden van de screening van de Externe van de Leverancier die in aanmerking komt voor de gunning van de Inleenopdracht opgenomen. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

In geval van een eventueel bezwaar tegen een negatief screeningsresultaat dan wel de weigering van een VOG zal dit de voortgang van de offerteprocedure niet opschorten. De Politie wacht de beslissing op bezwaar niet af. Een negatief screeningsresultaat of een weigering van een VOG zal leiden tot het intrekken van het voornemen tot gunning aan de Leverancier die dit betreft.


Beschikbaarheid

De Externe is inzetbaar vanaf 01 10 2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30 09 2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Prijs (eisen)

Maximaal: € 90,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Kwaliteit (eisen)

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Eis 2. De door Inschrijver aangeboden kandidaat is gedurende de uitvoering van de gehele Opdracht in loondienst bij Opdrachtnemer en geen ZZP’er / ondernemer. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Tevens zijn uitgesloten ondernemers in dienst van een eigen BV. Deze eis blijft van toepassing gedurende de gehele uitvoering van de opdracht. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet kan voldoen aan deze eis, zal dit leiden tot uitsluiting van de Inschrijver.

Eis 3. De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgeronde diploma op minimaal HBO niveau. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 4. De kandidaat heeft in de afgelopen 4 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als Product Owner. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met werken volgens een Agile aanpak en met Scrum. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring opgedaan binnen een innovatieomgeving waar prototyping en het ontwikkelen van MVP’s plaatsvindt. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 7. Vereiste competenties/vaardigheden: Communicatie – Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Organisatievermogen – Bezit sterke organisatorische en planningsvaardigheden. Probleemanalyse – Heeft sterk analytisch vermogen en probleemoplossende vaardigheden. Klantgerichtheid – Is klantgericht en heeft het vermogen om de behoeften van stakeholders te begrijpen en te vertalen naar product vereisten. Initiatief - Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten. Coachen - Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Creativiteit - Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden. Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Luisteren - Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. Leergierig - Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Flexibiliteit - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse en Engelse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.


Gunningscriteria (wensen)

30 %

Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met projectmanagement tools en methodieken. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

25 %

Wens 2. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring in het vertalen van wensen en ideeën van opdrachtgevers naar een concreet product. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

25 %

Wens 3. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het werken met externe partners zoals kennisinstellingen en bedrijfsleven. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

10 %

Wens 4. De kandidaat beschikt over een Scrummaster PSM 1 certificaat. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat beschikt over niet een Scrummaster PSM 1 certificaat. 5/5= De kandidaat beschikt over een Scrummaster PSM 1 certificaat.

10 %

wens 5. De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgeronde diploma op minimaal HBO niveau, in de richting van bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica of business IT & Management. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen erkend, volwaardig en volledig afgeronde diploma op minimaal HBO niveau, in de richting van bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica of business IT & Management. 5/5= De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgeronde diploma op minimaal HBO niveau, in de richting van bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica of business IT & Management.


Reageer nu op deze opdracht!

Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.