Adviseur Opvang Ontheemden

Logo van Gemeente Oude IJsselstreek, met gestileerde blauwe tekst en een gebogen lijn boven de naam.

Aanvraagnummer: 1854
Organisatie: Gemeente Oude IJsselstreek
Locatie: Gemeente Oude IJsselstreek
Uren per week: 28-36
Tarief: €115 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: ja
Sluitingsdatum: 12-06-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Werken voor de gemeente Oude IJsselstreek betekent werken aan ‘de brede welvaart van onze inwoners.’ Breed omdat welvaart voor iedereen iets anders kan betekenen: voor de één is dat veel groen, voor de ander is dat een bloeiende economie en voor weer een ander is een inclusieve gemeente belangrijk. We zetten ons dan ook dagelijks op tal van terreinen in zodat onze inwoners veilig, gezond en gelukkig kunnen wonen, leven, werken, leren en recreëren.

Wij willen dat nieuwkomers zich welkom voelen in onze gemeente, inburgering en participatie zo veel mogelijk faciliteren en stimuleren. De beleidsadviseur Opvang Ontheemden richt zich op de (integrale) vraagstukken rondom opvang van Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

Doel en hoofdtaken

 • Advisering met in scope alle facetten van opvang ontheemden, de verbinding van interne en externe partijen, en de afstemming tussen de verschillende beleidsvelden over de uitvoering.
 • Is vertegenwoordiger van de gemeente en aanspreekpunt voor zowel interne als externe vragen over het overall beleid opvang ontheemden.
 • Is adviseur voor college en directie en bereidt besluitvorming voor.
 • Trekt zaken vlot in geval van complexe en/of niet-reguliere vraagstukken.

Verantwoordelijkheden

 • Je draagt zorg voor de verbinding op inhoud en informeert en betrekt de interne afdelingen. Je werkt intern nauw samen met- de Projectmanager opvang en huisvesting vluchtelingen die zorgt voor de realisatie van opvanglocaties binnen de gemeente, in afstemming met regio Achterhoek, en met de Coördinator Opvang en Huisvesting vluchtelingen die zorg draagt voor de facilitaire zaken, inrichting en beheer van de locaties en voor een veilige en leefbare leefomgeving. Daarnaast werk je samen met de beleidsadviseur(s)Sociaal Domein, o.a. adviseur Werk, Inkomen en Inburgering, en de collega’s van de uitvoering op gebied van leefgeld en loopbaan. Voor verdere beleidsontwikkeling wordt daarnaast samengewerkt met o.a. de adviseur Volkshuisvesting, adviseur Onderwijs en team Publiekszaken.
 • Je betrekt de bestuurder en ambtelijk opdrachtgever op een proactieve manier bij de opgave, de voortgang daarvan en de maatschappelijke effecten en hebt een signalerende functie.
 • Je vertaalt landelijke ontwikkelingen naar beleid en de integrale werkafspraken. Je bereidt besluitvormingsdocumenten voor en bent verantwoordelijk voor dossierbeheer en een rechtmatige verankering van processen en procedures in de administratieve organisatie, zoals het Zaak-systeem. Een deel van het budgetbeheer wordt ook bij jou belegd.
 • Je draagt zorg voor de managementinformatie rond de opgave vluchtelingen waarbij doelstelling, taakstelling, middelen, budgetten, uitgaven en risico’s door jou in beeld worden gebracht.
 • Je verbindt partijen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie om de opgave uit te voeren, ook waar de verbanden nieuw of lastig zijn. Je pakt de regie in geval van knelpunten en complexe casuïstiek.
 • Je bent opdrachtgever en aanspreekpunt voor SWOIJ (Sociaal Werk) en je vertegenwoordigt de gemeente OIJ in het regionaal overleg Achterhoek en bent contactpersoon voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, COA, en IND.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 28 tot 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 4 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Bij aanbod conformeert u zich aan de Algemene Voorwaarden Achterhoekse Gemeenten voor levering en diensten, AIAG 2017.

minimaal 3 jaar ervaring als beleidsadviseur binnen een gemeente en vaardig in opstellen van beleid en adviezen.

afgeronde HBO-Bachelor of hoger

Gedegen kennis van wet- en regelgeving betreffende opvang ontheemden en op de hoogte van de actualiteit rond dit thema

Bekend met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en de integraliteit van een gemeente

Inzicht en sensitiviteit voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen.

ervaring en affiniteit met dossiervorming en administratieve ondersteunende processen


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 25 %
Gewicht van kwaliteit : 75 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

U heeft meer dan 3 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar als beleidsadviseur bij een gemeente en aantoonbaar besluitvormingsprocedures en het integraal werken ondersteund.

40 %

U heeft meer dan 1 jaar ervaring met het thema opvang ontheemden in een adviserende rol in de afgelopen 5 jaar en geeft blijk op de hoogte te zijn van de actualiteit en de actuele wet- en regelgeving.

20 %

Naast de gestelde eisen zien wij graag uw motivatie waarom u deze opdracht zou willen vervullen bij gemeente Oude IJsselstreek en een nadere toelichting op uw expertise, competenties en affiniteit met het thema (max 1 A-4)


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 115,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

 • verbinder en integraal denker
 • adviseren
 • besluitvaardig
 • initiatiefrijk
 • probleemoplossend en analytisch vermogen
 • plannen en organiseren


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op dinsdag 18 juni tussen 13.00 en 17.00 uur. Gelieve hier rekening mee te houden.