Duurzaamheidsadviseur

Logo van Vervoerregio Amsterdam, met een gestileerde roze "V" met een golfvormontwerp, gevolgd door verticale lijnen en zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 1404
Organisatie: Vervoerregio Amsterdam
Locatie: Vervoerregio Amsterdam
Uren per week: 16 -24 per week
Tarief: €125 per uur
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 24-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Organisatie

Wij zijn een samenwerkingsverband van 14 gemeenten. Het verbinden van verschillende partijen en belangen is onze kracht. We werken aan de meest innovatieve en uitdagende projecten op het gebied van mobiliteit. Werken bij de Vervoerregio Amsterdam betekent hét verschil kunnen maken in de OV-keten in de Amsterdamse regio. Bij alles dat we doen, leveren wij een essentiële bijdrage en geven we richting aan het verbeteren van mobiliteit, de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Amsterdam. Wil jij dat ook? Dan zijn wij op zoek naar jou!


Opdracht

Aanleiding
De komende jaren wil de Vervoerregio grote stappen zetten om toe te werken naar een mobiliteitssysteem met een neutrale ecologische impact in 2050. Dit willen we bereiken door in te zetten op vier subthema’s: uitstootreductie, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Hiermee hebben we als doel om de uitstoot van broeikasgassen naar nul te brengen en gebruiken we niet meer grondstoffen dan de aarde beschikbaar heeft. Ook zorgen we ervoor dat ons verkeer en vervoer kan blijven rijden met een veranderend klimaat. Tot slot gaan we ervoor zorgen dat de biodiversiteit niet verder achteruitgaat door ons mobiliteitssysteem en op een dag misschien groeit.

Een van de rollen die de Vervoerregio heeft is het verlenen van subsidies in (infra)projecten van regiopartners. Daarmee heeft de Vervoerregio ook invloed op de CO 2 - uitstoot (en andere duurzaamheidsaspecten) in tal van projecten. Het blijkt dat niet alle regiogemeenten hetzelfde kennisniveau in huis hebben om duurzame projecten op te zetten en uit te voeren. De Vervoerregio wil de regiogemeenten verder helpen om dit te realiseren met het aantrekken van een duurzaamheidsadviseur.

Context
Duurzaamheid in infraprojecten
Sinds februari 2021 loopt binnen de Vervoerregio het project ‘Implementatie Duurzaamheid in Projecten’. Dit project heeft zich tot doel gesteld om verschillende duurzaamheidsmaatregelen op het raakvlak van inhoud en proces binnen teams projecten en projectbegeleiding te realiseren die ertoe leiden dat de milieu-impact als gevolg van projecten tot een minimum beperkt wordt.

Duurzaamheid moet ‘ business as usual’ binnen de infraprojecten van de Vervoerregio Amsterdam zijn. Om de organisatiedoelen te bereiken op het gebied van duurzaamheid wil de Vervoerregio volgens de Aanpak Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) werken.

Hiervoor zijn de afgelopen jaren al eerste stappen gezet en resultaten behaald. In de praktijk blijkt dat de feitelijke toepassing van de verschillende tools nog niet is geïntegreerd is in de werkwijze bij projecten waaraan de Vervoerregio werkt. Belangrijke onderwerpen in de infraprojecten zijn o.a. CO 2 -arme productie van beton en asfalt, schoon en emissieloos bouwen, inbrengen van klimaatbestendige en circulaire maatregelen.

Context
Sinds de start van het project ‘Implementatie Duurzaamheid in Projecten’ zijn er verschillende stappen gezet en verschillende deelresultaten bereikt:

 1. Duurzaamheidskennis ontwikkelen en delen;
  Opleidingsprogramma duurzaamheid, gericht op de Aanpak Duurzaam GWW, ontwikkeld door Arcadis en aangeboden aan alle projectleiders en – begeleiders. Door middel van de trainingen werd beoogd dat de deelnemers (o.a. projectleiders, projectbegeleiders, controllers, assetmanagers) zelf in staat om de Aanpak Duurzaam GWW toe te passen in projecten. Daarnaast heeft de Vervoerregio ook extern bijgedragen aan kennisontwikkeling en -deling.

  Huidige situatie:
  Het opgezette trainingsprogramma is een goede introductie geweest in de Aanpak duurzaam GWW en heeft de aandacht voor het onderwerp vergroot. Het heeft er echter nog niet ervoor gezorgd dat de deelnemers de aanpak ook altijd toepassen in hun eigen projecten of weten hoe dit op te zetten. Duurzaamheid is nog niet altijd geïntegreerd in de werkwijze van de Vervoerregio. Voor eigen projecten is de Vervoerregio afhankelijk van de aanwezige eigen kennis van collega’s. In projecten van derden is de Vervoerregio afhankelijk van de aanwezige kennis bij projectpartners.

 2. Tafel Duurzaamheid ;
  Er is een tafel duurzaamheid opgezet waarbij met een duurzaamheidsadviseur diverse vragen van collega’s omtrent duurzaamheid zijn besproken. Doelstellling was om kennis beschikbaar te stellen aan interne collega’s en externe regiopartners..

  Huidige situatie:
  Het is gebleken dat wij als organisatie niet genoeg nadruk hier op hebben gelegd. Daarom is de tafel Duurzaamheid momenteel niet meer actief.

 3. Duurzaamheid in werkproces van (infra)projecten.
  Er is een start gemaakt het uitzoeken op welke manier duurzaamheid het best geïntegreerd kan worden in ons werkproces. Dit proces loopt nog. De Vervoerregio geeft o.a. financiële bijdragen aan projecten van wegbeheerders, indien wordt voldaan aan de ambities vanuit het Beleidskader mobiliteit.

  Huidige situatie:
  De projectbegeleiders lopen mee in projecten van de verschillende gemeenten. Ze missen momenteel praktische handvaten op het gebied van duurzaamheid en voorbeelden waar CO 2 -reductie heeft plaatsgevonden (op het gebied van o.a. asfalt, staal, beton, cement etc.) om als input mee te geven aan de gemeenten. Door dit vroegtijdig mee te geven aan projecten wordt de kans ook vergroot op een duurzamere uitvoering van projecten door wegbeheerders. Voor projectleiders komt duurzaamheid bij het opstarten van een project naar voren in verschillende formats (Plan van Aanpak en Opdrachtformulier). Dit is een eerste stap naar de ambitie van duurzaamheid als business as usual , maar hier zitten nog veel verbeterslagen om duurzaamheid concreter te maken en de oplossingen een plek in de uitvoering te geven.

 4. C02-uitstoot Vervoerregio:
  Er loopt momenteel een studie via een MRA-trainee waarmee de Vervoerregio inzicht krijgt in de CO 2 - uitstoot van infrastructurele projecten waar gelden aan worden toegekend. Deze studie is naar verwachting rond Q3 2024 afgerond.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met implementatie van duurzaamheid in Infra (GWW) -projecten;
2. Uurtarief maximaal € 125,- exclusief BTW / inclusief reis- en verblijfskosten;


Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)


3. Aantoonbare werkervaring met het vertalen van beleidsambities naar concrete maatregelen en eisen in projecten (noem hiervan minimaal 2 concrete voorbeelden in het cv); (50 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met duurzaamheidstools (noem hiervan een voorbeeld in het cv); (30 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met het bevorderen van duurzaamheid binnen een organisatie. (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Maximaal €125,- per uur exclusief BTW en inclusief reis- en verblijfskosten.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Er dienen minimaal 2 referenties aangeleverd te worden. Hierbij aangeven welke rol het betrof en welke verantwoordelijkheden de functie had.


Werkdagen


Uren flexibel over de week te verdelen over de werkdagen Ma - Di - Wo - Do. Belangrijke afspraken (bijv. startgesprek) zijn fysiek op kantoor van de Vervoerregio (Amsterdam-Noord, direct naast eindhalte metro Noord/Zuidlijn). Werkzaamheden kunnen goed online/hybride worden uitgevoerd.


Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 29 mei 2024 tussen 11:30 uur en 13:00 uur en 14:00 uur – 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 bericht met de precieze locatie en tijd voor het gesprek. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.


Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.