Ondersteuner HR adminstratie

Groene banner met witte rand met daarin in witte hoofdletters de tekst "wj groningen".

Aanvraagnummer: 1595
Organisatie: WIJ Groningen
Locatie: Wij Groningen
Uren per week: 24 per week
Tarief: €30 - €42 per uur
Regio: Groningen
Startdatum: 17-6-2024
Optie tot verlenging: 2 x 2 maanden
Sluitingsdatum: 04-06-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

WIJ Groningen
Wij Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden zo dichtbij mogelijk. We stimuleren dat inwoners hun talenten en mogelijkheden benutten en we versterken de sociale samenhang in de wijken.

We verzorgen de indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Onze medewerkers ondersteunen inwoners bij het regie voeren over de zorg en ondersteuning die zij krijgen.

Onze buurt-, opbouw- en jeugdwerkers werken in de wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere organisaties. Zij verbinden inwoners en netwerken met elkaar.

Omschrijving team of project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:
Het resultaat van dit project is dat administratief werk wordt afgerond binnen het team HR Servicedesk, onder supervisie van de medewerkers HR of de HR adviseur beheer & processen.Het werk bestaat uit het allround inzetbaar zijn ter ondersteuning op alle administratieve processen van HR:

 • Het operationeel, administratief en secretarieel ondersteunen van het team HR Servicedesk en ook de afdeling HR voor de 2e lijns adviseurs
 • Het invoeren van gegevens, muteren in het P-systeem AFAS en het archiveren van personeelsdossiers
 • Service en support bieden via diverse communicatiekanalen aan medewerkers en managers met HR gerelateerde, eenvoudige vraagstukken
 • Het verzorgen van beheertaken binnen alle facetten van het HR-vakgebied. Hierbij kun je denken aan het verwerken, controleren en afhandelen van eenvoudige administratieve gegevens met betrekking tot verzuimregistratie, werving & selectie, administratie voor betaalde en niet betaalde medewerkers en het ondersteunen bij (introductie) bijeenkomsten

Kandidaatomschrijving

Taken en verantwoordelijkheden
We zijn op zoek naar een kandidaat die accuraat kan werken en snel zaken leert en oppakt.

Flexibel gedrag en stressbestendigheid zijn absolute must-haves voor deze tijdelijke inzet. De kandidaat kan goed zelfstandig werken maar kan ook goed in teamverband werken.


Eisen

CV
Voeg een CV toe van maximaal 3A4. Uit het CV blijkt: - 0 – 3 jaar relevante werkervaring binnen een HR Servicedesk of soortgelijke afdeling met daarbij:- Relevante opleiding richting HR- Kennis van, inzicht in en werkervaring met meest gangbare processen en uitvoerende/ondersteunende werkzaamheden binnen het HR werkveld en/of een HR Servicedesk- Kennis van, inzicht in en werkervaring met een personeelsinformatiesysteem, Afas is hierbij een pre- Kennis van, inzicht in en werkervaring met gebruik van Microsoft tekst- en dataverwerking Deze ervaring is maximaal 3 jaar geleden opgedaan.Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Benoem en beschrijf concreet in uw CV de relevante ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis(en) voldoet. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum en beschrijving van de werkzaamheden te zijn vermeld.
Gevraagde documenten
Aanleveren bij offerte
 • Motivatiebrief
 • CV

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 60 %


Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

De motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

- Visie en aanpak op de opdracht.

- Visie op het vak van de HR-medewerker.

- Beschikbare ervaring passend bij WIJ Groningen.

- Motivatie waarom kandidaat past bij de organisatie en bij de opdracht.


Beoordeling :

- De motivatie van de kandidaat sluit uitstekend aan (10%)

De motivatie van de kandidaat onderscheidt zich op uitstekende wijze. Ook sluit de motivatie van de kandidaat uitstekend aan bij voorliggende opdracht.

- De motivatie van de kandidaat sluit goed aan (5%)

De motivatie van de kandidaat onderscheidt zich op een aantal aspecten. Ook sluit de motivatie van de kandidaat goed aan bij voorliggende opdracht.

- De motivatie van de kandidaat sluit voldoende aan (0%)

De motivatie van de kandidaat onderscheidt op enkele of geen aspecten. De motivatie van de kandidaat sluit nog wel voldoende aan bij voorliggende opdracht.

- De motivatie van de kandidaat is onvolledig en sluit niet aan bij onze uitvraag (knock-out)


Weging: 10 %


CV
Voeg uw CV toe en ga hierbij specifiek in op de gevraagde eisen.- De mate waarin de werkervaring van de kandidaat aansluit bij de opdracht. - De mate waarin de genoten opleiding(en) aansluit(en) bij het gevraagde functieprofiel.Beoordeling:- Het CV van de kandidaat sluit uitstekend aan (15%) De kandidaat onderscheidt zich op uitstekende wijze kijkend naar de wijze van invulling van zijn rol bij opdrachten én door de diversiteit en complexiteit van opdrachten en daarbij behorende opdrachtgevers. - - Het CV van de kandidaat sluit goed aan (7,5%) De kandidaat onderscheidt zich op een aantal aspecten kijkend naar de wijze van invulling van zijn rol bij opdrachten én door de diversiteit en complexiteit van opdrachten en daarbij behorende opdrachtgevers. - - Het CV van de kandidaat sluit voldoende aan (0%) De kandidaat onderscheidt zich op enkele of geen aspecten kijkend naar de wijze van invulling van zijn rol bij opdrachten én door de diversiteit en complexiteit van opdrachten en daarbij behorende opdrachtgevers. Maar het CV sluit nog wel voldoende aan en voldoet aan de gestelde eisen. - - Het CV van kandidaat is onvolledig en sluit niet aan bij onze uitvraag (knock-out)
Weging: 15 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met drie partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen (de top 3) interviews afgenomen. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

In het gesprek met de kandidaat zullen de volgende competenties worden getoetst. Per competentie is 2,5% te behalen, totaal 15%.

 1. Aandacht voor details
  Blijft alert en geconcentreerd. Gaat nauwkeurig om met details en maakt daarbij weinig fouten. Blijft in routinetaken kritisch en alert; let op de eigen uitvoering hiervan.

 2. Integriteit
  Draagt informatie consistent en eerlijk over (voor iedereen hetzelfde verhaal). Beschermt vertrouwelijke informatie. Verstrekt alleen informatie aan anderen als deze daar werkelijk recht op hebben. Informeert interne en externe klanten eerlijk over mogelijke risico`s en nadelen.
 1. Klantgerichtheid
  Heeft respect voor de klanten, ongeacht de onredelijkheid van de wensen of klachten. Toont de bereidheid om tot een oplossing te komen. Licht klanten in over oplossingen die aansluiten bij hun wensen. Vertaalt de wensen van de klant naar producten en diensten van de organisatie.
 1. Plannen en organiseren
  Werkt ordelijk. Onderscheidt hoofd- van bijzaken. Plaatst activiteiten in de juiste volgorde en tijd. in staat voor bepaalde activiteiten een realistisch tijdschema op te stellen.
 1. Stressbestendigheid
  In verband met werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij verstoring een rol kan spelen.
 1. Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
  Geeft uitleg in heldere bewoordingen die voor anderen goed te volgen zijn, schrijft in gemakkelijk leesbare zinnen en vermijdt daarbij lange en ingewikkelde constructies. Vat een boodschap of mening kort en krachtig samen.

De kandidaat wordt tijdens het gesprek op deze competenties beoordeeld.

De kandidaat wordt tijdens het gesprek op deze competenties beoordeeld. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

• Geeft (nagenoeg) goede invulling aan competentie – 2,5%

• Geeft voldoende invulling aan competentie – 1%

• Geeft onvoldoende invulling aan competentie - 0%

In totaal zijn er zes (6) competenties. De kandidaat kan op deze vraag daardoor maximaal 15% scoren.


Weging: 15 %

Interviewplanning

Toelichting methodiek

 1. De documenten worden gecontroleerd. De gevraagde documenten dienen zodanig te zijn beschreven, dat de gemeente voldoende inzicht krijgt, om te kunnen beoordelen of aan de eisen is voldaan. Mocht uit documenten of het interview blijken dat de kandidaat niet aan de gestelde eisen of aangegeven wensen voldoet, dan wordt deze als nog knock-out verklaard en niet verder meegenomen in de beoordelingsprocedure.
 2. Uitsluitend de kandidaat die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes zich in de top rangorde plaatsen, zullen worden uitgenodigd voor een interview. Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er kandidaten op dezelfde plek eindigen, zal eerst de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit CV van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.
 3. In het interview worden de eisen en wensen geverifieerd en de aangeboden kandidaat beoordeeld op werk/opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de aangegeven competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt het besluit over (voorlopige) gunning van de opdracht plaats.

Mocht aan de hand van het interview blijken dat de toelichting niet in overeenstemming is met de ingediende offerte op zowel de eisen als wensen, kan zulks naar rato tot mindering van punten leiden voor het betreffende gunningscriterium of leidt dit tot uitsluiting.

De interviews zullen plaatsvinden op 11 juni. Wij vragen u hier alvast rekening mee te houden.