Werkvoorbereider Groen- en Cultuurtechniek (junior)

Logo van gemeente westland met een gestileerde witte figuur die een ploeg trekt op een zwarte achtergrond, naast de naam in blauwe en groene blokken.

Aanvraagnummer: 618
Organisatie: Gemeente Westland
Locatie: Naaldwijk
Uren per week: 32 per week
Tarief: €66 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 13-05-2024
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 10-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Opdracht
De opdracht betreft in hoofdzaak het meewerken aan, en technisch onderbouwen van, tekenen met Microstation aan, een aantal groen- en cultuurtechnische projecten. Gezien de complexiteit is het van belang de juiste aandacht te hebben voor de (directe) omgeving maar ook de diverse stakeholders.

Realisatie-opdrachten voer je uit in diverse projectteams en in nauwe samenwerking met je begeleidende projectleider(s). In deze opdrachten ben je in staat de projectleider(s) adequaat en  technisch te ondersteunen. Hiermee draag je bij aan een goed resultaat in de groene buitenruimte. De genoemde groen- en cultuurtechnische projecten staan niet per definitie vast en kunnen worden aangepast naar beschikbare specialisatie, kennis en interesse. Denk naast groenprojecten aan sportvelden, speellocaties, schoolpleinen etc.

Voor de uitvoering van realisatieprojecten in de openbare ruimte is projectmatige aanpak benodigd. Als werkvoorbereider ondersteun je de projectleider(s) op inpasbaarheid en op technisch vlak. Bij de projecten denk je na over het contractmanagement, budgetbeheer, risicomanagement en het omgevingsmanagement. Onderdeel van je werk is afstemmen met verschillende stakeholders van je project.

Daarnaast adviseer je projectleiders het gebied van technische inpassing en toekomstig beheer van ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van groen, klimaat en ecologie.

Taken en rollen

Een juiste invulling van de functie behelst tevens het uitdragen en implementeren van relevante verworven technische kennis op het gebied van groen, sport, spel en ecologie.

Competenties
Verantwoordelijkheid
Komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen.
Oordeelsvorming
Weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen.
Samenwerken
Voert in een team een opdracht uit. Draagt bij aan de harmonie van de groep en aan de optimale inzet van het projectteam ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen korte termijn belangen.
Resultaatgerichtheid
Formuleert heldere doelstellingen en resultaten en is er actief op gericht om deze te behalen.
Openbaar bestuur
Weet wat de staatkundige inrichting van Nederland is en welke functies, bevoegdheden en positie de Nederlandse bestuurslagen en democratische organen hebben.
Bedrijfsvoering: de medewerker weet hoe de interactie tussen mensen, organisaties en systemen plaatsvindt en weet hiermee om te gaan en op te anticiperen.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie (3) kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Gunningscriteria (weging)
5. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 1.400 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur) (30 punten);
6. Beschikbaar per 15 april 2024 voor tenminste 32 uren per week (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van technisch onderbouwen van groen- en cultuurtechnische projecten in de openbare ruimte (10 punten);
8. De kandidaat is bereid tot het leren binnen een gemeentelijke organisatie en specifieke opleidingen en cursussen te willen volgend (10 punten);
9. Kennis van groen en ecologie en (lokale) verantwoordelijkheden en taken(ligt dit duidelijk toe in het cv) (20 punten);
10. De leverancier is in staat om vanaf de start de kandidaat te begeleiden en te ondersteunen tot het moment van overnamen door de opdrachtgever. (10 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 66,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender;
2. Uiterlijk beschikbaar per maandag 13 mei 2024 voor 32 uren per week;
3. Aantoonbare projectmanagement kennis op het gebied van diverse riolering systemen en het modelleren daarvan (ligt dit duidelijk toe in het cv);
4. De intentie tot het volgen van een gerichte opleiding mbt het versterken van tekenen met Microstation, bestekken in Ibis, RAW-systematiek etc (ligt dit duidelijk toe in het cv).

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: nader te bepalen

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden gepland in overleg met de kandidaten. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 11 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.
  • De voertaal binnen de gemeente is Nederlands (in taal en geschrift), er word geacht dat de kandidaat hieraan kan participeren.