Projectleider Esco – realisatie

Tekstlogo met de tekst "gm gooisemeren" in kleine letters, gestileerd in een paars verloopkleurenschema.

Aanvraagnummer: 766
Organisatie: Gemeente Gooise Meren
Locatie: Bussum
Uren per week: 8 - 16 per week per week
Tarief: €105 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 01-05-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 18-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht

In het kader van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is de gemeente Gooise Meren een ESCo-pilot (Energy Service Company) gestart. Deze gebouw-ESCo is ontwikkeld om in 15 jaar concrete energiebesparingsdoelen te halen en innovaties uit de markt te benutten. De keus voor de gebouwen en de potentiële verduurzamingsmaatregelen zijn gemaakt: het betreft een monumentaal pand, een zwembad en drie kantoorpanden. Er zijn op pand niveau diverse duurzaamheidsmaatregelen ingepland. Bij het zwembad ligt de grootste opgave in reductie van CO2, onder andere door middel van de realisatie van een solar carport.

De uitvoering van deze ESCo-pilot is gegund aan een externe partij en bestaat uit twee onderdelen:

 1. Het totale beheer en preventief, correctief en planmatig onderhoud voor 15 jaar van de betreffende panden, waarvoor een overeenkomst is gesloten;
 2. Het realiseren van een aantal duurzaamheidsinvesteringen (maatregelen) bij de betreffende gebouwen. De opdracht daarvoor is verstrekt op basis van een aantal SO en VO's en ramingen.

Voor de begeleiding van de nadere uitwerking en realisatie van de investeringen (maatregelen), bovengenoemde deel 2, zoeken wij een ervaren projectleider.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het verder implementeren van het pilotproject;
 • Begeleiden en toezicht houden op de uitwerking van de ontwerpen namens opdrachtgever, zodat gerealiseerd wordt wat is afgesproken op basis van SO en DO en in het totaal m.b.t. de afgesproken CO2 besparing, binnen tijd en budget;
 • Koppeling houden tussen ontwerpteam en de onderhoudsafdeling van de gemeente, die na oplevering verantwoordelijk wordt voor beheer;
 • Contact onderhouden en afstemmen van benodigde afspraken namens opdrachtgever met huidige gebouwgebruikers en huurders (niet alleen gemeente);
 • Bijgestelde overeenkomsten (laten) maken met huurders en gebruikers n.a.v. de gedane investeringen;
 • Rapporteren, adviseren en verantwoording afleggen aan de portefeuillemanager Vastgoed als opdrachtgever.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 18 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

 • Je bent in staat om complexe processen te doorzien en te sturen.
 • Je bent praktisch ingesteld en kunt bijvoorbeeld zelf de energiebesparingseisen op een rijtje zetten en de 'businesscase' doorgronden en eventuele wijzigingen doorrekenen.
 • Je hebt ervaring in en vermogen om te opereren in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld.
 • Je bent in staat tot (mondelinge en schriftelijke) advisering over strategische en tactische vraagstukken van complexe aard.
 • Je hebt goed inzicht in bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.
 • Je bent in staat om zelfstandig en onder tijdsdruk te werken.
 • Je bent kritisch en neemt verantwoordelijkheid.
 • Je kunt goed balanceren tussen de werkwijze en eisen van een commerciële partij en de werkwijze en eisen van een gemeentelijke organisatie .

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring als projectleider in – qua aard en omvang soortgelijke – projecten m.b.t. verduurzaming van vastgoed, binnen een overheidsinstantie of een groot bedrijf (toon dit in het cv aan d.m.v. van minimaal 1 concreet voorbeeld) (35 punten);
4. Aantoonbare kennis van en werkervaring met een publiek-privaat samenwerkingsverband gericht op realisatie en/of beheer van vastgoed (20 punten);
5. Aantoonbare kennis en werkervaring m.b.t. integraal vastgoedbeheer en –management, ervaring met maatschappelijk vastgoed en sportaccommodaties (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in een bestuurlijke complexe organisatie, met besluitvorming én advisering aan betrokken bestuurders (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Beschikbaarheid per uiterlijk 1 mei 2024 voor minimaal 8 uur per week;
2. Een maximaal uurtarief van €105,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 / 10A. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg te bepalen.

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland van in de week van 22 april.De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn (standaard 3), ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 april 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur op kantoor plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie

 1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer.
  2. Deze opdracht kan uitgebreid worden tot maximaal 16 uren per week als dit past bij de functie/rol of omdat collega's uit het team (deels) uitvallen.
  3.Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  4.    We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkwverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.
  5. Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot en met 1 mei 2025. Daarna kan er maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassingen aan de Opdrachtgever plaatsvinden van maximaal 2,5 %.
  6.    Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculptatie als gesteld in de wijziging leidraag invordering nr. BLKB2023/1062M.ind
  o    U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.
  7.    'Bring your own device' is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. Ipad.
  8.    Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (Conform Waadi).