Leerplichtambtenaar

Logo van de gemeente Haarlemmermeer met kleurrijke abstracte iconen, waaronder een boom, fiets en gebouwen.

Aanvraagnummer: 2457
Organisatie: Gemeente Haarlemmermeer
Locatie: Gemeente Haarlemmermeer
Uren per week: 32 per week
Tarief: €90 per uur
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 26-08-2024
Optie tot verlenging: 3 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 10-07-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

De gemeente Haarlemmermeer is op zoek naar een enthousiaste leerplichtambtenaar die open staat voor een mooie uitdaging. Wij zoeken iemand die breed naar het werk durft te kijken. Dat werk gaat véél verder dan proces-verbalen opmaken. Durf je echt te kijken naar de jongere en zijn/haar gezin? En vervolgens weloverwogen te bepalen wat er nodig is? Bij ons vertrouwen we op jouw betrokkenheid en professionaliteit om daar de goede keuzes in te maken. Doen wat nodig is en daarbij altijd de jongere en het gezin centraal kunnen stellen. Daar gaat het om als leerplichtambtenaar bij Haarlemmermeer.

Cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) geeft samen met de clusters Samenleving, Sport en Cultuur (SSC) en Sociale Dienstverlening (SDV) vorm, sturing en uitvoering aan het sociaal domein en aan de transformatieopgave binnen dit domein. Aan de basis van deze samenwerking ligt het Haarlemmermeers model, dat sterk uitgaat van vertrouwen en ruimte biedt aan de uitvoerende professionals. Daarbij hebben we de overtuiging dat de meeste mensen actief en zelfstandig mee willen en kunnen doen in de samenleving. Effectieve hulp- en dienstverlening gaat daarom altijd in de eerste plaats uit van wat mensen zelf kunnen (organiseren), met hulp vanuit hun eigen sociale netwerk. Een sterkere verbinding tussen enerzijds ‘de kracht van de samenleving’ en anderzijds ‘ondersteuning voor wie dat (tijdelijk) nodig heeft’ moet leiden tot meer zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheidsbeleving en het terugdringen van medicalisering en kosten.

Het cluster MOZ is verantwoordelijk voor beleid, sturing en regie op de volledige jeugdhulp (Jeugdwet), individuele begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf en beschermd wonen (Wmo) en de ondersteuning en begeleiding bij het vinden van werk voor mensen met een bijstandsuitkering (Participatiewet), bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening. Kortom, voor vrijwel alle maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners; jong en oud. In totaal werken er zo’n 130 gedreven mensen voor de cluster MOZ.

Team Leerplicht, Voortijdig Schoolverlaten en Leerlingenvervoer bestaat uit 19 personen.

Ook binnen Leerplicht werken we volgens het Haarlemmermeers model. Dat betekent dat we schoolverzuim als een signaal van een achterliggend probleem zien, dat we geloven in preventieve aanpak en dat we zelf zorg mogen inzetten als we dat nodig achten. We proberen niet alleen naar de regels te kijken maar dat te doen wat een gezin echt helpt. Deze unieke benadering vraagt veel van ons team en maakt ook dat we écht wat kunnen doen. Het team is bevlogen, dynamisch, flexibel en ambitieus.


Kandidaatomschrijving

Als leerplichtambtenaar richt je je op de uitvoering van de Leerplichtwet. Je werkt nauw samen met de scholen en partners in de regio aan het terugdringen van het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Je informeert over, adviseert en regisseert activiteiten voor verzuimbestrijding met en tussen partners. Dit kunnen bijvoorbeeld spreekuren, verzuimgesprekken of multidisciplinaire overleggen zijn.

We verwachten dat je als leerplichtambtenaar met tact, overtuigingskracht en deskundigheid leerlingen, ouders, scholen en andere partners in de keten kan adviseren over het voorkomen en handhaven van schoolverzuim. Je beoordeelt aanvragen voor extra vakantieverlof, maakt indien nodig proces verbaal op, legt contact met de officier van justitie en woont gerechtelijke zittingen bij. Daarnaast heb je nauw contact met de trajectbegeleider voor jongeren die het onderwijs voortijdig (dreigen te) verlaten.

De leerplichtambtenaar bij Haarlemmermeer is gemandateerd om jeugdhulp in te zetten. Dat betekent dat je goed op de hoogte bent van de sociale kaart, je een brede intake doet en de juiste oplossingsgerichte methodiek inzet.

Wat neem je mee?

Je bent als netwerker in staat om samenwerkingsrelaties met scholen en zorginstellingen op te bouwen en te onderhouden. Je weet goed aan te sluiten bij de doelgroep en bent in staat mensen te motiveren binnen de kaders van de leerplichtwet wetgeving. Je kunt het leerplichtwerk in de bredere context van het onderwijskansenbeleid en jeugdzorg plaatsen. Je weet de balans te vinden tussen handhaving en zorg en bent daadkrachtig en betrokken. Je kunt zelfstandig en multidisciplinair werken. Daarnaast ben je een teamspeler en beschik je over goede communicatieve vaardigheden, tact en overtuigingskracht. Naast de bovengenoemde competenties, vinden wij het volgende belangrijk:

Functie-eisen:

 • Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur in de richting van MWD, Social Work of SJD.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als leerplichtambtenaar. Stagejaren rekenen we mee.
 • Je beschikt over actuele kennis van de Leerplichtwet, de wet op de kwalificatieplicht en Doorstroompunt-wetgeving;
 • Je hebt grote affiniteit met kinderen, jongeren en ouders en hebt werkervaring op dit gebied;

Naast deze eisen zijn de volgende zaken een pré:

 • Je bent beëdigd als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).
 • Je hebt kennis van de gespreksmethode ‘De Trein van Boos naar Middel.’
 • Je bent bekend met de applicaties Jeugd Volg Systeem en Mens Centraal.

Eisen

Opleiding
Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur in de richting van MWD, Social Work of SJD.
Werkervaring
Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als leerplichtambtenaar. Stagejaren rekenen we mee.
Referentie vereist
Kennis
Je beschikt over actuele kennis van de Leerplichtwet, de wet op de kwalificatieplicht en Doorstroompunt-wetgeving.
ZZP
In verband met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) is beoordeeld of sprake is van een arbeidsovereenkomst indien een zzp’er de opdracht zou verwerven. Aangezien er een aanmerkelijk risico op de aanwezigheid van een gezagsverhouding is en vrije vervanging van de inhuurkracht niet wenselijk/realistisch is, is de gemeente van oordeel dat het risico op een arbeidsovereenkomst te hoog is. Daarom kan een zzp’er niet rechtstreeks inschrijven op deze opdracht. Het begrip zzp’er dekt de lading overigens niet geheel. Hieronder wordt bijvoorbeeld ook een BV begrepen, die de directeur/groot aandeelhouder wil detacheren, zonder dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de BV en de te detacheren persoon. Indien een zzp’er voor deze opdracht in aanmerking wil komen, is dit mogelijk via detachering waarbij het detacheringsbedrijf niet louter een kassiersfunctie heeft. Het detacheringsbureau dient dan de offerte in. Een andere mogelijkheid om (indirect) voor de opdracht in aanmerking te komen is om in dienst te treden bij bijvoorbeeld een payrollbedrijf, dat de offerte indient. Een zzp’er als hierboven bedoeld kan niet zelf / rechtstreeks inschrijven op de opdracht. Kies Ja indien u zich hieraan conformeert
Interview
Beschikbaar om op maandag 15 juli van 13.00 t/m 17.00 uur op gesprek te komen in Hoofddorp.
Gevraagde documenten
Aanleveren na gunning
 • Integriteitsverklaring externen
 • Doe de Waadi-check
 • VOG

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 20 %


Kennis JVS
Je bent bekend met de applicaties Jeugd Volg Systeem en Mens Centraal.
 • Ja (40 %)
 • Nee (1 %)
Weging: 40 %


Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
Je bent beëdigd als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
 • Ja (15 %)
 • Nee (1 %)
Weging: 15 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
 • Tijdens het gesprek laat zien te beschikken over de gevraagde competenties, vaardigheden en ervaring;
 • Past in teamsamenstelling;
 • Representatief.

De interviews zijn op kantoor in Hoofddorp. De kandidaat ontvangt hiervoor een uitnodiging per mail.


Weging: 25 %

Interviewplanning

Maandag 15 juli tussen 13.00 en 17.00 uur in Hoofddorp op kantoor.