Senior Inkoper 2x

Logo van het Kadaster met een gestileerde blauwe letter 'K' naast het woord 'kadaster' in lichtblauwe tekst.

Aanvraagnummer: 1550
Organisatie: Kadaster
Locatie: Kadaster
Uren per week: 16-18
Tarief: €100 - €120 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 29-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Inkoop en Contractmanagement is op zoek naar 2 Senior Inkopers

Het Kadaster koopt diverse IT, HR, FS diensten en producten voor de uitvoering van de primaire en secundaire activiteiten. De afdeling Inkoop speelt een belangrijke rol in deze processen. Het is een voor alle betrokkenen zichtbare afdeling die staat voor doel- en rechtmatige inkopen, resultaten meetbaar maakt en gekenmerkt wordt door ambitie, beweging en professionaliteit.

Een Inkoopadviseur behandelt (Europese) aanbestedingsvraagstukken met kennis van zaken en heeft oog voor de integrale kosten. Verder is de Inkoopadviseur een sparringpartner voor collega's en stakeholders binnen de eigen inkoopportefeuille. Als Inkoopadviseur ben je werkzaam op de afdeling Inkoop en Contractmanagement van de directie Financiën en Control. Het team bestaat uit gedreven collega's die werken in een open sfeer. Gezamenlijk is het team verantwoordelijk voor het inkoopbeleid, de uitvoering van inkoopprocessen, deskundig inkoop- en contractmanagement advies, uitvoering van (Europese) aanbestedingen en het contractmanagement binnen het Kadaster.


Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

  • Het professioneel begeleiden van (Europese) aanbestedingen en meervoudig onderhandse aanvragen;
  • Het opstellen van aanbestedingsdocumenten ten behoeve van de hiervoor genoemde (Europese) meervoudig onderhandse aanbestedingen en minicompetities;
  • Het (strategisch) adviseren van opdrachtgevers.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 16 -18 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met twee keer zes maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) toe Graag het cv in PDF formaat aanleveren. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

Afgeronde HBO-opleiding of hoger.

Minimaal 5 jaar recente werkervaring op het gebied van Europees aanbesteden.

Minimaal 3 jaar recente ervaring binnen een (semi)publieke organisatie in de inkoopfunctie.

Ervaring met het begeleiden van (complexe/EU) inkooptrajecten.

Kennis en ervaring met inkopen van diensten (allround).


Gunningscriteria

Sortering
Sorteer op prijs
Uitleg gunningscriteria

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beoordeling van het ingediende tarief (prijs) en het voldoen aan de eisen wordt de rangorde van kandidaten samengesteld. Met de vier kandidaten die hierbij het hoogst scoren wordt een verificatiegesprek gehouden. Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Naar aanleiding van de verduidelijking, toelichting en eventuele bewijsmiddelen die het kadaster middels het verificatiegesprek heeft verkregen, kunnen scores worden bijgesteld. Hierdoor is het mogelijk dat de rangorde binnen de drie hoogst scorenden wordt aangepast. De hoogste scorende kandidaat, na uitvoering van de verificatiegesprekken komt in aanmerking voor gunning.


Gunningscriteria Kwaliteit

Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 100,00
Maximaal: € 120,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Waarbij de nadruk ligt op de eisen en de kwalitatieve gunningscriteria.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 4 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan vier Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 4 innemen, zal de score op (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan vierKandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 4 innemen, zal het (sub)gunningscriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan vier Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 4 innemen, zullen alle betrokken Kandidaten worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 4 juni 2024 in Apeldoorn of via MS Teams. Deze datum staat vast en hier wordt niet van afgeweken.