Senior handhavingsjurist Bouw- en Woningtoezicht

Logo van Apeldoorn met een groen gestileerd bladdessin naast het woord "Apeldoorn" in groen lettertype.

Aanvraagnummer: 1621
Organisatie: Gemeente Apeldoorn
Locatie: Gemeente Apeldoorn
Uren per week: 32 - 36
Tarief: €95 - €105 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: twee (2) keer drie (3) maanden
Sluitingsdatum: 31-05-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Jurist bouw- en woningtoezicht is jouw passie en kent geen geheimen voor je. Nieuwe ontwikkelingen maak jij je eigen en je weet deze door te voeren in de praktijk. Zelfstandig werken maar ook samen met collega’s? Voor jou geen probleem, jij bent zelfstandig maar ook een teamplayer. Je deelt je kennis met je collega’s.

Informeel waar het kan, formeel waar het moet

Tijdens jouw werkdag houd je nauwgezet de voortgang van dossiers bij en je betrekt hierbij collega’s zoals bestemmingsplanjurist, vergunningverlener. Geeft de casus aanleiding dan breng jij integraal advies uit aan het bestuur. Je ondersteunt je collega van Juridische Zaken tijdens een eventuele juridische procedure en treedt op als vertegenwoordiger van de gemeente indien nodig. Concreet betekent dit dat jij:

 • Zelfstandig (complexe) juridische handhavingsvraagstukken afhandelt;
 • Je collega’s kunt begeleiden en coachen in ingewikkelde juridische casussen;
 • Preventieve handhaving stimuleert door het leveren van maatwerk waarbij je de belangen van alle factoren kunt afwegen;
 • Goed kan communiceren met allerlei doelgroepen, van burgers met een vraag of een wethouder die geïnformeerd wil worden, tot het geven van een toelichting aan de gemeenteraad;
 • Het bestuur adviseert over integrale en (strategisch) bestuurlijk juridische vraagstukken op het gebied van de Omgevingswet met een complex karakter;
 • Op de hoogte bent van alle wet- en regelgeving in jouw vakgebied en nieuwe ontwikkelingen daarin doorvoert in het werkveld;
 • Een stevige positie pakt in het totale gemeentelijke krachtenveld en met overtuiging en lef durft te adviseren.

Los jij het op met een goed gesprek?

Je komt in een afdeling van technische bouwplantoetsers, constructeurs, toezichthouders bouwen, toezichthouders handhaving, toezichthouders openbare ruimte en collega’s juridisch medewerker handhaving. Een afdeling die hard werkt aan het technisch toetsen van bouwplannen en op het handhaven van regels in de bebouwde ruimte en onbebouwde ruimte. Een afdeling die zich aan het voorbereiden is op de komst van nieuwe wetgeving. Genoeg uitdaging voor jou en jouw afdeling dus!

Een team Handhaving met de volgende missie:

‘’Onze missie is om actief te werken aan het waarborgen van de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid voor iedereen binnen de gemeente Apeldoorn. Dit bereiken wij door toe te zien op de naleving van wet- en regelgeving. We streven ernaar om informeel te zijn waar mogelijk en formeel waar nodig, voortdurend in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en andere afdelingen en/of vakgroepen te adviseren of betrekken. Als het sluitstuk van de keten zijn wij onmisbaar. Wij zijn toegewijd aan het leveren van een bijdrage aan vakgroepoverstijgende vraagstukken en het samenwerkingsgericht inzetten van onze expertise voor het algemeen belang van iedereen binnen de gemeente Apeldoorn.’’


Verantwoordelijkheden

Deze functie van senior jurist Bouw- en woningtoezicht is jouw volgende stap als je:

 • Dingen zelfstandig oppakt en voorstellen doet ter verbetering;
 • Zoveel mogelijk juridische procedures voorkomt door jouw aanpak;
 • Gericht bent op samenwerken en begrijpt dat de regels een middel zijn en vooral geen doel;
 • Graag collega’s helpt met jouw kennis en ervaring;
 • Je graag vastbijt in complexe juridische dossiers.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar tussen 24 juni 2024 en 1 juli 2024 voor een periode van zes (6) maanden voor 32 - 36 uur per week. De inschrijver dient aan te geven op welke datum de kandidaat daadwerkelijk met de werkzaamheden kan starten en voor hoeveel uur de kandidaat beschikbaar is. Dat wordt dan de ingangsdatum van de inhuurovereenkomst. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met twee (2) keer drie (3) maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

1. U voegt een cv inclusief motivatiebrief van maximaal 5 pagina's A4 toe. Bij overschrijding van het maximumaantal pagina's wordt het gedeelte dat deze overschrijding betreft terzijde gelegd en zal de beoordeling en de daaruit voortvloeiende score slechts gebaseerd zijn op het maximum gestelde aantal A4's.

2. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen het vakgebied. De vernoemde eis dient te blijken uit het ingediende cv.

3. De kandidaat heeft een afgeronde WO-/masteropleiding rechtsgeleerdheid, bij voorkeur afgestudeerd op bestuursrecht. De vernoemde eis dient te blijken uit het ingediende cv.

4. De kandidaat werkt minimaal 2 à 3 dagen op het Stadhuis in Apeldoorn. De inschrijver gaat akkoord met het gestelde.

5. De kandidaat dient binnen 8 weken na aanvang werkzaamheden een VOG-P te overleggen. De VOG-P mag niet ouder zijn dan zes maanden.

6. De inschrijver mag maximaal 3 kandidaten aanbieden. Per kandidaat dient een aparte inschrijving ingediend te worden. De inschrijving kan tot 31 mei 17.00 uur ingediend worden. Indien er onverhoopt toch meer dan drie kandidaten door dezelfde inschrijver worden ingediend, zullen enkel de eerste drie (op volgorde van binnenkomst) in behandeling genomen worden.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

25 %

1. De kandidaat heeft drie of meer jaren relevante werkervaring bij een overheidsinstantie en/of grotere gemeente (100.000+ gemeente). Beoordeling: - De kandidaat beschikt over minder dan drie jaren relevante werkervaring (0 punten); - De kandidaat beschikt over drie of meer jaren relevante werkervaring bij een overheidsinstantie (3 punten); - De kandidaat beschikt over drie of meer jaren relevante werkervaring bij een grotere gemeente (100.000+ gemeente) (5 punten).

45 %

2. De kandidaat heeft gedegen kennis van het vakgebied. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het ingediende cv + een korte motivatie. Beoordeling: - Onvoldoende (1 punt); - Matig (2 punten); - Voldoende (3 punten); - Ruim voldoende (4 punten); - Goed (5 punten).

10 %

3. De kandidaat voldoet aan de functie-eisen die zijn gesteld in het functieprofiel. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het ingediende cv + een korte motivatie. Beoordeling: - Onvoldoende (1 punt); - Matig (2 punten); - Voldoende (3 punten); - Ruim voldoende (4 punten); - Goed (5 punten).

10 %

4. De kandidaat heeft ervaring met zaaksystemen zoals Djuma of vergelijkbaar. Beoordeling: - De kandidaat heeft geen ervaring met zaaksystemen (0 punten); - De kandidaat heeft ervaring met zaaksystemen vergelijkbaar met Djuma (3 punten); - De kandidaat heeft ervaring met het zaaksysteem Djuma (5 punten).

10 %

5. De kandidaat heeft ervaring met Centric Leefomgeving (CLO). Beoordeling: - De kandidaat heeft geen ervaring met CLO (0 punten); - De kandidaat heeft ervaring met CLO (5 punten).


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 95,00
Maximaal: € 105,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De onderstaande competenties worden getoetst tijdens het interview:

 • Analytisch vermogen;
 • Visie;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Overtuigingskracht;
 • Samenwerken;
 • Stressbestendigheid;
 • Oplossingsgerichtheid;
 • Bestuurlijke sensitiviteit.

Beoordeling:
De kandidaat wordt op alle competenties in totaal beoordeeld. Hiervoor kan een kandidaat maximaal 5 punten krijgen.
- Voldoet (bijna) niet aan competenties (0 punten);
- Voldoet voldoende aan competenties (3 punten);
- Voldoet (nagenoeg) volledig aan competenties (5 punten).


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op dinsdag 11 juni 2024. Gelieve hier rekening mee te houden.