Business Analist Content DSO

Logo van het Kadaster met een gestileerde blauwe letter 'K' naast het woord 'kadaster' in lichtblauwe tekst.

Aanvraagnummer: 1760
Organisatie: Kadaster
Locatie: Kadaster
Uren per week: 36 uur
Tarief: €80 - €115 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: Geen
Sluitingsdatum: 05-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team TBO is op zoek naar een Business Analist Content DSO.

De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

 • De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
 • Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
 • De verschillen tussen regio’s.

De invoeringsdatum van de Omgevingswet was 1-1-2024. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten nu in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het inwerkingtredingsniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Door onze bestuurlijke partners (gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk) zijn wij aangewezen om de rol van tactisch beheerder op ons te nemen. In opdracht van de strategisch beheerder, het ministerie van Binnenlandse Zaken, voeren we de regie op de werking en doorontwikkeling van het DSO. Kijk voor meer informatie op: www.kadaster.nl/omgevingswet . De TBO geeft leiding aan een Contentteam dat bevoegd gezagen ondersteunt bij het uploaden en muteren van content en het onderzoeken en helpen oplossen van incidenten daarbij.

Opdrachtomschrijving
Je neemt als tijdelijk business analist vanuit TBO deel aan de teams die zich bezighouden met de inrichting van monitoring van DSO-LV. Je analyseert de oorzaak grondig en met het oog op de gehele klantketen, je kunt de oorzaak duiden en prioriteren en je doet haalbare verbetervoorstellen voor zowel de korte termijn als structureel. Je kunt daarin helder communiceren met specialisten in het veld, ook onder druk. Je stemt de mogelijke oplossing af met collega’s en weet deze overtuigend uit te leggen aan de bevoegde gezagen (gemeenten, provincies en waterschappen), leveranciers of specialisten die de oplossing feitelijk gaan realiseren.


Verantwoordelijkheden

Taken

 • Analyseren van (mogelijke) incidenten naar oorzaak en aard van de problematiek, met het oog op de gehele bedrijfsketen
 • Ontwerpen en eventueel realiseren van realistische oplossingen in content en/ of techniek
 • Analyseren van data om problemen op te sporen en mogelijke oplossingen te creëren
 • Creëren van inzicht en overzicht door middel van data-tooling zoals PowerBI
 • Leveren van tweedelijns ondersteuning bij het werken met de DSO LV door en/of namens BG instanties
 • Contact onderhouden met een breed scala aan specialisten bij de beheerorganisaties, koepels en bevoegd gezagen
 • Transparant rapporteren over voorgenomen (geplande) en gerealiseerde concrete werkzaamheden.
 • Analyseren van monitoring behoefte op tactisch en strategisch niveau en dit vertalen naar informatiekundige ontwerpen als input voor de verdere realisatie.
 • Analyseren van brongegevens DSO-LV ten behoeve van monitoring op tactisch en strategisch niveau en voorstellen uitwerken voor aggregatie hiervan ten behoeve van de kwaliteitsborging van deze gegevens.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 36 uur per week. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.


Overige eisen

Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

Heeft tenminste een HBO (bachelor) denk- en werkniveau aangetoond middels werkervaring of opleiding

Heeft een opleiding afgerond op het gebied van (technische) bedrijfskunde, informatiemanagement of vergelijkbaar.

Heeft minimaal 1 jaar ervaring met Business analyse en/ of procesanalyse; bij voorkeur bij de (rijks)overheid.

Weet analyses aantoonbaar om te zetten in concrete (proces) verbetervoorstellen.

Heeft aantoonbaar ervaring met werken in projecten/ programma’s in een complexe en dynamische werkomgeving.

Heeft aantoonbaar ervaring met de toepassing van een of meerdere omgevingswetstandaarden op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Heeft aantoonbaar ervaring met gegevensverzamelingen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Sterk analytisch vermogen. • Goede samenwerkingsvaardigheden. • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. • Resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, initiatiefrijk, integer, ondernemend en verbindend.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de beoordeling van het ingediende tarief (prijs) en de kwalitatieve criteria wordt de rangorde van kandidaten samengesteld. Met de drie kandidaten die hierbij het hoogst scoren wordt een verificatiegesprek gehouden. Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Naar aanleiding van de verduidelijking, toelichting en eventuele bewijsmiddelen die het kadaster middels het verificatiegesprek heeft verkregen, kunnen scores worden bijgesteld. Hierdoor is het mogelijk dat de rangorde binnen de drie hoogst scorenden wordt aangepast. De hoogste scorende kandidaat, na uitvoering van de verificatiegesprekken komt in aanmerking voor gunning.

De punten toekenning voor het gunningscriterium kwaliteit binnen de beoordelingssystematiek is als volgt:

Score Beoordeling

0 Geen antwoord/invulling

Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet beschreven

1 Onvoldoende

Omschrijving: Onderwerp voldoet in zijn geheel niet

2 Matig

Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet (volledig) behandeld of voldoet op onderdelen niet aan de wensen van het Kadaster

3 Voldoende

Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld en sluit aan bij de wensen van het Kadaster. Er is geen sprake van meerwaarde.

4 Goed

Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster en bevat enkele positief onderscheidende kenmerken er is sprake van enige meerwaarde

5 Uitstekend

Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster, bevat positief onderscheidende kenmerken en overtreft hiermee in ruime mate de verwachtingen van de opdrachtgever. Er is sprake van aanzienlijk meerwaarde.


De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Indien er meer informatie wordt gegeven dan gevraagd zal alleen het maximaal aantal toegestane woorden worden beoordeeld. Alle woorden vanaf het maximaal toegestane aantal zullen niet aan de beoordelaars worden doorgegeven.


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

Beschrijf uw ervaring als business analist in grote, complexe programma’s/projecten. Geef hiervan een voorbeeld dat het beste aansluit bij deze opdracht (max. 300 woorden). Beoordeling: De mate waarin de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.

30 %

Beschrijf uw ervaring met het overbruggen van belangentegenstellingen en het verbinden van medewerkers en/of stakeholders om tot gedragen oplossingen komen (max. 300 woorden). Beoordeling: De mate waarin de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.

30 %

Beschrijf uw ervaring met het werken met en toepassen van data-analyse met het oog op procesverbeteringen (max. 300 woorden). Beoordeling: De mate waarin de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 80,00
Maximaal: € 115,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Waarbij de nadruk ligt op de eisen en de kwalitatieve gunningscriteria.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningscriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Kandidaten worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 18 en 20 juni 2024 via MS Teams. Gelieve hier rekening mee te houden.