Project Officer Kwaliteit – Digital Intrusion Team 2 fte

Logo van de Nederlandse politie, met het woord "politie" in blauw met een embleem van een open boek en een vlam erboven.

Aanvraagnummer: 1414
Organisatie: Nationale Politie
Locatie: Nationale Politie
Uren per week: 36
Tarief: Geen maximum
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-08-2024
Optie tot verlenging: ja, 1 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 24-05-2024 08:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Opdracht omschrijving

Het Digital Intrusion Team (DIGIT) zoekt een project officer kwaliteitszorg ter ondersteuning van het projectteam dat zich bezig houdt met de realisatie van een intern kwaliteitssysteem.

Het team Sinds maart 2019 voert DIGIT de binnendringbevoegdheid uit. DIGIT is het enige team in Nederland waarin experts van politie, Koninklijke Marechaussee en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst uitvoering geven aan de wettelijke hackbevoegdheid. Het team werkt op aanvraag van opsporingsteams in binnen- en buitenland en is onderdeel van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties. Bij DIGIT werken diverse specialisten die, binnen de grenzen van de wet, heimelijk en op afstand binnendringen in computersystemen en apparaten van verdachten, zoals telefoons, servers of computers. Naast legal hackers werken er ook security researchers, softwareontwikkelaars en engineers. De bevoegdheid mag alleen ingezet worden bij zware misdrijven, dit betekent dat je met je werkzaamheden een waardevolle bijdrage levert aan de opsporing van verdachten van deze misdrijven. In combinatie met de heimelijkheid van de bevoegdheid zijn vertrouwelijkheid en de afscherming van methodieken zeer belangrijk binnen DIGIT. Context opdracht Deze technisch complexe bevoegdheid was nieuw voor de politie en gaat vanwege de vergaande inbreuk op de levenssfeer van verdachten gepaard met een uitgebreid wettelijk kader. Het wettelijk kader is betrekkelijk minutieus geregeld en is op onderdelen contrair aan elkaar. In de eerste paar jaar stond daarom het operationaliseren van de bevoegdheid, het inrichten van het team en het opdoen van ervaring centraal. Na vijf jaar breekt de fase aan waarin DIGIT de ambitie heeft om een volgende professionaliseringsslag te maken door een kwaliteitssysteem in te richten. In de afgelopen vijf jaar is er ook veel belangstelling geweest voor de binnendringbevoegdheid. De wetgever heeft specifiek vastgelegd dat de Inspectie van Justitie en Veiligheid (hierna Inspectie) toezicht houdt op het functioneren van het wettelijke systeem rond de uitvoering van de binnendringbevoegdheid. De Inspectie rapporteert elk jaar over de resultaten van haar toezichtsactiviteiten. Daarbovenop hebben het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) en de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad (PG Hoge Raad) ieder een rapport gepubliceerd over de bevoegdheid. Het WODC heeft een evaluatie uitgevoerd naar de binnendringbevoegdheid. De PG Hoge Raad heeft vanuit haar toezichthoudende taak op het Openbaar Ministerie ook een evaluatie naar de binnendringbevoegdheid uitgevoerd. Op basis van de rapporten van de Inspectie, WODC en de PG Hoge Raad heeft de minister van Justitie en Veiligheid een beleidsreactie gepubliceerd. In de beleidsreactie heeft de minister de politie de opdracht gegeven om een visie op te stellen voor passende kwaliteitszorg binnen DIGIT De Inspectie en de politie hebben in 2023 en 2024 diverse gesprekken gevoerd over het realiseren van een kwaliteitssysteem. Dit heeft geresulteerd in een procesplan waarin een aanpak beschreven staat hoe het kwaliteitssysteem gerealiseerd gaat worden. Voor de uitvoering van dit procesplan is een projectgroep ingericht, voor deze projectgroep zoeken wij een project officer. Vanwege de aard van de functie vinden een groot deel van werkzaamheden op kantoor plaats. Thuiswerken is zeer beperkt mogelijk. Opdracht DIGIT zoekt twee project officers voor het projectteam. De project officers werken samen met het projectteam aan de uitvoering van het procesplan. In het procesplan staan de methode en activiteiten beschreven om invulling te geven aan het kwaliteitssysteem.

Type inzet

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden. Voor deze opdracht is een Vo-A van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Doelstelling

In de beleidsreactie heeft de minister de politie de opdracht gegeven om een visie op te stellen voor passende kwaliteitszorg binnen DIGIT. Het opgestelde procesplan is de leidraad bij het realiseren van het kwaliteitssysteem.

In 2024 en q1 2025 geeft DIGIT uitvoering aan het procesplan. De project officers maken onderdeel uit van het projectteam en werken mee aan de uitvoering door werkzaamheden uit te voeren die samenhangen met het realiseren van het kwaliteitssysteem. Na afronding van het procesplan wordt er door het projectteam een uitvoeringsplan opgesteld die inhoudelijk richting geven aan het kwaliteitssysteem. De opdracht is afgerond wanneer het procesplan is uitgevoerd en er een nieuw uitvoeringsplan is opgesteld om het kwaliteitssysteem inhoudelijk in te richten.

Verantwoordelijkheden

Het kwaliteitssysteem omvat een samenhangend geheel aan beleid, processen en (controle-)instrumenten waarmee DIGIT inzicht heeft op de risico’s en aantoonbaar kan maken dat er maatregelen zijn getroffen op basis van risicomanagement. Het kwaliteitssysteem richt zich op het operationeel proces, gegevensverwerkingen op basis van de Wpg, en de informatiebeveiliging. Wij vinden het belangrijk dat je affiniteit en/of interesse hebt in deze onderwerpen.

Werkzaamheden bestaan o.a. uit:
 • Ondersteunen en faciliteren van medewerkers bij het in kaart brengen van processen
 • Ontwerpen van processchema’s en maken van procesbeschrijvingen Vertalen van principes binnen kwaliteits- en risicomanagement naar de opsporing Uitvoeren en opstellen van (risico)analyses Onderzoek doen en adviseren van het projectteam over de toepassing van kwaliteitsnormen en wettelijk kader Opstellen van adviezen en adviseren van het projectteam over procesinrichting en KPI’s Opstellen van adviezen en adviseren van het projectteam over te treffen maatregelen en controle-instrumenten (zowel procesmatig als technisch) Voorbereiden, structureren en notuleren van bijeenkomsten Kwaliteitszorg is een belangrijk onderwerp binnen het team, het is daarom van belang dat je nauwkeurig en gestructureerd bent. De dynamische heimelijke opsporingsachtergrond waarin jij je werkzaamheden verricht schrikken je niet af en je weet de principes van kwaliteitszorg te vertalen naar de opsporingsdynamiek. Je hebt affiniteit met kwaliteitszorg en termen zoals KPI’s en controle-instrumenten zijn je niet onbekend. Je bent in staat om grote hoeveelheden informatie schriftelijk te verwerken. Je voelt je thuis binnen een team, maar kan ook prima zelfstandig werken. Daarnaast heb je uitstekende communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift.

  Contacten

  Als project officer kwaliteitszorg binnen DIGIT ben je onderdeel van het projectteam dat zich bezighoudt met de realisatie van een kwaliteitssysteem. In deze functie komen verschillende disciplines samen en kom je in contact met alle specialismes binnen het team.

  Bij de totstandkoming van de bevoegdheid heeft de wetgever bepaald dat de Inspectie Justitie en Veiligheid doorlopend toezicht houdt op de uitvoering van de binnendringbevoegdheid. Ook gedurende de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem houdt de Inspectie intensief toezicht op de uitvoering van het procesplan. De Inspectie zal hier periodiek over rapporteren,

  Opleiding

  • Je hebt een hbo-diploma in een relevante richting, zoals kwaliteits- en procesmanagement, bedrijfskunde en organisatiekunde

  Professionele kennis en werkervaring

  Eisen:

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met kwaliteits- en risicomanagement
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het uitvoeren van risicoanalyses Kandidaat heeft ervaring met het opzetten van kwaliteitszorg binnen minimaal twee typen organisaties Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met informatiebeveiligingsnormen Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het opstellen van adviezen, rapporten en het uitvoeren van analyses Wensen:
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de opsporing en strafvordering
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de Wpg Kandidaat heeft werkervaring met IT en security Kandidaat heeft werkervaring in een organisatie waar gewerkt wordt met gevoelige informatie

  Competenties

  • Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
  • Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
  • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
  • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

  cv informatie

  Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

  U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word. Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

  Bewijsmiddelen

  Inschrijvers dienen aantoonbaar te voldoen aan hetgeen zij verklaren in hun Offerte. Ter verificatie dient Inschrijver op verzoek van de Inhuurdesk bewijsmiddelen te overleggen. De inhuurdesk stelt de Inschrijver hiervan op de hoogte middels een schriftelijk verzoek. Het niet tijdig overleggen van de gevraagde bewijsstukken zal aanleiding geven tot het terzijde leggen van de Offerte met tot gevolg dat deze van de beoordeling is uitgesloten.


  Geheimhoudingsverklaring

  De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat binnen de termijn van 7 kalenderdagen na het ontvangen van de definitieve gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.


  Tarieven

  Zoals vermeld in de Voorwaarden inzake inhuur derden geldt expliciet dat bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten, verblijfskosten, parkeerkosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de Politie voor vergoeding in aanmerking komt.

  De mogelijkheid tot tariefsindexatie is voor aanvragen welke per 01-01-2023 op de markt worden uitgezet, aangepast. De Inhuurvoorwaarden worden hier tekstueel z.s.m. op aangepast. De wijziging houdt in dat iedereen ná 2 jaar inzet op dezelfde aanbesteding, bij verlenging na 2 jaar automatisch wordt geïndexeerd. Dit gebeurt middels het dan geldende meest recente, definitieve CBS cijfer, ongeacht in welke maand dit is.

  Screening

  Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt maximaal 16 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.

  In artikel 10 van de Voorwaarden Offerteprocedure zijn de voorwaarden van de screening van de Externe van de Leverancier die in aanmerking komt voor de gunning van de Inleenopdracht opgenomen. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. In geval van een eventueel bezwaar tegen een negatief screeningsresultaat dan wel de weigering van een VOG zal dit de voortgang van de offerteprocedure niet opschorten. De Politie wacht de beslissing op bezwaar niet af. Een negatief screeningsresultaat of een weigering van een VOG zal leiden tot het intrekken van het voornemen tot gunning aan de Leverancier die dit betreft.

  Beschikbaarheid

  De Externe is inzetbaar vanaf 01-08-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-07-2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


  Prijs (eisen)

  Maximaal: € 100,00

  Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

  Kwaliteit (eisen)

  Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

  Eis 2. Kandidaat heeft een hbo-diploma in een relevante richting, zoals kwaliteits- en procesmanagement, bedrijfskunde en organisatiekunde Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

  Eis 4. Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met kwaliteits- en risicomanagement Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

  Eis 5. Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het uitvoeren van risicoanalyses Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

  Eis 6. Kandidaat heeft ervaring met het opzetten van kwaliteitszorg binnen minimaal twee typen organisaties Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

  Eis 7. Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met informatiebeveiligingsnormen Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

  Eis 8. Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het opstellen van adviezen, rapporten en het uitvoeren van analyses Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

  Eis 9. Vereiste competenties/vaardigheden: Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Vakmanschap: Beschikt over en past inhoudelijke kennis en vaardigheden op een adequate wijze in zijn vak toe. Beschikt over en past inhoudelijke kennis en vaardigheden op een adequate wijze in zijn vak toe. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.


  Gunningscriteria (wensen)

  40 %

  Wens 1. Kandidaat heeft werkervaring met IT en security Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

  25 %

  Wens 2. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de opsporing en strafvordering Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

  20 %

  Wens 3. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de Wpg De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Geen werkervaring 1/5= Minimaal 1 jaar werkervaring 3/5= Minimaal 3 jaar werkervaring 5/5= Minimaal 5 jaar werkervaring

  15 %

  Wens 4. Kandidaat heeft werkervaring in een organisatie waar gewerkt wordt met gevoelige informatie De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Geen werkervaring 1/5= Minimaal 1 jaar werkervaring 3/5= Minimaal 3 jaar werkervaring 5/5= Minimaal 5 jaar werkervaring

  Geldende voorwaarden

 • -Template inleenopdracht.pdf
 • 20180503 ARVODI 2018.pdf
 • 20191115 Algemene Gebruiksvoorwaarden Applicatie Inhuurdesk Politie 4.0.pdf
 • 20191115 Begrippenlijst Applicatie Inhuurdesk Politie 3.0.pdf
 • 20230526 Voorwaarden inzake inhuur derden 6.1.pdf
 • 20230526 Voorwaarden Offerteprocedure 5.1.pdf
 • 3. vb_alg_model_tussenkomst.pdf
 • 4. vbm_geen_werkgeversgezag_dv10121z5ed2022.pdf
 • Privacy statement Inhuurdesk Politie_20211210.pdf
 • Planning

  13-05-2024 16-05-2024 08:00 16-05-2024 23:59 24-05-2024 24-05-2024 00:00 31-07-2024 23:59