Adviseur vakbekwaamheid / OTO

Logo van de Nederlandse politie, met het woord "politie" in blauw met een embleem van een open boek en een vlam erboven.

Aanvraagnummer: 1446
Organisatie: null
Locatie: Nationale Politie
Uren per week: 36
Tarief: Geen maximum
Regio: Utrecht
Startdatum: 15-07-2024
Optie tot verlenging: 2x12 mnd
Sluitingsdatum: 21-05-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Wij zijn op zoek naar een: Adviseur Vakbekwaamheid / OTO/
Een deskundige adviseur die een bijdrage zal leveren aan de crisisbeheersing in Nederland in een snel veranderende wereld. Als adviseur zie jij het als een uitdaging om crisispartners bij elkaar te brengen en te ondersteunen bij hun aanpak.

Je zult meebouwen aan het Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2)

Als adviseur vakbekwaamheid /OTO lever je een belangrijke bijdrage aan de preparatie van het LOCC-KCR2 op onze rol in de bovenregionale en (inter)nationale crisisbeheersing. De wereld om ons heen is veranderd en dus verandert het LOCC-KCR2 mee in de manier waarop wij acteren tijdens een crisis. Dit betekent ook dat we ons op een andere manier moeten prepareren; hoe precies? Daar ga jij een belangrijke bijdrage in leveren, samen met de medewerkers van het LOCC-KCR2, maar ook in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio’s, Brandweer, Defensie, Gemeente (Bevolkingszorg), GHOR, Politie, vitale partijen, en afdelingen binnen J&V en andere departementen.


Type inzet

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Voor deze opdracht is een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Het betreft hier een opdracht met spoed karakter en zal daarom maar 5 dagen worden opengestelt voor inschrijvingen.


Doelstelling

Tijdens deze opdracht ga je aan de slag met:

 • Plannen, organiseren en begeleiden van opleidingen, trainingen en oefeningen. Dit kan intern zijn, of een bijdrage aan een externe activiteit binnen ons netwerk;
 • Ontwikkelen van concepten en bouwen van casussen voor trainingen en scenario’s voor oefeningen en stem je hierover af;
 • Sturen, bewaken, verbinden en bijdrage leveren de ontwikkeling van oefenvormen voor inbedding van ons optreden volgens ons opschalingsmodel, de bovenregionale en nationale opschalingsstructuur, en nationale respons- en crisisplannen;
 • Adviseren en ondersteunen van het management met betrekking tot beleids-, beheer en ontwikkelvraagstukken op het gebied van vakbekwaamheid.

Het beoogde doelstelling en resultaat: Het ontwikkelen en opleveren van een programma voor vakbekwaamheid LOCC-KCR2;


Verantwoordelijkheden

Je wordt verantwoordelijk voor;

 • Evaluren van het interne OTO-programma;
 • Evalueren van bijzondere inzettenen en opschaling van het LOCC-KCR2
 • Organiseren en coördineren van de inhoudelijke kwartaalbijeenkomst
 • Onderhouden van je netwerk t.b.v. OTO
 • Ontwikkelen van een on- en off boardprogramma.


Tevens ben je (mede)verantwoordelijk voor het on- en off boardprogramma.
Je werkt nauw samen met de adviseur bedrijfsvoering, teamcoach en domeinregisseurs als het gaat om de vakbekwaamheid van onze interne medewerkers.


Contacten

Intern: Je hebt veelvuldig contact met de adviseur bedrijfsvoering, teamcoach en domeinregisseurs als het gaat om de vakbekwaamheid van onze interne collega’s.

Extern: opleidingsinstituten en (crises)partners


Opleiding

Eisen:

 • De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgeronde diploma op minimaal HBO niveau;
 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van het certificaat "formatief handelen en onderwijsontwerp".

Wens: De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau in een pedagogische richting (onderwijs).


Professionele kennis en werkervaring

Eisen:

 • De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 4 jaar werkervaring binnen het onderwijs op een bestuurlijk adviesniveau;
 • De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 4 jaar werkervaring als coach en mentor;
 • De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring met het aansturen van groepen en mensen.

Wensen:

 • De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 4 jaar werkervaring op het gebvied van vakbekwaamheid / opleiden trainen oefenen, binnen het domein van de crisisbeheersing.
 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het adviseren op bestuurlijk niveau.
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de overheid en/of Politie.


Competenties

Accuratesse

Kwaliteitsgerichtheid

Leervermogen

Organisatiesensitiviteit

Resultaatgerichtheid

Samenwerken

Vakmanschap

Visie


cv informatie

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.

Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.


Bewijsmiddelen

Inschrijvers dienen aantoonbaar te voldoen aan hetgeen zij verklaren in hun Offerte. Ter verificatie dient Inschrijver op verzoek van de Inhuurdesk bewijsmiddelen te overleggen. De inhuurdesk stelt de Inschrijver hiervan op de hoogte middels een schriftelijk verzoek. Het niet tijdig overleggen van de gevraagde bewijsstukken zal aanleiding geven tot het terzijde leggen van de Offerte met tot gevolg dat deze van de beoordeling is uitgesloten.


Geheimhoudingsverklaring

De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat binnen de termijn van 7 kalenderdagen na het ontvangen van de definitieve gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.


Tarieven

Zoals vermeld in de Voorwaarden inzake inhuur derden geldt expliciet dat bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten, verblijfskosten, parkeerkosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de Politie voor vergoeding in aanmerking komt.

De mogelijkheid tot tariefsindexatie is voor aanvragen welke per 01-01-2023 op de markt worden uitgezet, aangepast. De Inhuurvoorwaarden worden hier tekstueel z.s.m. op aangepast. De wijziging houdt in dat iedereen ná 2 jaar inzet op dezelfde aanbesteding, bij verlenging na 2 jaar automatisch wordt geïndexeerd. Dit gebeurt middels het dan geldende meest recente, definitieve CBS cijfer, ongeacht in welke maand dit is.


Screening

Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt maximaal 16 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.

In artikel 10 van de Voorwaarden Offerteprocedure zijn de voorwaarden van de screening van de Externe van de Leverancier die in aanmerking komt voor de gunning van de Inleenopdracht opgenomen. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

In geval van een eventueel bezwaar tegen een negatief screeningsresultaat dan wel de weigering van een VOG zal dit de voortgang van de offerteprocedure niet opschorten. De Politie wacht de beslissing op bezwaar niet af. Een negatief screeningsresultaat of een weigering van een VOG zal leiden tot het intrekken van het voornemen tot gunning aan de Leverancier die dit betreft.


Beschikbaarheid

De Externe is inzetbaar vanaf 15-07-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 14-07-2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Prijs (eisen)

Minimaal: € 65,00
Maximaal: € 75,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Kwaliteit (eisen)

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Eis 2. De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgeronde diploma op minimaal HBO niveau Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van het certificaat "formatief handelen en onderwijsontwerp. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 4. De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 4 jaar werkervaring binnen het onderwijs op een bestuurlijk adviesniveau. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 4 jaar werkervaring als coach en mentor. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring met het aansturen van groepen en mensen. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 7. Vereiste competenties/vaardigheden: Accuratesse Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Kwaliteitsgerichtheid Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Leervermogen Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Organisatiesensitiviteit Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Resultaatgerichtheid Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Samenwerken Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Vakmanschap Beschikt over en past inhoudelijke kennis en vaardigheden op een adequate wijze in zijn vak toe. Visie Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.


Gunningscriteria (wensen)

40 %

Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 4 jaar werkervaring op het gebied van vakbekwaamheid / opleiden trainen oefenen, binnen het domein van de crisisbeheersing. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

40 %

Wens 2. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het adviseren op bestuurlijk niveau. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

10 %

Wens 3. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de overheid en/of Politie. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen de overheid en/of Politie. 3/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de overheid. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie.

10 %

Wens 4. De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau in een pedagogische richting (onderwijs) Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau in een pedagogische richting (onderwijs). 5/5= De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau in een pedagogische richting (onderwijs).

Planning

Start publicatie
14-05-2024
Einddatum vragen
16-05-2024 10:00
Beantwoording vragen
17-05-2024 23:59
Sluiting publicatie
21-05-2024
Beoordeling offertes (vanaf)
23-05-2024 00:00
Verwachte terugkoppeling
30-05-2024 23:59