Sociaaleconomische verbinder Noordwest-Overijssel

Logo van provincie overijssel met een gestileerde letter "o" in blauw en roze, met de tekst "provincie overijssel" in grijs.

Aanvraagnummer: 1983
Organisatie: Provincie Overijssel
Locatie: Provincie Overijssel
Uren per week: 8 uur
Tarief: €110 per uur
Regio: Overijssel
Startdatum: 01-09-2024
Optie tot verlenging: Nader tebepalen
Sluitingsdatum: 19-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Binnen het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) zet de provincie Overijssel in op drie pijlers; de natuur versterken, een toekomstbestendige agrarische sector en een sterk sociaaleconomisch platteland.

Provincie Overijssel werkt vanuit een gebiedsgerichte aanpak in zes PPLG-gebieden. Voor Noordwest-Overijssel zoeken we nu een sociaaleconomische verbinder.


Elk gebied beschikt over een gebiedsteam met verschillende gebiedspartners met elk hun eigen specialiteit en/of expertise. De teams zijn het eerste aanspreekpunt voor het gebied en vormen de verbinding tussen het gebied en de provincie. Om aan het sociaaleconomisch perspectief van het gebied te werken, zoekt het gebiedsteam versterking: een verbinder met realisatiekracht die de taal van het platteland spreekt.


Project

Overijssel wil de sociaaleconomische kwaliteit in Overijssel behouden en versterken. Daarbij kijken we samen met de gemeenschap naar de brede welvaart in een gebied; hoe houden of versterken we een vitaal platteland ondanks (of misschien dankzij) de grote opgaven in het gebied. Samen met inwoners en gebiedspartijen werken we onder het PPLG aan:

Inzicht – Wat is de sociaaleconomische impact van het PPLG Overijssel (op de gebieden)?

Uitzicht – Wat is het sociaaleconomisch perspectief gegeven de opgaven per gebied?

Uitvoering – Welke acties voeren we uit in de gebieden om er het sociaaleconomisch perspectief te versterken?

De sociaaleconomische verbinder zal zich met name bezighouden met ‘Uitvoering’, het signaleren, koppelen en aanjagen van kansen en initiatieven.


Opdracht omschrijving

Versterken van activiteiten en initiatieven op sociaaleconomisch vlak in Noordwest-Overijssel.

Werkzaamheden die hierbij horen zijn:

 • Deelnemen aan het gebiedsteam
 • Verbinding leggen tussen netwerken in het gebied en het gebiedsteam
 • Verbinding leggen tussen projecten in het gebied (zoals met programma Leefbaar Platteland en LEADER)
 • Signaleren van bedreigingen en kansen in het gebied
 • Stimuleren van de dialoog rond brede welvaart, zoals met onze ontwikkelde gesprekstool Brede Welvaart
 • Kansen en bedreigingen omzetten in concrete activiteiten en projecten met betrokkenen in het gebied
 • Verbinden van initiatieven
 • Aanjagen van huidige en nieuwe initiatieven op het gebied van brede welvaart
 • Bij initiatieven rond andere thema’s zoals natuur en agrarische sector (andere PPLG-opgaven) het sociaaleconomische perspectief inbrengen en kijken naar koppelkansen.
 • Adviseren van provincie en andere partijen op het gebied van interventies, inzetten van versnellingsgeld en beleid rond sociaaleconomische perspectief en gebiedsprocessen

Hierbij is het belangrijk dat de kandidaat beschikt over een groot en actief netwerk in het gebied, de ‘taal’ spreekt en beschikt over kennis en van brede welvaart (initiatieven), gebiedsprocessen en al doende ontwikkelen.

Als je in aanmerking wilt komen voor de opdrachten in de gebieden Vechtdal en/of Salland, dien dan een aanbieding in voor deze specifieke opdrachten.


Verantwoordelijkheden / Resultaten

Je bent het gezicht van het sociaaleconomisch perspectief onder het PPLG binnen het gebied, voor het gebied en voor de provincie.

Actief contact leggen met inwoners, ondernemers en bestaande netwerken in het gebied.

Signaleren van kansen en bedreigingen rond sociaaleconomisch perspectief

Aanjagen van activiteiten op sociaaleconomisch perspectief in het gebied.

Inbrengen van sociaaleconomisch perspectief in andere PPLG-initiatieven in het gebied.


Beschikbaarheid

De Kandidaat is inzetbaar vanaf 1 september 2024 tot en met 31 december 2024 voor 8 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...

Gezocht wordt naar een opdrachtnemer, niet zijnde een zzp'er

De kandidaat beschikt aantoonbaar over, minimaal 5 jaar, werkervaring in het landelijk gebied in een verbindende rol tussen verschillende stakeholders (inwoners, organisaties en overheid), in de periode 2016 – heden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting hoe u aan deze gevraagde werkervaring voldoet.

De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring op brede welvaart in projecten in het landelijk gebied van Noordwest Overijssel. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting hoe u aan deze gevraagde werkervaring voldoet.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %
Uitleg gunningscriteria

Aan de hand van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding wordt een rangorde van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 110,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria Kwaliteit

25 %

De kandidaat heeft ervaring in het gebiedsgericht werken in Noordwest Overijssel en kan dit aantonen met een beschrijving van de resultaten van die ervaring. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

25 %

De kandidaat beschikt naast aantoonbare werkervaring in Noordwest-Overijssel op brede welvaart in projecten, ook in Vechtdal en/of Salland over aantoonbare werkervaring op brede welvaart. Als je in aanmerking wilt komen voor de opdrachten in de gebieden Vechtdal en/of Salland, dien dan een aanbieding in voor deze specifieke opdrachten.

25 %

ERVARING Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die u eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden, het door u behaalde resultaat en de door u verrichte werkzaamheden. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw ervaring met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

25 %

EXTRA'S Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw kwaliteiten met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 2 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview. Provincie Overijssel behoudt zich daarnaast het recht voor om meer dan twee Kandidaten uit te nodigen voor het interview, waarbij de rangorde bepalend is en zal worden gevolgd.

Uitsluitend de Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes voldoen aan de eisen kunnen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meerdere Kandidaten in de rangorde gelijk scoren, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meerdere Kandidaten gelijk scoren, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien daarna in dat geval meer dan twee Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 2 innemen, zullen die betrokken Kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. Kandidaten die in dat geval in de rangorde buiten de plaatsen 1 tot en met 2 op een bepaalde plaats in de rangorde gelijk scoren zullen allen worden uitgenodigd of geen van allen.

De interviews zullen plaatsvinden met Jannien Oostra-Dijk, gebiedsregisseurs PPLG; Eva Smeele – projectleider sociaaleconomisch perspectief PPLG op maandag 24 juni van 15:00 – 17:00 uur en woensdag 26 juni tussen 9:00 – 11:00 uur . Het interview vindt plaats in het Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Aanbieder/Kandidaat dient hier rekening mee te houden.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Aanbieder/Kandidaat begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Kandidaten in de interviewfase gelijk scoren, dan zal de score op kwaliteit uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Provincie Overijssel zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Kandidaat tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Aanbieder/Kandidaat heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningcriteria.

Indien Provincie Overijssel van mening is dat de Kandidaat op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Provincie Overijssel de Kandidaat uitsluiten van gunning van de Opdracht.

In dat geval heeft Provincie Overijssel het recht maar niet de verplichting om een andere Kandidaat uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zou komen.

De interviews worden uitgevoerd door afgevaardigden van Provincie Overijssel. Deze personen beoordelen de Kandidaat op basis van de hieronder genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Aanbieder/Kandidaat het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Aanbieder/Kandidaat heeft uiteindelijk de beste prijs-/kwaliteitsverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan één (1) persoon wordt gevraagd worden de best scorende Kandidaten uit de interviewfase geselecteerd.

Competenties

De competenties waar de Kandidaat in het interview op wordt getoetst zijn:

 • Netwerken
 • Projectmatig werken
 • Verbinden
 • Aanjagen realisatiekracht

De Kandidaat wordt per competentie beoordeeld. Indien de Kandidaat aan de competentie voldoet, krijgt de Kandidaat de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie wordt de volgende beoordelingsopties aangehouden:

- Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten

- Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten

- Voldoet (bijna) niet aan competentie - 0 punten

In totaal zijn er (aantal) competenties. De Kandidaat kan op deze vraag daardoor maximaal (aantal competenties x 10) punten scoren.