Bedrijfsarts

Logo van purmerend met een gestileerde groene en blauwe stierenkop naast de merknaam in vet, schreefloos lettertype.

Aanvraagnummer: 1360
Organisatie: Gemeente Purmerend
Locatie: Purmerend
Uren per week: 12-16 per week
Tarief: €240 - €275 per uur
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 17-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.
De organisatie werkt volgens het directiemodel onder leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, die ambtelijk eindverantwoordelijk is voor het geheel van de organisatie.

Het formatieschema omvat 836 volledige formatieplaatsen en het aantal medewerkers op dit moment is 1036. De gemeentelijke organisatie bestaat uit een griffie, directie en drie domeinen:

  • Maatschappelijk;
  • Bedrijfsvoering en Diensten;
  • Ruimtelijk.

Opdracht

Gemeente Purmerend hanteert het “eigen regie model”, waarbij verzuim in eerste instantie een zaak is tussen de manager en medewerker. De P&O-adviseurs werken nauw samen met de managers en adviseren de managers op het brede onderwerp van verzuim. De focus ligt op mogelijkheden en preventie. Wat kan nog wel in plaats van wat is niet meer mogelijk.

Het uitgangspunt hierbij is duurzame inzetbaarheid. Gemeente Purmerend wil een goede werkgever zijn waarbij het gezond en vitaal houden van medewerkers in hun functie centraal staat. Duurzame inzetbaarheid vraagt een actieve bijdrage van zowel de werkgever als van de werknemer waarbij oog is voor individuele problematiek en oplossingen/mogelijkheden.

Soms liggen oorzaken van verzuim in werkomstandigheden en/of privéomstandigheden. Het is dan van belang om dit vroegtijdig te signaleren en de oorzaken aan te pakken. Van de bedrijfsarts verwachten wij dat die de-medicaliseert waar dat kan, denkt in mogelijkheden en proactief adviezen uitbrengt over passende interventies. Ook verwachten wij dat de bedrijfsarts de manager vroegtijdig adviseert wanneer een disbalans in taken en mogelijkheden van de medewerker de oorzaak van verzuim is. De bedrijfsarts is voor de manager en P&O toegankelijk als zij willen sparren over een bepaalde casus.

De bedrijfsarts levert verder deskundige begeleiding bij re-integratie in geval van verzuim door ziekte of gebrek waarbij hij/zij doorpakt als er re-integratiemogelijkheden zijn.

Ook draagt de bedrijfsarts zorg voor een adequaat verloop van het proces zoals op het gebied van de totstandkoming van alle relevante documentatie met het oog op WVP en WIA. Eveneens bewaakt hij/zij de doorlooptijden, communicatie en de inhoudelijke afstemming tussen de betrokken deskundigen en stelt deze tijdig aan opdrachtgever ter beschikking. Voor een verdere beschrijving van de dienstverlening van de bedrijfsarts zie *addendum.

Vereisten / knock-outcriteria


1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als bedrijfsarts;
2. De bedrijfsarts is gecertificeerd en opgenomen in het BIG-register (nummer vermelden in de aanbieding);
3. Kandidaat gaat akkoord met het addendum en het verzuimprotocol;
4. Zorgt voor een gelijkwaardige vervanger in geval van ziekte, vakantie en andere redenen van afwezigheid, langer dan 2 weken;
5. Maakt aantoonbaar deel uit van een beroepsvereniging, maatschap of beroep gerelateerde organisatie (benoem deze duidelijk in het cv);
6. Kandidaat handelt volgens de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfsartsen;
7. Kandidaat werkt conform de richtlijnen van de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde), STECR (Stichting Expertisecentrum Re-integratie);
8. Het indexeren van tarieven is gedurende de looptijd van de overeenkomst niet van toepassing.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)


9. Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als bedrijfsarts binnen een gemeente of andere overheidsorganisatie (30 punten);
10. Kandidaat maakt aantoonbaar onderdeel uit van een relevant netwerk, zoals een beroepsvereniging, maatschap of beroeps-gerelateerde organisatie (20 punten);
11. Aantoonbaar netwerk op het gebied van Arbo en verzuim gerelateerde professionals die desgevraagd ingezet kunnen worden om tot het gewenste resultaat te komen (b.v. voor second opinion) (10 punten);
12. De dienstverlening van inschrijver voldoet aan de wettelijke vereisten en termijnen, zoals kennis van de Ziektewet, Wet verbetering poortwachter, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en Arbeidsomstandighedenwet (10 punten);
13. Uurtarief van maximaal € 240,- inclusief Flextender Fee en inclusief alle overige kosten, exclusief BTW (30 punten);
a. Uurtarief van maximaal € 240,- inclusief Flextender Fee en inclusief alle overige kosten, exclusief BTW (30 punten);
b. Uurtarief tussen € 240,- tot maximaal € 275,- inclusief Flextender Fee en inclusief alle overige kosten, exclusief BTW (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag en donderdag, voornamelijk vanuit het stadhuis te Purmerend.

Planning

De fysieke / digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 23 mei 2024 tussen 13.00 uur en 17.00 uur en eventueel vrijdag 24 mei 2024 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
  • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.