Adviseur Online / Specialist toegankelijkheid

Logo van het Kadaster met een gestileerde blauwe letter 'K' naast het woord 'kadaster' in lichtblauwe tekst.

Aanvraagnummer: 1922
Organisatie: Kadaster
Locatie: Kadaster
Uren per week: 32-36
Tarief: €80 - €105 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 1 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 13-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Het Kadaster
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

De afdeling Klantinteractie Online houdt zich bezig met het (door)ontwikkelen en onderhouden van de frontends bij het Kadaster. Dit doe je samen met collega UX professionals, contentspecialisten, webanalisten en adviseurs. Bij alles wat wij doen, stellen we de klant centraal en zoeken we naar de beste online klantervaring.

De adviseurs Online bewegen zich door de hele organisatie en spelen een verbindende rol. Op het gebied van toegankelijkheid heeft Klantinteractie Online een centrale functie; het centrale ‘loket’ voor aanvragen van audits en de begeleiding van deze trajecten, het creëren van bewustwording door doelgerichte acties in de organisatie en het verzorgen van opleidingen rondom WCAG.

Omschrijving projecten waarbinnen de inhuurkracht werkt
In verband met afwezigheid van een collega hebben we behoefte aan een adviseur online die zowel uitvoerende werkzaamheden oppakt als een plan van aanpak opstelt voor de lange termijn. Net als andere (semi)overheidsorganisaties is het Kadaster bezig om de online dienstverlening toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Je sluit aan bij een bevlogen team dat net begonnen is om deze enorme klus te klaren, samen met vele andere collega’s, van IT, Marketing, product managers, Klantenservice en inhoudelijke experts.

Toegankelijkheid
In dit krachtenveld werk je als Adviseur Online actief aan het traject om toegankelijkheid in de organisatie in te bedden.

Dit doe je samen met de coördinator Gebruikerslab, team UX, het online content team en een externe partij die voor ons de WCAG audits, training en opleiding verzorgt. Je bent aanspreekpunt voor zowel de organisatie als de externe partij en je regelt dat alle werkzaamheden soepel verlopen. Met je eigen kennis over toegankelijkheid help je met eerstelijns advies en zorg je dat grotere opdrachten op de juiste plek terechtkomen. Je houdt de verantwoording omtrent toegankelijkheid bij voor de organisatie en zorgt dat er een planning is voor het werk dat gedaan moet worden. Deze stem je af met de coördinator toegankelijkheid.

Je werkt daarnaast aan een plan van aanpak om dit structureel in ons team en de organisatie in te bedden. Digitale toegankelijkheid is zowel een wettelijke verplichting als een ambitie van het Kadaster. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om digitaal met ons zaken te doen. We streven ernaar onze websites en applicaties te standaardiseren, uniformiseren en te rationaliseren.

Nieuwe werkwijze team content
Ons contentteam maakt de omslag naar agile werken. Ze doen dit onder begeleiding van een Agile coach. Het team bestaat nu alleen uit contentspecialisten, maar door deze omslag zijn er andere rollen nodig in het team. Dit vraagt voor zowel het team, als voor collega’s uit de organisatie aanpassing van samenwerken. Als adviseur online ben je de link tussen deze twee en adviseer je over het vastleggen van de (nieuwe) processen.

Opdrachtomschrijving
We zoeken een adviseur die goed is met mensen, snel kan denken en een stevige basis heeft op het gebied van toegankelijkheid. Het zou ideaal zijn als je al ervaring hebt met het opzetten van toegankelijkheid in organisaties, maar een heldere visie hierop en een flinke dosis doorzettingsvermogen is ook goed.

Het Kadaster heeft al beleid ontwikkeld en een implementatieplan gemaakt. Daarin zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld op papier. Het is mede aan de adviseur online om dit implementatieplan op te pakken en ermee aan de slag te gaan. Je moet dus voor een deel pionieren, maar wel binnen inmiddels vastgestelde kaders.

Het is expliciet niet de vraag om zelf WCAG audits uit te voeren. Wel is kennis van WCAG vereist, om de kwaliteit van de audits te kunnen beoordelen en om eerstelijns werk te kunnen uitvoeren.

Nieuwe werkwijze team content

Als adviseur neem je het voortouw in het schrijven van de notitie om de rollen die nodig zijn voor agile werken formeel vast te leggen.

Dagelijks advieswerk

Je werkt mee in het adviseursteam en pakt waar mogelijk ook losse adviestaken op.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Microsoft 365/office
 • Digital Insights Platform (DIP)
 • Jira

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Het begeleiden van WCAG audit-trajecten in de organisatie.
 • Het opzetten en bijhouden van de verantwoording omtrent WCAG.
 • Eerstelijns contactpunt zijn voor de organisatie en de externe audit- en opleidingspartner.
 • Ambassadeur voor toegankelijkheid zijn en hier actief bewustwordingscampagnes voor opzetten in de organisatie.
 • Opzetten en uitrollen van een goed training- en opleidingsaanbod in samenwerking met de Kadaster Academy en de externe partner.
 • Informeert en adviseert de manager en het team over inhoud en toepassing van online wet- en regelgeving in samenwerking met betrokken beleidsmedewerkers.
 • Draagt zorg voor kennisdeling over online toepassingen en ontwikkelingen met het team en de organisatie. Bijvoorbeeld door inspiratiesessies.
 • Toetsen van verzoeken aan de spelregels online middelen en toepassingen.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 maart 2025 voor 32-36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 1 x 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.


Overige eisen

Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe. Graag het cv in PDF formaat aanleveren. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

Minimaal HBO werk- en denkniveau.

Opleiding of training op het gebied van WCAG/toegankelijkheid en/of aantoonbare ervaring in dit werkveld.

Voldoende kennis van WCAG wetgeving en de toepassing ervan, in de vorm van training, opleiding of aantoonbare ervaring.

Ervaring als adviseur in middelgrote of grote organisaties.

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Zelfstandig WCAG trajecten kunnen opstarten en begeleiden, binnen een centrale planning en deadlines. • Snel kunnen doorgronden van complexe processen en de juiste vragen te stellen aan de inhoudelijke stakeholders om tot een duidelijk beeld te komen van het werk dat gedaan moet worden. • Een behoorlijke dosis overtuigingskracht en geduld met collega’s voor wie toegankelijkheid nog een onbekend begrip is. • Administratieve vaardigheden, voor het opzetten van een goede verantwoording omtrent WCAG. • Communicatief vaardig. • Goed kunnen samenwerken.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %
Uitleg gunningscriteria

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beoordeling van het ingediende tarief (prijs) en de kwalitatieve criteria wordt de rangorde van kandidaten samengesteld. Met de drie kandidaten die hierbij het hoogst scoren wordt een verificatiegesprek gehouden. Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Naar aanleiding van de verduidelijking, toelichting en eventuele bewijsmiddelen die het kadaster middels het verificatiegesprek heeft verkregen, kunnen scores worden bijgesteld. Hierdoor is het mogelijk dat de rangorde binnen de drie hoogst scorenden wordt aangepast. De hoogste scorende kandidaat, na uitvoering van de verificatiegesprekken komt in aanmerking voor gunning.

De punten toekenning voor het gunningscriterium kwaliteit binnen de beoordelingssystematiek is als volgt:

Score Beoordeling
0 Geen antwoord/invulling
Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet beschreven

1 Onvoldoende
Omschrijving: Onderwerp voldoet in zijn geheel niet

2 Matig
Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet (volledig) behandeld of voldoet op onderdelen niet aan de wensen van het Kadaster

3 Voldoende
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld en sluit aan bij de wensen van het Kadaster. Er is geen sprake van meerwaarde.

4 Goed
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster en bevat enkele positief onderscheidende kenmerken er is sprake van enige meerwaarde

5 Uitstekend
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster, bevat positief onderscheidende kenmerken en overtreft hiermee in ruime mate de verwachtingen van de opdrachtgever. Er is sprake van aanzienlijk meerwaarde.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Indien er meer informatie wordt gegeven dan gevraagd zal alleen het maximaal aantal toegestane woorden worden beoordeeld. Alle woorden vanaf het maximaal toegestane aantal zullen niet aan de beoordelaars worden doorgegeven.


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

30 %

U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.

30 %

U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 80,00
Maximaal: € 105,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Waarbij de nadruk ligt op de eisen en de kwalitatieve gunningscriteria.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningscriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Kandidaten worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 20 juni 2024 via MS Teams. Deze datum staat vast en hier wordt niet van afgeweken.