Planeconoom

Logo van de gemeente Renkum, met een gestileerde groene heuvel en blauwe rivier onder een witte handomlijning, met daaronder de tekst "Gemeente Renkum".

Aanvraagnummer: 2019
Organisatie: Gemeente Renkum
Locatie: Gemeente Renkum
Uren per week: 16 tot 20 uur
Tarief: €120 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-08-2024
Optie tot verlenging: ja
Sluitingsdatum: 14-06-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Binnen de gemeente is het aantal projecten, met name gericht op woningbouw in de afgelopen drie jaar sterk gegroeid.
Ter ondersteuning van deze projecten is de expertise van een planeconoom onontbeerlijk. Of dit nu gaat om woningen gebouwd op gronden van de gemeente of woningen gebouwd op gronden van derden.

Het grondbedrijf staat nog in de kinderschoenen. Daarom wordt nadrukkelijk ervaring gevraagd in het actief meewerken bij de opbouw van het grondbedrijf. Indien daar bij een eerdere opdracht in een vergelijkbare gemeente kennis over is opgedaan, dan is dat aanbevelingswaardig.

Mede om bovenstaande reden is een combideal (aanbieding van een senior en junior/medior) niet mogelijk.


Verantwoordelijkheden

De planeconoom heeft een adviserende taak in de projectgroepen waarbij de projectleider als ambtelijk opdrachtnemer optreedt. de adviserende taak behelst het adviseren over de financiele haalbaarheid en bijbehorende (financiele) risico's binnen het project. De planeconoom is tevens opsteller van Samenwerkings Overeenkomsten (SOK) en haalbaarheidsovereenkomsten (HOK) en anterieure overeenkomsten.

Daarnaast heeft de planeconoom de taak om in opdracht van de coordinator grondbedrijf eveneens te adviseren over de financiele haalbaarheid van projecten en mogelijke (vervolg) risico's. Het gaat daarbij niet alleen op individuele projecten, maar ook om de financiele stand van zaken voor alle projecten.

De planeconoom heeft frequent overleg met de financiele afdeling om af te stemmen over de invulling van de paragraaf over het grondbedrijf binnen de begroting. Hij neemt daarbij deel aan de P&C cyclus.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-08-2024 tot en met 31-07-2025. voor 20 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

Eis 1. U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld evenals een uitgebreide toelichting op de eisen en wensen zoals bij de betreffende eis/wens wordt aangegeven. Indien gewenst kunt u gebruik maken van het template cv van de Gemeente.

Eis 2. De kandidaat heeft aantoonbaar een erkend, afgerond en volledig diploma op minimaal HBO niveau. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde werk- en denkniveau beschikt, zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Eis 3. De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring als planeconoom. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jj t/m mm-jj).

Eis 4. De kandidaat is bekend met vastgoed binnen de gemeente Renkum. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jj t/m mm-jj).

Eis 5. Vereiste (gedragscompetenties) en vaardigheden: Accuratesse Gezag Integriteit Oordeelsvorming Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Bovenstaande competenties / vaardigheden hoeven niet benoemd te worden in het CV maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk uit te komen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties / vaardigheden beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de offerte.

Eis 6. Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met opdracht specifieke voorwaarden. Let op, als deze opdracht direct aan een ZZP’er gegund wordt zal het contractmanagement door Haert uitgevoerd worden. Voor onze modelovereenkomst, zie bijlage. Als de opdracht gegund wordt aan een consultant in loondienst of ZZP’er via een intermediair voert Haert ook het contractmanagement uit, zie bijlage voor de overeenkomst.“


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Offertes die onder de maat scoren, lager dan 50% zullen wij niet beoordelen en kunnen worden afgewezen op basis van een te lage kwaliteit.

De Gemeente Renkum behoudt zich het recht voor om offertes terzijde te leggen indien er overmatig veel taal -en/of spelfouten voorkomen.


Gunningscriteria Kwaliteit

30 %

Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbaar meer dan 5 jaar werkervaring als planeconoom. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen

30 %

Wens 2. De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het opstellen en samenstellen van diverse overeenkomsten zoals bijvoorbeeld een anterieure overeenkomst. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen

30 %

Wens 3. De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met P&C cyclus. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen

10 %

Wens 4. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring binnen een overheidsorganisatie of gemeente. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie of gemeente. 3/5 = De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring binnen een overheidsorganisatie maar geen gemeente. 5/5 = De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring binnen een gemeente.


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 120,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Competenties / vaardigheden hoeven niet benoemd te worden in het CV maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk uit te komen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties / vaardigheden beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de offerte.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De interviews zullen plaatsvinden op ………… fysiek op locatie of via MS Teams. U wordt hierover tijdens de uitnodiging over geïnformeerd.

Uitsluitend de externen die na een schriftelijke beoordeling van de offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de offertes blijkt dat er meer dan drie externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken externen worden uitgenodigd voor een interview.