Tactisch Inkoper IV

Logo van de Nederlandse politie, met het woord "politie" in blauw met een embleem van een open boek en een vlam erboven.

Aanvraagnummer: 1636
Organisatie: Nationale Politie
Locatie: Nationale Politie
Uren per week: 36
Tarief: €115 per uur
Regio: Overijssel
Startdatum: 01-08-2024
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 03-06-2024 08:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Dienst Verwerving, waar circa 190 gedreven professionals werken, bestaat uit de de verwervingssectoren informatievoorziening, operatiën en bedrijfsvoering. Je komt te werken in de sector informatievoorziening. De verwerving betreft met name hardware, software, infrastructuur en daaraan gerelateerde diensten. De sectoren worden bij de verwerving ondersteund door het Team Informatie, Analyse & Toetsing. De dienst werkt verspreid over diverse PDC-locaties in het land en koopt voor ca. € 2 miljard per jaar in. Verwerven voor de politie is boeiend; veel producten en diensten die wij inkopen dragen direct bij aan de veiligheid van Nederland.

Tot de opdracht behoren het doen van aanbestedingen en het adviseren van de interne opdrachtgevers over de wijze waarop inkoopprocedures uitgevoerd dienen te worden.


Type inzet

Deze opdracht leent zich niet voor zelfstandige professionals om rechtsreeks op in te schrijven vanwege de wet DBA, wel kunt u zich laten inschrijven via een intermediair (bureau).

Voor deze opdracht is een BO plus screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Standplaats is Odijk maar afreizen naar verschillende PDC locaties is mogelijk aan de orde (Rotterdam, Utrecht en Zwolle).


Doelstelling

Het inzetten van de tactische inkoopprofessional streeft de politie naar voortgaande professionalisering van de inkoopfunctie IV en de bijdrage van inkoop IV aan de realisatie van de doelstelling van de Politie.


Verantwoordelijkheden

Van jou wordt verwacht dat je de complexe (Europese) aanbestedingen succesvol uitvoert.

Tijdens de uitvoering van een aanbesteding werk je samen met een Producten- en dienstenmanager (PDM'er) uit eveneens de dienst Verwerving die tijdens de uitvoering van de aanbesteding overwegend een projectleidersrol vervuld. Het opbouwen van de relatie met de PDM'er behoort expliciet tot het takenpakket, zodanig dat met de gezamenlijke inspanningen een succesvolle aanbesteding wordt uitgevoerd.

Je bent mede- verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de afdeling en het behalen van de resultaten.

In de uitvoering van complexe aanbestedingen kun je ondersteund worden door een inkoper. Jij bent dan verantwoordelijk voor de aansturing van deze collega. Aanbestedingen binnen de politie worden projectmatig aangepakt. Dat betekent dat je intensief samenwerkt met het projectteam en de Pdm'er in het bijzonder.


Contacten

Uiteraard ben je binnen jouw projecten verantwoordelijk voor het contact en de relatie met de overige projectleden. Buiten deze projecten om wordt van je verwacht dat je een zelfstandig netwerk opbouwt en beheert.


Opleiding

Eisen

 • Kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volledige opleiding op minimaal HBO niveau.
 • Kandidaat heeft een erkende afgeronde opleiding in de richting van Nevi 2 of gelijkwaardig.

Wens

 • Kandidaat heeft een afgeronde erkende leergang Aanbestedingsrecht.

Professionele kennis en werkervaring

Eisen

 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar relevante aantoonbare werkervaring opgedaan als inkoper binnen de overheid.
 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de uitvoering van Europese aanbestedingen.
 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als inkoper van producten en/of diensten in het ICT domein.

Wensen

 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als inkoper van producten en/of diensten bij voorkeur in het ICT domein.
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen een sterk veranderende politiek bestuurlijke organisatie waarbij de kandidaat te maken heeft gehad met diverse stakeholders en verschillende belangen.
 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, werkervaring opgedaan binnen de overheid van 1000+ medewerkers en/of Politie als inkoper.

Competenties

 • Coachen
 • Klantgerichtheid
 • Maatschappelijke orientatie
 • Netwerkvaardigheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Organisatievermogen
 • Systeemdenken

cv informatie

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.

Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.


Bewijsmiddelen

Inschrijvers dienen aantoonbaar te voldoen aan hetgeen zij verklaren in hun Offerte. Ter verificatie dient Inschrijver op verzoek van de Inhuurdesk bewijsmiddelen te overleggen. De inhuurdesk stelt de Inschrijver hiervan op de hoogte middels een schriftelijk verzoek. Het niet tijdig overleggen van de gevraagde bewijsstukken zal aanleiding geven tot het terzijde leggen van de Offerte met tot gevolg dat deze van de beoordeling is uitgesloten.


Geheimhoudingsverklaring

De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat binnen de termijn van 7 kalenderdagen na het ontvangen van de definitieve gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.


Tarieven

Zoals vermeld in de Voorwaarden inzake inhuur derden geldt expliciet dat bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten, verblijfskosten, parkeerkosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de Politie voor vergoeding in aanmerking komt.

De mogelijkheid tot tariefsindexatie is voor aanvragen welke per 01-01-2023 op de markt worden uitgezet, aangepast. De Inhuurvoorwaarden worden hier tekstueel z.s.m. op aangepast. De wijziging houdt in dat iedereen ná 2 jaar inzet op dezelfde aanbesteding, bij verlenging na 2 jaar automatisch wordt geïndexeerd. Dit gebeurt middels het dan geldende meest recente, definitieve CBS cijfer, ongeacht in welke maand dit is.


Screening

Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt maximaal 16 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.

In artikel 10 van de Voorwaarden Offerteprocedure zijn de voorwaarden van de screening van de Externe van de Leverancier die in aanmerking komt voor de gunning van de Inleenopdracht opgenomen. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

In geval van een eventueel bezwaar tegen een negatief screeningsresultaat dan wel de weigering van een VOG zal dit de voortgang van de offerteprocedure niet opschorten. De Politie wacht de beslissing op bezwaar niet af. Een negatief screeningsresultaat of een weigering van een VOG zal leiden tot het intrekken van het voornemen tot gunning aan de Leverancier die dit betreft.


Beschikbaarheid

De Externe is inzetbaar vanaf 01-08-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-07-2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Prijs (eisen)

Maximaal: € 115,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Kwaliteit (eisen)

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Eis 2. Deze opdracht leent zich niet voor zelfstandige professionals om rechtsreeks op in te schrijven vanwege de wet DBA, wel kunt u zich laten inschrijven via een intermediair (bureau). Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Tevens zijn uitgesloten ondernemers in dienst van een eigen BV. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet kan voldoen aan deze eis, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. Kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volledige opleiding op minimaal HBO niveau. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 4. Kandidaat heeft een erkende afgeronde opleiding in de richting van Nevi 2 of gelijkwaardig. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 5. Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar relevante aantoonbare werkervaring opgedaan als inkoper binnen de overheid. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de uitvoering van Europese aanbestedingen. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 7. Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als inkoper van producten en/of diensten in het ICT domein. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 8. Vereiste competenties/vaardigheden: Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.


Gunningscriteria (wensen)

35 %

Wens 1. Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als inkoper van producten en/of diensten bij voorkeur in het ICT domein. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

30 %

Wens 2. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen een sterk veranderende politiek bestuurlijke organisatie waarbij de kandidaat te maken heeft gehad met diverse stakeholders en verschillende belangen. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

20 %

Wens 3. Kandidaat heeft een afgeronde erkende leergang Aanbestedingsrecht. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Kandidaat heeft geen afgeronde erkende leergang Aanbestedingsrecht. 5/5= Kandidaat heeft wel een afgeronde erkende leergang Aanbestedingsrecht.

15 %

Wens 4. Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, werkervaring opgedaan binnen de overheid van 1000+ medewerkers en/of Politie als inkoper. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid van 1000+ medewerkers en/of Politie als inkoper. 3/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de overheid van 1000+ medewerkers als inkoper. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie als inkoper.