Opgaveregisseur Informele zorg en Mantelzorg Regioplan Integraal Zorgakkoord (IZA) Zaanstreek-Waterland

Logo van purmerend met een gestileerde groene en blauwe stierenkop naast de merknaam in vet, schreefloos lettertype.

Aanvraagnummer: 1172
Organisatie: Gemeente Purmerend
Locatie: Purmerend
Uren per week: 0 - 20 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 4 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 13-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie


Gemeente Purmerend vormt samen met de andere zes gemeenten (Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad)  uit de regio Zaanstreek-Waterland de samenwerkingsregio zoals genoemd in de werkstructuur van ZN en VNG voor de regionale samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars / zorgkantoren (2019). Gemeente Purmerend is voor de regio Zaanstreek-Waterland de gemandateerde gemeente zoals in Werkagenda Integraal zorgakkoord  (IZA) staat beschreven en is samen met Zilveren Kruis (marktleider zorgverzekeraar in onze regio) verantwoordelijk voor het opstellen van het regiobeeld, regioplan en bijbehorende uitvoeringsagenda.

Opdracht
Op basis van IZA is reeds een regiobeeld en regioplan voor onze regio opgesteld. De regionale ambitie is samengevat in de stelling “Samen leven voor een zeven; zorgen voor gelijke kansen”. In de kern gaat het om de inwoners van de regio Zaanstreek Waterland passende ondersteuning te bieden op de momenten dat dat nodig is. Zie voor beide documenten; www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl

Het regioplan is een gezamenlijk plan van partners in het domein zorg & welzijn in de regio Zaanstreek Waterland en heeft een looptijd tot en met 2026. Het doel is om met behulp van het regioplan te komen tot beter zicht op noodzakelijke transformaties in de zorg. In het Regioplan staan meerdere Opgaven/onderwerpen geformuleerd. Voor de opgave “Informele zorg en Mantelzorg”, wordt nu een opgaveregisseur gezocht.

Regioplan en opgavelijn Informele zorg en mantelzorg

 • Opgaves - in het Regioplan staan 3 opgaves geformuleerd voor de opgavelijn Informele zorg en mantelzorg. Dit zijn:
 1. Mantelzorgers ontlasten
 2. Optimaliseren van dementiezorg
 3. Stimuleren van regionale samenwerking en sociaal domein en gemeenschapszin
 • Uitvoeringsagenda - een opgaveregisseur dient samen met de reeds bij IZA betrokken partijen in de regio Zaanstreek Waterland de opgaves uit het regioplan uit te werken en een uitvoeringsagenda op te stellen. Deze uitvoeringsagenda heeft als doel oplossingen te bieden voor de in het regiobeeld geconstateerde knelpunten op het gebied van de “Informele zorg en Mantelzorg”. Ook bewaakt de opgaveregisseur de voortgang binnen de opgave en zorgt hij/zij voor de verbinding en afstemming op de verschillende inspanningen die elkaar raken.

Na vervullen van deze opdracht dient in elk geval onderstaande concreet gerealiseerd te zijn/aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

Voorwaarden;

 • De op te stellen uitvoeringsagenda moet aansluiten bij het eerder vastgestelde regiobeeld en regioplan.
 • De basis van de opgave ligt bij wat er reeds gedaan wordt aan informele zorg en mantelzorg (al dan niet in de vorm van projecten) in de regio Zaanstreek-Waterland. Er dienen regionale afspraken te worden gemaakt met de 7 gemeenten maar ook met het zorgdomein (Wlz en Zvw) over de invulling en uitvoering van activiteiten op het gebied van informele zorg en mantelzorg.
 • Alle relevante partijen in de regio Zaanstreek-Waterland dienen betrokken te worden bij het opstellen van en uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda. Onder relevante partijen vallen in elk geval; 7 gemeenten, Zilveren Kruis, huisartsen, ziekenhuizen, VVT instellingen, casemanagers en zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Zaanstreek-Waterland.
 • Inwoners, patiënten en cliënten moeten betrokken zijn of worden bij het opstellen van de uitvoeringsagenda.
 • De uitvoeringsagenda die uiteindelijk opgesteld wordt dient gedragen te worden door alle relevante partijen.
 • De opgaveregisseur dient samen met betrokken partijen te zorgen voor het opstellen van transformatieplan(nen) op basis van de uitvoeringsagenda, welke ingediend moeten worden bij Zilveren Kruis.

De opgaveregisseur wordt aangestuurd door de bestuurlijk ambassadeur van de betreffende opgave en sluit ook aan bij het gezamenlijke overleg met alle opgaveregisseurs. Zie document; “Uitvoeringsagenda en samenwerkingsstructuur Regioplan Zaanstreek-Waterland” voor een nadere omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden, welke apart bij Flextender kan worden opgevraagd.

Wij zoeken een persoon die dit voor onze regio kan doen.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Aantoonbare kennis van en werkervaring met domein overstijgende opdrachten WLZ/Wmo/Zvw (benoem tenminste 1 voorbeeld van een opdracht op een aparte pagina in het cv.) waarin samenwerking op deze domeinen op het gebied van mantelzorg en informele zorg een grote rol speelt;
2. Aantoonbare werkervaring met nieuwe initiatieven ontwikkelen, opstarten en draagvlak creëren.
3. Een afgeronde opleiding op wo master niveau;
4. Je geeft aan in een korte motivatie (maximaal 1 A4) hoe je de opdracht vorm gaat geven. De motivatie dient te zijn geschreven door de kandidaat zelf.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

5. Aantoonbare werkervaring met zowel gemeenten als zorgpartijen (Wlz en ZvW) op het maatschappelijk domein (benoem dit (wat, met wie en hoe) duidelijk op een aparte pagina in het cv) (50 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met regionale samenwerkingen (benoem/omschrijf dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de samenwerkingsregio Zaanstreek-Waterland (benoem dit (wat, met wie en hoe) duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van IZA én GALA (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in de hoeverre de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen : Ma – Di – Wo – Do – Vrij, in overleg in te vullen. We werken waar nodig voor het resultaat voor de stad. Dit kan op locatie zijn en betekent ook dat thuiswerken mogelijk is wanneer het werk dit toelaat.

Planning

De fysieke / digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 16 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 15 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.