VTH-regisseur/ programmamanager

Logo van Hilversum Mediastad, met een blauw schild met een geel propellerachtig symbool en de tekst "Hilversum Mediastad" in blauw en geel.

Aanvraagnummer: 1170
Organisatie: Gemeente Hilversum
Locatie: Hilversum
Uren per week: 32 - 36 per week
Tarief: €125 per uur.
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: 1 maal 5 maand(en)
Sluitingsdatum: 10-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht

Algemene omschrijving
Het “VTH-beleid Omgevingsrecht 2021-2026” is vastgesteld. VTH  staat voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit beleid is geen statisch document en wordt doorlopend gemonitord. Jij voert hier de regie op en ontwikkelt een werkwijze die de Big8-cyclus VTH actueel houdt en laat aansluiten bij de gemeentelijke P&C-cyclus. We zijn deze functie gestart in de vorm van een kwartiermaker (via Flextender) en de werving loopt voor een vaste collega.

Als VTH-regisseur/programmamanager speel je een belangrijke adviserende rol bij het op de juiste wijze registreren en monitoren van VTH-data. Je overziet het hele speelveld en stuurt bij waar dat nodig is. Hierbij houd je rekening met de balans tussen de beschikbare capaciteit en middelen enerzijds en de politieke wensen en ambities anderzijds. Je zorgt dat herprioritering en het gesprek over personeel en financiering plaatsvindt op de relevante bestuurlijke en ambtelijke tafels. Je stimuleert de verbinding tussen de beleidsmedewerkers van de afdeling Leefomgeving en uitvoerende specialisten vanuit de afdeling Publiekszaken. Een goede dienstverlening naar inwoners en bedrijven staat daarbij centraal.

Je zorgt voor het vertalen van inhoudelijk beleid op diverse beleidsterreinen naar het VTH-beleid en naar het operationele proces op het Omgevingswet-terrein. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen/actualiseren van het VTH-beleid omgevingsrecht, het VTH-jaarverslag, de periodieke VTH-beleidsevaluatie, het VTH-uitvoeringsprogramma en de VTH-verordening.  Ook heb je als VTH-regisseur een taak in de strategische advisering omtrent de kwaliteitscriteria. Daarbij betrek je relevante interne (collega’s, college, raad) en externe stakeholders (inwoners, uitvoeringsorganisaties zoals de brandweer, gemeenten in de regio, de provincie, de Omgevingsdienst). De beleidsstukken en periodieke rapportages laat je op tijd in het juiste bestuurlijk gremium vaststellen en je bent het centrale aanspreekpunt van de provincie Noord-Holland, die verantwoordelijk is voor het interbestuurlijk toezicht.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Aantoonbare kennis van én werkervaring met VTH beleid;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met de Big8-cyclus VTH (benoem dit duidelijk in het cv.);
3. Een maximum uurtarief van € 125,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)


4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bestuurskunde, Recht en/of Planologie (25 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met vergunningverlening én handhaving op het gebied van de WABO en Omgevingswet (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met advisering in een bestuurlijke omgeving (25 punten);
7. Aantoonbare kennis op het gebied van de Omgevingswet (15 punten);
8. Aantoonbare kennis op het gebied van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning


De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 15 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 14 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Er wordt een VOG screening uitgevoerd conform de VOG screening van de gemeente Hilversum. De verwerkingstijd is maximaal 4 weken, en bij VOG-P screening maximaal 8 weken. De kosten van de VOG zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
  • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).