Domeinarchitect bedrijfsvoering

Logo van de Nederlandse politie, met het woord "politie" in blauw met een embleem van een open boek en een vlam erboven.

Aanvraagnummer: 1753
Organisatie: Nationale Politie
Locatie: Nationale Politie
Uren per week: 36
Tarief: Geen maximum
Regio: Overijssel
Startdatum: 01-09-2024
Optie tot verlenging: geen
Sluitingsdatum: 06-06-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De Dienst Informatievoorziening i.o. van de politie zorgt ervoor dat onze collega’s op straat én op kantoor, op de juiste manier worden ondersteund met maatwerkinformatievoorzieningen. De Politie is een informatie-intensieve organisatie die op het juiste moment en op een veilige manier over correcte gegevens van de juiste kwaliteit moet kunnen beschikken. Binnen het Politie Diensten Centrum en de Dienst IV i.o. is de sector GGB (Gegevensgebruik en –beheer) voor deze taak verantwoordelijk. De sector GGB bestaat uit vier teams, Privacy, Datamanagement, UX en IV Architectuur. De sector GGB heeft een richtinggevende en bewakende rol op het gebied van architectuur, kwaliteit van gegevens, user experience en gegevensuitwisseling naar ketenpartners. Tevens zien we toe op de naleving van wet- en regelgeving op de genoemde gebieden; we hebben daarbij een regie-, beheer-, kennis- en controlefunctie. De politie werkt vanuit verschillende (PDC) locaties (Driebergen, Utrecht, Odijk, Zwolle). Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij naar de verschillende locaties afreist


Type inzet

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie . De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een BO screening van toepassing. Een positief besluit (Verklaring van Geen Bezwaar) is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.


Doelstelling

De architectuurfunctie binnen de Nationale Politie is nog sterk in ontwikkeling. Jij werkt als informatiearchitect aan referentie- en solutionarchitecturen voor het politiewerk. Daarbij zorg je voor de operationele aansturing van architectuurteams en ben je eindverantwoordelijk voor de oplevering van producten. Je adviseert over migratiestrategieën en het rationaliseren van het applicatielandschap. Je formuleert kaders vanuit de geldende wet- en regelgeving en werkt architectuurmodellen uit op basis van de geldende conventies. Ook lever je ontwerpbeslissingen en richtlijnen op en help je bij het bepalen van begrippenkaders en ontologieën. Het domein waarop je wordt ingezet is Bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering van de politie moet zodanig goed zijn dat we de collega’s op straat en in de opsporing maximaal ondersteunen. Hiervoor is het Politie Diensten Centrum (PDC) verantwoordelijk. Voor de toekomst van de Informatievoorziening in de Bedrijfsvoering is een strategie opgesteld: ‘BV Lange Termijn’. Deze moet de komende jaren gerealiseerd gaan worden onder architectuur. Van jou wordt gevraagd om dit samen met andere architecten vorm te geven. Als senior Informatiearchitect ben je sturend in het team van architecten en houd je op inhoud en inzet vast aan de vastgestelde koers.


Verantwoordelijkheden

Binnen de gehele keten van informatievoorziening ben je herkenbaar in je rol als architect.

Je denkt proactief mee over verbeteringen in het architectuurproces en het ontwikkelen van een visie voor de informatiehuishouding van de nationale politie. Je signaleert en analyseert knelpunten en samen met je collega’s kom je tot duidelijke voorstellen voor besluitvorming.

Vakmatige taken

 • het creëren en vastleggen van architecturen binnen het domein;
 • het ondersteunen van de “business” bij strategievorming binnen het domein;
 • beantwoorden van de belangrijke Architectuur vraagstukken binnen het domein;
 • bewaken van de belangen van interne stakeholders op basis van de vastgestelde architectuur;
 • opstellen van bruikbare principes en richtlijnen op basis van de visie op het politiewerk en de informatievoorziening;
 • vastleggen en uitdragen van ontwerpbeslissingen;
 • controleren of opgeleverde producten volgens ontwerp en richtlijnen zijn gerealiseerd en monitoren van de ontstane‘technical debt’;
 • afstemmen met ketenpartners en landelijke voorzieningen basisregistraties

Contacten

voornamelijk intern


Opleiding

Eisen:

 • Je hebt minimaal een erkende volwaardige HBO opleiding met diploma afgerond;
 • Je bent gecertificeerd in TOGAF;
 • Je bent ArchiMate gecertificeerd, of aantoonbaar bezig de certificering te halen

Professionele kennis en werkervaring

Eisen:

De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring als informatiearchitect.

Wensen:

 • Je hebt aantoonbare ervaring als senior(+) informatiearchitect binnen het aandachtsgebied van de Bedrijfsvoering;
 • Je hebt aantoonbare kennis van best of breed toepassingen (ERP, CRM, ECM) binnen het informatiedomein van de Bedrijfsvoering;
 • Je hebt aantoonbare managementervaring om een informatiedomein (in) te richten en de architecten hierin aan te sturen, inclusief de functionele sturing naar de andere BIAT lagen;
 • Bekendheid of werkervaring met de uitgangspunten en opzet van landelijke
  referentie-architecturen, daarbij ervaring met scaled agile omgevingen en SAFe voor
  Architect bij voorkeur binnen het veiligheidsdomein.
 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van werkervaring met risico- en stakeholder management en het leiden en faciliteren van workshops.

Competenties

 • Maatschappelijke oriëntatie
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht - Coachen
 • Organisatievermogen
 • Klantgerichtheid
 • Netwerkvaardigheid
 • Systeemdenken

cv informatie

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.

Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.


Bewijsmiddelen

Inschrijvers dienen aantoonbaar te voldoen aan hetgeen zij verklaren in hun Offerte. Ter verificatie dient Inschrijver op verzoek van de Inhuurdesk bewijsmiddelen te overleggen. De inhuurdesk stelt de Inschrijver hiervan op de hoogte middels een schriftelijk verzoek. Het niet tijdig overleggen van de gevraagde bewijsstukken zal aanleiding geven tot het terzijde leggen van de Offerte met tot gevolg dat deze van de beoordeling is uitgesloten.


Geheimhoudingsverklaring

De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat binnen de termijn van 7 kalenderdagen na het ontvangen van de definitieve gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.


Tarieven

Zoals vermeld in de Voorwaarden inzake inhuur derden geldt expliciet dat bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten, verblijfskosten, parkeerkosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de Politie voor vergoeding in aanmerking komt.

De mogelijkheid tot tariefsindexatie is voor aanvragen welke per 01-01-2023 op de markt worden uitgezet, aangepast. De Inhuurvoorwaarden worden hier tekstueel z.s.m. op aangepast. De wijziging houdt in dat iedereen ná 2 jaar inzet op dezelfde aanbesteding, bij verlenging na 2 jaar automatisch wordt geïndexeerd. Dit gebeurt middels het dan geldende meest recente, definitieve CBS cijfer, ongeacht in welke maand dit is.


Screening

Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt maximaal 16 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.

In artikel 10 van de Voorwaarden Offerteprocedure zijn de voorwaarden van de screening van de Externe van de Leverancier die in aanmerking komt voor de gunning van de Inleenopdracht opgenomen. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

In geval van een eventueel bezwaar tegen een negatief screeningsresultaat dan wel de weigering van een VOG zal dit de voortgang van de offerteprocedure niet opschorten. De Politie wacht de beslissing op bezwaar niet af. Een negatief screeningsresultaat of een weigering van een VOG zal leiden tot het intrekken van het voornemen tot gunning aan de Leverancier die dit betreft.


Beschikbaarheid

De Externe is inzetbaar vanaf 01/09/2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30/08/2027 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever niet optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Prijs (eisen)

Maximaal: € 120,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Kwaliteit (eisen)

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Eis 2. De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in een voor deze aanvraag relevante richting. Deelcertificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring als informatiearchitect. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 4. De kandidaat is TOGAF gecertificeerd. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 5. De kandidaat is ArchiMate gecertificeerd, of aantoonbaar bezig de certificering te halen Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 6. Vereiste competenties/vaardigheden: Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.


Gunningscriteria (wensen)

30 %

Wens 1. Werkervaring Je hebt aantoonbare ervaring als senior(+) informatiearchitect binnen het aandachtsgebied van de Bedrijfsvoering; Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het cv, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: Geen = 0/5 tot 1 jaar = 1/5 1 tot 3 jaar = 2/5 3 tot 5 jaar = 3/5 5 tot 7 jaar= 4/5 7 jaar en meer = 5/5

20 %

Wens 2. Werkervaring Je hebt aantoonbare kennis van best of breed toepassingen (ERP, CRM, ECM) binnen het informatiedomein van de Bedrijfsvoering; Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het cv, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: Geen = 0/5 tot 1 jaar = 1/5 1 tot 3 jaar = 2/5 3 tot 5 jaar = 3/5 5 tot 7 jaar= 4/5 7 jaar en meer = 5/5

20 %

Wens 3. Werkervaring Je hebt aantoonbare managementervaring om een informatiedomein (in) te richten en de architecten hierin aan te sturen, inclusief de functionele sturing naar de andere BIAT lagen; Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het cv, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: Geen = 0/5 tot 1 jaar = 1/5 1 tot 3 jaar = 2/5 3 tot 5 jaar = 3/5 5 tot 7 jaar= 4/5 7 jaar en meer = 5/5

15 %

Wens 4. Werkervaring Bekendheid of werkervaring met de uitgangspunten en opzet van landelijke referentie-architecturen, daarbij ervaring met scaled agile omgevingen en SAFe voor Architect bij voorkeur binnen het veiligheidsdomein. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: Geen = 0/5 tot 1 jaar = 1/5 1 tot 3 jaar = 2/5 3 tot 5 jaar = 3/5 5 tot 7 jaar= 4/5 7 jaar en meer = 5/5

15 %

Wens 5. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van werkervaring met risico- en stakeholder management en het leiden en faciliteren van workshops. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het cv, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: Geen = 0/5 tot 1 jaar = 1/5 1 tot 3 jaar = 2/5 3 tot 5 jaar = 3/5 5 tot 7 jaar= 4/5 7 jaar en meer = 5/5