Coordinator Compliance en Operationeel Handelingskader

Logo van de Nederlandse politie, met het woord "politie" in blauw met een embleem van een open boek en een vlam erboven.

Aanvraagnummer: 1953
Organisatie: Nationale Politie
Locatie: Nationale Politie
Uren per week: 36
Tarief: Geen maximum
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-08-2024
Optie tot verlenging: 2x6 mnd
Sluitingsdatum: 16-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

NSOC (Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit) is een samenwerkingsverband tussen de politie, de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de douane, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie. Het heeft tot doel criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen - die verweven zijn met of misbruik maken van legale structuren en de legale economie - bloot te leggen en duurzaam te verstoren. NSOC is onder andere verantwoordelijk voor de thema’s trade based money laundering en niet-ambtelijke corruptie. NSOC zoekt een compliance coördinator!

Het NSOC voert onder diverse juridische regimes projecten uit in de fase tot het NSOC convenant en onderliggende protocollen van kracht worden. De projecten die nu worden uitgevoerd vragen allen om juridische, technische en organisatorische maatwerkafspraken. Te denken valt aan afspraken over gegevensdeling, verwerkingsverantwoordelijkheid, gezags- en sturingslijnen, autorisaties, communicatie etc. Het Hoofd Operaties van het NSOC is verantwoordelijk om bij start van ieder project in de governance deze afspraken te maken en in het proces te sturen op noodzakelijke aanvullende afspraken en het controleren op de naleving ervan.

In jouw rol ondersteun je het Hoofd Operaties door deze afspraken vast te leggen, te controleren op naleving ervan en in het proces het Hoofd Operaties te attenderen op welke afspraken, waar en wanneer gemaakt moeten worden. Alles met als doel dat uitvoering wordt gefaciliteerd met duidelijkheid over het operationele handelingskader (technisch, juridisch en organisatorisch). En om aan deelnemende NSOC partners en de kerndepartementen rekenschap af te leggen over het zorgvuldig omgaan met:

 • het verwerven, verwerken, opslaan en verspreiden van gegevens,
 • het verlenen van autorisaties en inzetten van bevoegdheden en juist gebruik maken van tooling
 • het nemen van maatregelen en treffen van waarborgen in het primaire proces voor een juist, tijdige en zorgvuldige afhandeling van operationele projecten.

Vanaf het moment dat het convenant van kracht wordt ondersteun je het Hoofd Operaties in het operationeel invullen van waarborgen en maatregelen die staan opgenomen in de protocollen en in de uitwerking van het NSOC operationeel planningsproces.

In deze functie werk je nauw samen met team Operationele Strategie & Plannen (OSP) die verantwoordelijk is om de inhoud te koppelen aan het NSOC operationeel planningsproces, Team Data Techniek en Innovatie (DTI) die ondersteunt met het voorzien in de juiste ondersteunende technische middelen en de HUB waarin voorbereidingen worden getroffen m.b.t. juridisch en beleid voorafgaand aan de start van operationele projecten en tijdens de uitvoering. Zij verzorgen de inhoud die door jou in samenhang wordt geregistreerd en waarover wordt gecommuniceerd zodat de operatie geen hinder ondervindt van onduidelijkheid over het operationeel handelingskader


Type inzet

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt.

De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een Betrouwbaarheidsonderzoek (VO-A) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.


Doelstelling

Het opzetten, controleren en coördineren van een projectadministratie die voldoet aan de Wet politiegegevens.


Verantwoordelijkheden

 • Vastleggen van (maat)werkafspraken over het operationeel handelingskader bij NSOC projecten.
 • Adviseren en ondersteunen van Hoofd Operaties zodat in de governance juist en tijdig de maatwerkafspraken worden geagendeerd en leiden tot besluitvorming.
 • Controleren of er gewerkt wordt volgens de beschreven processen, regels en voorschriften.
 • Bij elkaar brengen van aangeleverde informatie van de Teams DTI, OSP en Hub een operationeel handelingskader ten behoeve van de operatie
 • Bijhouden van het zicht, overzicht en inzicht over alle operationele handelingskaders van de NSOC projecten en rapporteren wanneer niet is voorzien is in een kader dan wel dat de operatie handelt in afwezigheid van een kader.
 • Opstellen van dashboards over doorlooptijden van NSOC projecten i.r.t. het operationele handelingskader.
 • Bevorderen van de bewustwording over het belang van het werken binnen het operationeel handelingskader i.s.m. de teams OSP, Hub en DTI.

Contacten

Binnen de HUB werken diverse professionals samen met partners aan brede beleids- en bedrijfsvoering zaken voor en in de operatie. Zij vervullen een verbindende rol in en buiten NSOC en zijn gesprekspartners ten aanzien van de brede bedrijfsvoering van NSOC. De HUB omvat een kernbezetting die mede uitvoering geeft aan de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de beheerorganisatie van NSOC: Politiedienstencentrum (PDC) van de politie.

NSOC is in opbouw, er werken nu ongeveer 120 medewerkers. Werkzaamheden voor NSOC zijn altijd tijdelijk en onder de hiërarchische verantwoordelijkheid van de binnen NSOC samenwerkende organisaties.


Opleiding

Eis:

 • De kandidaat is tenminste aantoonbaar in het bezit van een afgeronde, erkende en volwaardige HBO-opleiding op het gebied van rechten, IT, bestuur & beleid, bedrijfskunde, of binnen een vergelijkbaar vakgebied met minimaal drie jaar relevante werkervaring;

Wens:

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over een of meerdere privacy- en compliance certificeringen, bijvoorbeeld een CIPP/E of een vergelijkbare met succes afgeronde training;

Professionele kennis en werkervaring

Eis:

 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van meerdere jaren ervaring met organisatorische en uitvoeringsvraagstukken op het gebied van privacy, gegevensbescherming, gegevensbeheer en administratie;
 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van ervaring met het beheer van autorisaties op medewerkersniveau ;
 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het uitbrengen van advies aan directie en MT-leden;

Wens:

 • De kandidaat heeft ervaring of aantoonbare affiniteit met gegevensverwerking binnen operaties in het veiligheidsdomein;
 • De kandidaat is aantoonbaar op de hoogte van (inter) nationale relevante wet- en regelgeving (o.a. AVG, Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens);

Competenties

 • Communicatief en sociaal vaardig;
 • Samenwerken (met verschillende disciplines op verschillende niveaus);
 • Alert en Initiatiefrijk;
 • Omgevingsbewust;
 • Integriteit;
 • Overtuigingskracht;
 • Creativiteit;
 • Initieert en stimuleert actieve kennisontwikkeling.

cv informatie

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.

Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.


Bewijsmiddelen

Inschrijvers dienen aantoonbaar te voldoen aan hetgeen zij verklaren in hun Offerte. Ter verificatie dient Inschrijver op verzoek van de Inhuurdesk bewijsmiddelen te overleggen. De inhuurdesk stelt de Inschrijver hiervan op de hoogte middels een schriftelijk verzoek. Het niet tijdig overleggen van de gevraagde bewijsstukken zal aanleiding geven tot het terzijde leggen van de Offerte met tot gevolg dat deze van de beoordeling is uitgesloten.


Geheimhoudingsverklaring

De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat binnen de termijn van 7 kalenderdagen na het ontvangen van de definitieve gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.


Tarieven

Zoals vermeld in de Voorwaarden inzake inhuur derden geldt expliciet dat bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten, verblijfskosten, parkeerkosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de Politie voor vergoeding in aanmerking komt.

De mogelijkheid tot tariefsindexatie is voor aanvragen welke per 01-01-2023 op de markt worden uitgezet, aangepast. De Inhuurvoorwaarden worden hier tekstueel z.s.m. op aangepast. De wijziging houdt in dat iedereen ná 2 jaar inzet op dezelfde aanbesteding, bij verlenging na 2 jaar automatisch wordt geïndexeerd. Dit gebeurt middels het dan geldende meest recente, definitieve CBS cijfer, ongeacht in welke maand dit is.


Screening

Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt maximaal 16 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.

In artikel 10 van de Voorwaarden Offerteprocedure zijn de voorwaarden van de screening van de Externe van de Leverancier die in aanmerking komt voor de gunning van de Inleenopdracht opgenomen. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

In geval van een eventueel bezwaar tegen een negatief screeningsresultaat dan wel de weigering van een VOG zal dit de voortgang van de offerteprocedure niet opschorten. De Politie wacht de beslissing op bezwaar niet af. Een negatief screeningsresultaat of een weigering van een VOG zal leiden tot het intrekken van het voornemen tot gunning aan de Leverancier die dit betreft.


Beschikbaarheid

De Externe is inzetbaar vanaf 01/08/2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31/05/2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Prijs (eisen)

Maximaal: € 125,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Kwaliteit (eisen)

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Eis 2. De door Inschrijver aangeboden kandidaat is gedurende de uitvoering van de gehele Opdracht in loondienst bij Opdrachtnemer en geen ZZP’er / ondernemer. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Tevens zijn uitgesloten ondernemers in dienst van een eigen BV. Deze eis blijft van toepassing gedurende de gehele uitvoering van de opdracht. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet kan voldoen aan deze eis, zal dit leiden tot uitsluiting van de Inschrijver.

Eis 3. De kandidaat is tenminste aantoonbaar in het bezit van een afgeronde, erkende en volwaardige HBO-opleiding op het gebied van rechten, IT, bestuur & beleid, bedrijfskunde, of binnen een vergelijkbaar vakgebied met minimaal drie jaar relevante werkervaring; Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 4. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van meerdere jaren ervaring met organisatorische en uitvoeringsvraagstukken op het gebied van privacy, gegevensbescherming, gegevensbeheer en administratie; Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van ervaring met het beheer van autorisaties op medewerkersniveau; Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het uitbrengen van advies aan directie en MT-leden; Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. Vereiste competenties/vaardigheden: Communicatief en sociaal vaardig; Samenwerken (met verschillende disciplines op verschillende niveaus); Alert en Initiatiefrijk; Omgevingsbewust; Integriteit; Overtuigingskracht; Creativiteit; Initieert en stimuleert actieve kennisontwikkeling. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.


Gunningscriteria (wensen)

40 %

Wens 1. De kandidaat heeft ervaring of aantoonbare affiniteit met gegevensverwerking binnen operaties in het veiligheidsdomein; Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

35 %

Wens 2. De kandidaat is aantoonbaar op de hoogte van (inter) nationale relevante wet- en regelgeving (o.a. AVG, Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens); Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

25 %

Wens 4. De kandidaat beschikt aantoonbaar over een of meerdere privacy- en compliance certificeringen, bijvoorbeeld een CIPP/E of een vergelijkbare met succes afgeronde training; Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen