Adviseur ARBO

De afbeelding toont het woord "Yuverta" in vetgedrukte, donkerblauwe letters tegen een witte achtergrond.

Aanvraagnummer: 1620
Organisatie: Yuverta
Locatie: Stichting Yuverta
Uren per week: 36 per week
Tarief: €120 per uur
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 15-06-2024
Optie tot verlenging: 4 x 10 maanden
Sluitingsdatum: 03-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Beknopte informatie opdracht

Hierbij nodigt Yuverta u uit voor het doen van een aanbieding voor de functie Adviseur ARBO.

 • Plaats tewerkstelling: g ecombineerd; werken vanuit huis op één van onze kantoren van de ondersteunende dienst (met name Houten/ Den Bosch) en schoollocaties (landelijk)
 • Aantal uren per week: gemiddeld 36 uur
 • Startdatum overeenkomst*: 15 juni 2024 / z.s.m.
 • Einddatum overeenkomst: 31 december 2024
 • Verlengingsopties**: ja

* Onder voorbehoud van het tijdig ontvangen van alle benodigde documenten na gunning. Dit betreft onder andere een VOG welke niet ouder is dan zes (6) maanden én specifiek gericht op onderwijs, indien u deze niet heeft zal de aanvraag via Yuverta verlopen. Voor de overige benodigde documenten verwijzen wij naar 'Gevraagde documenten' .

**
Aanbestedende dienst kan eenzijdig besluiten de overeenkomst maximaal vier (4) maal (voor bepaalde tijd) te verlengen met een maximale inhuurtermijn van 48 maanden inclusief de initiële inhuurperiode. De bepaalde tijd van de verlenging wordt per verlengingsoptie bepaald.


Opdrachtomschrijving

Aanleiding

De afdeling Huisvesting & Facilitair, vakgroep ARBO, heeft behoefte aan extra ondersteuning. Het gaat om ondersteuning voor dagelijkse werkzaamheden in de functie van Adviseur ARBO.

Opdracht/ taakomschrijving

 • Projectleider van diverse Arbo gerelateerde onderwerpen als: PGS15/ Bioscans/ Brandveiligheid/ Legionella beheersing/ Europese aanbestedingen;
 • Incidenten/ (bijna) ongevallen onderzoek, melding en monitoring;
 • Aanspreekpunt voor alle Arbo gerelateerde vragen van locaties van MT tot Arbo coach;
 • Arbo advies bij nieuwbouw/verbouw, brandveiligheid (BHV), infectieziektes, ergonomie, machineveiligheid;
 • Opvolging RI&E;
 • Werkplekonderzoek en ergonomisch advies voor alle medewerkers van Yuverta;
 • Trainingen geven aan Regio-Preventiemedewerkers.

Omschrijving team

De afdeling ‘Huisvesting & Facilitair’ maakt onderdeel uit van de ondersteunende dienst ‘Bedrijfsvoering’. Met ca. 20 collega’s voeren we de regie op de gehele vastgoedportefeuille van Yuverta en werken daarbij nauw samen met de regio’s en locaties. Als afdeling houden wij ons o.a. bezig met vastgoedstrategieën, projectontwikkeling, nieuwbouw, renovatie en dragen we zorg voor het beheer & onderhoud en de facilitaire dienstverlening. Daarvoor stellen we beleid op, geven gevraagd en ongevraagd advies en werken we projectmatig. De afdeling kent vier (4) vakgroepen; Vastgoedontwikkeling, Facilitair, ARBO en Beheer & Onderhoud. We willen een professionele partner zijn voor de schoollocaties en de regio’s. Daarbij zorgen wij voor een effectief en efficiënt verantwoorde vastgoedportefeuille. Het ontwikkelen, beheren en onderhouden van duurzame, veilige, representatieve en inspirerende onderwijs-/werkomgevingen is waar ons hart sneller van gaat kloppen.

Vaste werkdagen:
* Maandag, dinsdag en donderdag
* Overige dagen vrij in te vullen
* Vakanties in overleg; bij voorkeur in de schoolvakanties

Algemene informatie
Een kandidaat mag slechts één (1) keer aangeboden worden. De kandidaat is hier zelf verantwoordelijk voor. Indien een kandidaat toch meerdere keren aangeboden wordt zullen deze inschrijvingen ter zijde worden gelegd en uit worden gesloten van beoordeling.

Interne procedure Yuverta
Yuverta behoudt zich het recht voor om tijdens de offerteaanvraag in het DAS ook de interne wervingsprocedure uit te voeren. In dit geval is het mogelijk dat er een geschikte interne kandidaat wordt gevonden waardoor de offerteaanvraag wordt teruggetrokken. Indien deze situatie zich voordoet, ontvangen de partijen bericht dat de aanvraag is geannuleerd en er dus niet tot gunning wordt overgegaan. Aangezien Yuverta niet verplicht is om te gunnen, kunnen partijen geen aanspraak maken op enigerlei gemaakte kosten.


Kandidaatomschrijving

Kennis en expertise

Uit het CV (en indien uitgenodigd het matchgesprek) blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over:

 • Eis 1: Behaald HBO-diploma;
 • Eis 2: M inimaal vier (4) jaar aantoonbare werkervaring binnen het gebied van ARBO als adviseur;
 • Eis 3: Minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring als projectleider of vergelijkbaar;
 • Eis 4: Aantoonbare werkervaring in de (semi) publieke sector.

Geef in de beantwoording een motivatie waaruit blijkt dat de aangeboden kandidaat over de gevraagde kennis en expertise beschikt. Het is ter beoordeling aan Yuverta of hieraan wordt voldaan, inschrijver moet bij de beantwoording daarom duidelijk op bovenstaande punten ingaan.

Competenties
Uit de door u ingediende stukken en het matchgesprek blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat over de onderstaande competenties beschikt (zie ook bijlage Competentiewoordenboek Yuverta voor een uitgebreide omschrijving van deze competenties):
 • Communicatieve vaardigheid : Kan zich goed uiten op individueel en collectief niveau. Kan ideeën uitwisselen en boodschappen overbrengen door taal en woordgebruik aan te passen aan de situatie en behoeften van de doelgroep. Kan goed te luisteren naar anderen en kan constructieve feedback te geven.
 • Oplossingsgerichtheid : Herkent kansen en bedreigingen, begrijpt de oorzaken en neemt afhankelijk van de concrete situatie actie en/of doet voorstellen voor oplossingen.
 • Organiserend vermogen : Is in staat om de werkzaamheden (waaronder processen, projecten en activiteiten) van de organisatie-eenheid of groep zodanig te in te richten, dat de gewenste resultaten behaald kunnen worden.
 • Organisatie sensitiviteit : Kunnen onderkennen van de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op (onderdelen van) de organisatie.

Geef in de beantwoording een motivatie waaruit blijkt dat de aangeboden kandidaat over de gevraagde competenties beschikt. Het is ter beoordeling aan Yuverta of hieraan wordt voldaan, inschrijver moet bij de beantwoording daarom duidelijk op bovenstaande punten ingaan.

Vormvereiste
Het CV moet uit maximaal drie (3) pagina’s bestaan. Uit het CV moeten de gevraagde eisen en gunningscriteria duidelijk te herleiden zijn.

Eisen

Diploma
Een behaald HBO-diploma.
Werkervaring ARBO
Minimaal vier (4) aar aantoonbare werkervaring binnen het gebied van ARBO als adviseur.
Werkervaring projectleider
Minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring als projectleider of vergelijkbaar.
Werkervaring (semi) publieke sector
Aantoonbare werkervaring in de (semi) publieke sector.
Gevraagde documenten
Aanleveren na gunning
 • VOG (niet ouder dan zes (6) maanden én specifiek gericht op onderwijs, indien u deze niet heeft zal de aanvraag via Yuverta verlopen)
 • Recent uittreksel KVK (niet ouder dan zes (6) maanden) (indien van toepassing inclusief WAADI-registratie)
 • Verklaring omtrent betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de belastingdienst (niet ouder dan zes (6) maanden)
 • Bewijsstuk van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Scan ID
 • Recent uittreksel KVK ZZP-er (niet ouder dan zes (6) maanden) indien van toepassing

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 20 %


Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Maximaal 1A4, waarin de kandidaat in ieder geval in gaat op:

 • Gevraagde competenties
 • Visie op de taakomschrijving
 • Wat is jouw toegevoegde waarde voor deze functie?
 • Samenwerken en advisering op alle niveaus binnen een organisatie
 • Hoe omgaan met wetgeving versus curriculum eisen leerlingen/studenten
 • Hoe prioriteiten gesteld worden
 • Aangeven welke dagen je beschikbaar bent

Te behalen punten:

 • Uitstekend/ sluit uitstekend aan en daarnaast aantoonbare meerwaarde = 20%
 • Goed/ sluit goed aan/ ruim voldoende tot aanzienlijke meerwaarde = 15%
 • Voldoende/ sluit voldoende aan = 10%
 • Onvoldoende/ sluit niet voldoende aan = 5%
 • Niets ingevuld/ slecht/ sluit vrijwel niet aan = 0%

Weging: 20 %


Werkervaring coördineren RI&E's
Heeft de door u aangeboden kandidaat aantoonbare werkervaring op het gebied van coördineren RI&E's op locatieniveau?
 • Ja, meer dan vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring (10 %)
 • Ja, drie (3) tot vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring (7 %)
 • Ja, één (1) tot drie (3) jaar aantoonbare werkervaring (5 %)
 • Ja, tot één (1) jaar aantoonbare werkervaring (3 %)
 • Nee, geen aantoonbare werkervaring (1 %)
Weging: 10 %


Werkervaring onderwijs
Heeft de door u aangeboden kandidaat aantoonbare werkervaring in het onderwijs?
Weging: 5 %


Werkervaring coachende gesprekken
Heeft de door u aangeboden kandidaat aantoonbare werkervaring in coachende gesprekken?
Weging: 5 %


Werkervaring ergonomie/werkplekonderzoeken
Heeft de door u aangeboden kandidaat aantoonbare werkervaring m.b.t. ergonomie/ uitvoering van werkplekonderzoeken?
Weging: 5 %


Werkervaring met ARBO projecten
Heeft de door u aangeboden kandidaat aantoonbare werkervaring als projectleider van ARBO gerelateerde projecten?
 • Ja, meer dan vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring (10 %)
 • Ja, drie (3) tot vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring (7 %)
 • Ja, één (1) tot drie (3) jaar aantoonbare werkervaring (5 %)
 • Ja, tot één (1) jaar aantoonbare werkervaring (3 %)
 • Nee, geen aantoonbare werkervaring (1 %)
Weging: 10 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In het matchgesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk/opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de gevraagde benodigde competenties.

Te behalen punten:

 • Uitstekend/ sluit uitstekend aan en daarnaast aantoonbare meerwaarde = 25%
 • Goed/ sluit goed aan/ ruim voldoende tot aanzienlijke meerwaarde = 20%
 • Voldoende/ sluit voldoende aan = 12,5%
 • Onvoldoende/ sluit niet voldoende aan = 7,5%
 • Niets ingevuld/ slecht/ sluit vrijwel niet aan = 0%


Weging: 25 %

Interviewplanning

Overige belangrijke data

 • Verwachte datum van versturen uitnodigingen/afwijzingen matchgesprekken: 4 juni 2024, einde middag
 • Matchgesprekken top 3 kandidaten: 6 juni 2024, via Teams
 • Verwachte datum van bekendmaken van de mededeling van de gunningsbeslissing: 6 juni 2024
 • Stand still periode: vijf (5) kalenderdagen
 • Definitieve gunningsbeslissing: 12 juni 2024
 • Beoogde ingangsdatum overeenkomst (afhankelijk van het tijdig ontvangen van de benodigde documenten na gunning): 15 juni 2024