Projectmanager Crisisbeheersing

Logo van het Kadaster met een gestileerde blauwe letter 'K' naast het woord 'kadaster' in lichtblauwe tekst.

Aanvraagnummer: 1561
Organisatie: Kadaster
Locatie: Kadaster
Uren per week: 24 uur
Tarief: €120 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 17-06-2024
Optie tot verlenging: 1 keer 4 maanden
Sluitingsdatum: 29-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Het is belangrijk dat deze informatie betrouwbaar en beschikbaar blijft. Daaraan wordt door ruim 1500 Kadaster-medewerkers elke dag gewerkt.

Om snel en adequaat te kunnen optreden in uitzonderlijke situaties, heeft het Kadaster een eigen crisisorganisatie.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht komt te werken
Via het project Professionalisering Crisisorganisatie is het afgelopen jaar een groot aantal stappen gezet in de doorontwikkeling van de Kadaster Crisisorganisatie: het nieuwe Crisisbeleidsplan is vastgesteld met daarin opgenomen een drielaagse structuur en crisisrollen, het OTO-jaarplan is gereed en het ‘koude fase team’ is geborgd.

In de afrondende fase moet dit alles worden geïmplementeerd, met als belangrijkste punt voor 2024 de uitvoering van het OTO-programma.

Hiervoor zijn we op zoek naar een Projectmanager Crisisbeheersing, die weet wat er nodig is voor een goede crisisorganisatie en vervolgens kundig is om dit bij het bestaande proces verder te professionaliseren.

Opdrachtomschrijving
De Projectmanager Crisisbeheersing zorgt – in samenwerking met de mensen van de crisisorganisatie – voor de operationele uitwerking en implementatie van het Kadaster Crisisbeleidsplan. Leidraad daarbij is het Implementatieplan.

De structuren en processen moeten verder uitgewerkt worden op basis van de eerste ervaringen en het vastgelegde beleidsplan. En het OTO-jaarplan 2024-2025 moet tot uitvoering worden gebracht.

Daarnaast:

 • Ondersteuning bij de selectie van definitieve ondersteunende tooling voor de crisisorganisatie en de inrichting daarvan;
 • Werving en selectie van de bemensing;
 • Optreden als secretaris van de Stuurgroep Professionalisering;
 • Gevraagd en ongevraagd advies;


Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • MS Office
 • MS SharePoint
 • CrisisConnect

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Het verder uitwerken van de crisisorganisatie, waar mogelijk aansluiten bij bestaande organisatiestructuren;
 • Het verder professionaliseren van de crisisplannen en overige documentatie;
 • Informeren van en overleggen met de stakeholders (stuurgroep);
 • Inventariseren en analyseren van knelpunten en rapporteren over issues richting stakeholders, formuleren van beheersmaatregelen en managen van risico’s en issues;
 • Initiëren en proactief onderhouden van relaties met verschillende stakeholders. Managen van verwachtingen en tijdig informeren, zodat de afgesproken doelstellingen kunnen worden behaald.


Overige taken

 • Zorgen dat het Communicatieplan up-to-date is;
 • Zorgen dat de documentatie van procedures en protocollen op orde zijn;
 • Zorgen dat het Kadaster crisisorganisatie getoetst wordt op:
  • Wetgeving;
  • Standaarden;
  • Richtlijnen;
  • Best practices;
 • Het bepalen van relaties en afhankelijkheden met andere organisaties;
 • Inrichten evaluatie van inzet en OTO-activiteiten;
 • Regelmatig overleggen met de Stuurgroep Crisisorganisatie over de voortgang.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 17 juni 2024 tot en met 15 januari 2024 voor 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 1 keer 4 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) in pdf-formaat toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het cv volstaat niet.

Door de kandidaat zélf geschreven cv en motivatie.

WO werk- en denkniveau.

Minimaal 5 jaar ervaring met crisismanagement.

Minimaal 5 jaar ervaring met risicomanagement.

Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement.

De kandidaat heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond.

Aantoonbare kennis van verandermanagement.

Kennis en kunde van het inrichten van een crisisorganisatie.

Aantoonbare kennis en ervaring in het publieke domein op het gebied van crisisbeheersing.

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Resultaatgericht; • Analytisch vermogen; • Helicopterview; • Besluitvaardig en vasthoudend; kan zijn/haar eigen pad trekken in complex krachtenveld; • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief; • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk; • Teamplayer met goede leidinggevende capaciteiten; • Overtuigingskracht; • Sturend vermogen; • Doortastend en pragmatisch; • Proactief, initiatiefrijk.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %
Uitleg gunningscriteria

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beoordeling van het ingediende tarief (prijs) en de kwalitatieve criteria wordt de rangorde van kandidaten samengesteld. Met de drie kandidaten die hierbij het hoogst scoren wordt een verificatiegesprek gehouden. Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Naar aanleiding van de verduidelijking, toelichting en eventuele bewijsmiddelen die het kadaster middels het verificatiegesprek heeft verkregen, kunnen scores worden bijgesteld. Hierdoor is het mogelijk dat de rangorde binnen de drie hoogst scorenden wordt aangepast. De hoogste scorende kandidaat, na uitvoering van de verificatiegesprekken komt in aanmerking voor gunning.

De punten toekenning voor het gunningscriterium kwaliteit binnen de beoordelingssystematiek is als volgt:

Score Beoordeling
0 Geen antwoord/invulling
Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet beschreven

1 Onvoldoende
Omschrijving: Onderwerp voldoet in zijn geheel niet

2 Matig
Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet (volledig) behandeld of voldoet op onderdelen niet aan de wensen van het Kadaster

3 Voldoende
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld en sluit aan bij de wensen van het Kadaster. Er is geen sprake van meerwaarde.

4 Goed
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster en bevat enkele positief onderscheidende kenmerken er is sprake van enige meerwaarde

5 Uitstekend
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster, bevat positief onderscheidende kenmerken en overtreft hiermee in ruime mate de verwachtingen van de opdrachtgever. Er is sprake van aanzienlijk meerwaarde.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Indien er meer informatie wordt gegeven dan gevraagd zal alleen het maximaal aantal toegestane woorden worden beoordeeld. Alle woorden vanaf het maximaal toegestane aantal zullen niet aan de beoordelaars worden doorgegeven.


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

U geeft een beschrijving van uw ervaring met crisismanagement en (het door ontwikkelen van) crisisorganisaties (max. 400 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Aantoonbare kennis met en ervaring bij een ZBO is een pré. Beoordeling: De mate waarin de ervaring relevant is en aansluit bij de wensen van het Kadaster.

40 %

U geeft een beschrijving van de belangrijkste aandachtspunten die u ziet bij het implementeren van een crisisorganisatie (max. 400 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Aantoonbare kennis met en ervaring bij een ZBO is een pré. Beoordeling: De mate waarin de ervaring relevant is en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.

20 %

U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Aantoonbare kennis met en ervaring bij een ZBO is een pré. Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 120,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Waarbij de nadruk ligt op de eisen en de kwalitatieve gunningscriteria.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningscriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Kandidaten worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 4 juni 2024 in Apeldoorn. Deze datum staat vast en hier wordt niet van afgeweken.