Interim teammanager Vastgoed

Logo van de gemeente Haarlemmermeer met kleurrijke abstracte iconen, waaronder een boom, fiets en gebouwen.

Aanvraagnummer: 1856
Organisatie: Gemeente Haarlemmermeer
Locatie: Gemeente Haarlemmermeer
Uren per week: 36 per week
Tarief: €140 per uur
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 01-09-2024
Optie tot verlenging: 7 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 16-06-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

De aanvraag betreft een interim teammanager Vastgoed binnen het cluster Grond en Vastgoedzaken.

Gemeente Haarlemmermeer

Haarlemmermeer is een ambitieuze groeigemeente van meer dan 150.000 inwoners in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de thuisbasis van Schiphol. Er vinden grootschalige ontwikkelingen plaats, zowel op het gebied van woningbouw als bedrijvigheid. Dit brengt grote dynamiek met zich mee.

Cluster Grond- en Vastgoedzaken

Cluster Grond- en Vastgoedzaken stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het cluster zijn voor de taakvelden grond en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht. Het cluster staat voor een solide grondbeleid waarbij situationeel grondbeleid het uitgangspunt is. De uitgangspunten voor het grondbeleid en voor de financiële verantwoording zijn in diverse beleidsnota’s vastgelegd en daarmee geborgd. Advisering aan ruimtelijke projecten vormt een ander belangrijk onderdeel van het takenpakket.

Ten aanzien van het vastgoed streeft het cluster naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een planmatige aanpak vormt hiervoor de basis. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering van deze aanpak in een strategische agenda, beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.

Team Vastgoed

Het team Vastgoed van de gemeente Haarlemmermeer is onderdeel van het cluster Grond- en Vastgoedzaken en is verantwoordelijk voor de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille. Team Vastgoed houdt zich bezig met het verwerven, beheren, exploiteren van gebouwen en gronden en het verkopen van gebouwen. Het team bestaat uit 19 fte verdeeld over de volgende vakgebieden: portefeuillemanagement, assetmanagement, accountmanagement, juridisch, technisch en (financieel) administratief beheer. Op dit moment zit het team in een transitiefase, waarbij een doorontwikkeling van het team in gang is gezet van traditioneel vastgoedbeheer naar professioneel vastgoedmanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Het portefeuilleplan van het team Vastgoed geeft richting aan het portefeuille-, asset-en accountmanagement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Tevens is op basis van het portefeuilleplan de gemeentelijke vastgoedportefeuille onderverdeeld in een kern-portefeuille en niet-kernportefeuille.

Interim opdracht teammanager Vastgoed:

Management

 • Dagelijkse aansturing van het team Vastgoedzaken (22 fte);
 • Zorgdragen voor overzicht en prioritering en daarmee het maken van keuzes in de hoeveelheid opgaven;
 • Samen met andere MT leden besluiten nemen over de strategische opgaven van de gemeente, meedenken en adviseren over bedrijfvoeringsvraagstukken.
 • Samen met de clustermanager en portefeuillemanager als gesprekspartner fungeren voor directie, portefeuillehouder vastgoed en het bestuur als geheel;
 • Adviseren en ondersteunen op bestuurlijk en politiek gevoelige dossiers en thema’s die betrekking hebben op het werkveld vastgoed;
 • Doorontwikkelen van de bestaande beleidskaders;
 • Sturen op en afhandelen van overige bestuurlijke afspraken

Veranderopgave
 • De ontwikkeling van team Vastgoed naar meer strategisch portefeuillebeheer;
 • Doorontwikkelen van diversen rapportages en bedrijfvoeringsprocessen;
 • Doorontwikkelen van team technisch beheer;
 • Opleiden en inwerken van diversen nieuwe collega’s;
 • Inkoop van onderhoud optimaliseren;
 • Verdere ontwikkeling van de monitoring van de inkomsten en uitgaven onderhoudsvoorziening en overige begrotingsposten;
 • Een aantal medewerkers is specifiek belast met onderwijshuisvesting. In de tweede helft van 2024 wordt besloten of dit een vakgroep binnen team Vastgoedzaken blijft of een zelfstandig team van circa 6 fte. In beide gevallen is er een sterke relatie met de werkzaamheden van team Vastgoedzaken en zal er een implementatietraject moeten worden doorlopen;
 • We hebben de verduurzamingsopgave globaal in beeld voor de hele portefeuille; Hiervoor dient een programmatische aanpak te worden opgesteld en de uitvoering te worden opgestart;

Borgen

 • Aanscherpen primaire werkprocessen om het databeheer op orde te brengen en te houden;
 • Het doorlopen van een cultuurtraject gericht op het leveren van bijdragen, waarde dialogen en eigenaarschap;
 • Het aantrekken van kandidaten voor de vacante vacatures inclusief die van teammanager;
 • Beschikbaar zijn voor ondersteuning/coaching/begeleiding van de nieuwe teammanager voor verdere implementatie.

Aanvullende informatie

 • maximaal 1 aanbieding per leverancier;
 • op deze opdracht zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van gemeente Haarlemmermeer van toepassing;
 • modelovereenkomst van opdracht en de Integriteitsverklaring externen zijn van toepassing;
 • het uurtarief is inclusief reis- en verblijfkosten (woon-/werkverkeer) en exclusief btw.

Kandidaatomschrijving

Wij hebben het volgende profiel voor een kandidaat voor ogen:

 • een kandidaat die bekwaam en enthousiast is om voornoemde interim opdracht te vervullen en die fulltime beschikbaar is op de gewenste startdatum;
 • academisch werk en denkniveau;
 • kennis van en ervaring met strategisch vastgoedmanagement binnen een gemeente;
 • kennis van en ervaring met adviseren van directie en bestuur;
 • in staat is om een veranderproces aan te sturen en dit ook echt door te zetten;
 • die een uitdagende leeromgeving creëert en de ontwikkeling van medewerkers stimuleert;
 • die ervaring met weerstand heeft en dit weet om te zetten in positieve energie.

Eisen

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
Bent u een detacherings-/payrollbureau en/of intermediair of zzp’er. In verband met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) is beoordeeld of sprake is van een arbeidsovereenkomst indien een zzp’er de opdracht zou verwerven. Aangezien er een aanmerkelijk risico op de aanwezigheid van een gezagsverhouding is en vrije vervanging van de inhuurkracht niet wenselijk/realistisch is, is de gemeente van oordeel dat het risico op een arbeidsovereenkomst te hoog is. Daarom kan een zzp’er niet rechtstreeks inschrijven op deze opdracht. Het begrip zzp’er dekt de lading overigens niet geheel. Hieronder wordt bijvoorbeeld ook een BV begrepen, die de directeur/groot aandeelhouder (DGA) wil detacheren, zonder dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de BV en de te detacheren persoon. In verband met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) moet de te plaatsen medewerker bij de opdrachtnemer in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of de opdrachtnemer heeft met de te plaatsen medewerker een door de fiscus goedgekeurde tussenkomstovereenkomst gesloten.Een zzp’er als hierboven bedoeld kan niet zelf / rechtstreeks inschrijven op de opdracht. Wanneer u zich inschrijft confirmeert u zich aan bovenstaande eis
Opleiding
Op CV aantoonbaar academisch werk- en denkniveau met een relevante studierichting (bijvoorbeeld financieel, juridisch, vastgoed). Bewijsmiddelen zoals diploma’s minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan het geplande interview aanleveren op straffe van uitsluiting.
Werkervaring vakgebied
Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van strategisch vastgoedmanagement binnen de overheid, bij een grote gemeente (minimaal 150.000 inwoners). Minimaal 2 jaar ervaring met de beleidsvelden die verantwoordelijk zijn voor de formulering van de huisvestingsbehoefte (sport, welzijn, cultuur, recreatie, onderwijs). Bewijsmiddelen zoals door opdrachtgever getekende referentie(s) minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan het geplande interview aanleveren op straffe van uitsluiting.
Referentie vereist
Werkervaring gemeente
Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar met en verantwoordelijk voor het professionaliseren van gemeentelijke vastgoedorganisatie vanuit een lijnmanagersrol voor minimaal 15 fte. Bewijsmiddelen zoals door opdrachtgever getekende referentie(s) minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan het geplande interview aanleveren op straffe van uitsluiting.
Referentie vereist
Gevraagde documenten
Aanleveren na gunning
 • Integriteitsverklaring externen
 • Doe de Waadi-check
 • VOG (niet ouder dan 6 maanden)

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 30 %


Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Uit de motivatiebrief blijkt minimaal op welke wijze de kandidaat aan een vergelijkbare opgave heeft gewerkt. Hoe heb je invulling gegeven aan het bouwen van een hecht team en de zegkracht hiervan in de organisatie? Hoe heb je vormgegeven aan thema’s als bijvoorbeeld verduurzaming, kostprijsdekkende huur, ontwikkeling technisch beheer en transparante financiële verantwoording? De motivatiebrief mag uit maximaal 1000 woorden bestaan.

Weging: 20 %


Ervaring met Haarlemmermeer
Geef in een korte omschrijving aan wat de mate van bekendheid is met - en wat er leeft in de gemeente Haarlemmermeer of een vergelijkbare gemeente qua grootte (minimaal 150.000 inwoners) en samenstelling (kernen). Geef eveneens aan op welke wijze je al ervaring opgedaan hebt met ambtelijke organisaties en/of de politiek van de gemeente Haarlemmermeer of vergelijkbare organisaties.
Weging: 25 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een maximaal 3 partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria:• Je bent flexibel en stressbestendig en functioneert goed onder druk• Je bent een goede netwerker en hebt een sterk ontwikkelde omgevingssensitiviteit• De getoonde motivatie voor de opdracht.
Gezien de opgave waar het team voor staat wordt bij het interview gelet op de persoonlijke klik, de uitstraling, doortastendheid, communicatieve vaardigheden en natuurlijke autoriteit van de kandidaat

Weging: 25 %

Interviewplanning

De top 3 wordt enkele dagen ná ontvangst van de offertes en de eerste beoordeling daarvan, door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats op 9 juli 2024. De gesprekken vinden plaats op onze locatie Beukenhorst te Hoofddorp