Ervaren Omgevingsmanager infrastructurele projecten (een of meerdere kandidaten)

Logo van provincie overijssel met een gestileerde letter "o" in blauw en roze, met de tekst "provincie overijssel" in grijs.

Aanvraagnummer: 1465
Organisatie: Provincie Overijssel
Locatie: Provincie Overijssel
Uren per week: 12 - 24 uur
Tarief: €110 per uur
Regio: Overijssel
Startdatum: 17-06-2024
Optie tot verlenging: Nader tebepalen
Sluitingsdatum: 26-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd (in eigen beheer of via uitbesteding aan derden).

De eenheid bestaat uit de volgende teams: Project Sturing, Project Advies, Leiding, Ontwikkeling en Expertise, Verkeer en Infrabeheer.

Deze functie valt binnen het team Project Advies. Het team werkt aan infrastructurele projecten die voortkomen uit diverse investerings- en onderhoudsprogramma's. Het gaat hierbij om projecten van civiele constructies zoals wegen, bruggen, beschoeiing, sluizen en duikers.


Project

Ossenzijl

Als omgevingsmanager word je ingezet op het project herstel kades Ossenzijl en Zwartsluis. Er dient onderhoud uitgevoerd te worden aan de kades zodat de veiligheid en de bereikbaarheid geborgd is. Het onderhoud kan variëren van klein onderhoud tot complete vervanging. Welk onderhoud nodig is, wordt in het project bepaald. Het project bevindt zich in de vooronderzoeksfase. In deze fase wordt de projectaanpak voor de voorbereiding en realisatie bepaald en worden de onderzoeken met lange doorlooptijd opgestart. Producten waar je als omgevingsmanager voor verantwoordelijk bent zijn onder andere: indicatieve KES, stakeholderanalyse en conditionering. Het projectteam bestaat uit een projectmanager, contractmanager, omgevingsmanager en projectondersteuner.

REHAB 2

Als omgevingsmanager word je ingezet op het project Rehabilitatie kunstwerken 2 (Rehab 2). Het project is erop gericht om 10 objecten middels groot onderhoud weer 30 jaar mee te laten gaan en op elektrotechnisch gebied 15 jaar. We voeren verschillende werkzaamheden uit, zoals het aanpassen en/of vervangen van de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties en de civiele constructies. De objecten bestaan uit bruggen en sluizen, waarvan 5 objecten op kanaal Almelo- De Haandrik en 5 in noordwest Overijssel.

Het projectteam is een IPM-team. De projectaanpak is bouwteam. Het bouwteam is in september '23 gestart. Op dit moment bevindt het project zich in de voorbereidingsfase en de realisatie van het eerste object verwachten we in 2025.

Wil je alvast een voorproefje van ons werk? Bekijk dan deze inspirerende video vol met uiteenlopende projecten.


Opdracht omschrijving

Als omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement intern en extern. Daaronder valt het stakeholdermanagement met het ingenieursbureau, de betrokken medeoverheden alsook het contact met de directe omgeving. Ook de betrokkenheid van de gebruikers en bewoners van de (vaar)wegen en het gebied rond de betreffende projecten behoren tot het omgevingsmanagement. Uiteraard inclusief het organiseren van de gezamenlijke communicatie en informatieavonden. Je geeft mede richting aan de participatie en zorgt voor een degelijke stakeholdersanalyse.

Verder ben je verantwoordelijk voor onder andere het opstellen van de klanteisen, het inventariseren van de Kabels en Leidingen, het opstellen van een vergunningenscan en de volledige conditionering voor zover van toepassing in het project.


Verantwoordelijkheden / Resultaten

Als omgevingsmanager ben je primair verantwoordelijk voor de zaken die spelen met en rondom de omgeving. Je stemt hiervoor af met de projectmanager en de andere IPM-teamleden.

Afhankelijk van de beschikbare uren van de kandidaat is er de mogelijkheid dat je gevraagd wordt om extra projecten of taken op te pakken.

Je bent verantwoordelijk en trekker van het omgevingsmanagement en draagt zorg voor goed stakeholdermanagement dat voldoet aan de eisen die de provincie stelt. Je bent de schakel tussen de omgeving en het project. Daarnaast heb je een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de planfase tot een goed eind te brengen, met daarbij oog voor de erop volgende fasen.

Van de kandidaat wordt verwacht daar waar mogelijk een actieve bijdrage te leveren aan de (door)ontwikkeling van het omgevingsmanagement binnen de provincie.


Beschikbaarheid

De Kandidaat is inzetbaar vanaf 17 juni 2024 tot en met 12 juni 2025 voor 12 tot 24 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...

Gezocht wordt naar een opdrachtnemer, niet zijnde een zzp'er

De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde mbo- opleiding of hoger. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, afstudeerrichting en afstudeerjaar.

De Kandidaat beschikt aantoonbaar over 3 jaar werkervaring als omgevingsmanager van vergelijkbare infrastructurele projecten in de periode 2010 tot heden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting dat aan de gevraagde werkervaring wordt voldaan.

De Kandidaat beschikt aantoonbaar over 3 jaar werkervaring bij een overheidsorganisatie te weten een gemeente met meer dan 80.000 inwoners of provincie of het rijk of waterschap in de periode 2010 tot heden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting dat aan de gevraagde werkervaring wordt voldaan.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Aan de hand van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding wordt een rangorde van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 110,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria Kwaliteit

30 %

Als adviseur ben je bij uitstek een verbinder met de omgeving: in- en externe stakeholders. Motiveer hoe jij zorgdraagt voor deze verbinding. Benoem daarbij twee werkvoorbeelden waarbij jouw verbindende rol goed naar voren kwam. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

30 %

De Kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring met het werken en het opstellen van participatieplannen, stakeholdersanalyse en klant-eisen-specificaties. Beschrijf de opgedane werkervaring. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

20 %

De Kandidaat heeft als omgevingsmanager werkervaring in de planfase (komen tot planologisch besluit) van een infrastructureel project. De kandidaat heeft daarbij kennis van en ervaring met de (wettelijke) procedures die bij vergunningen een rol spelen zoals bestemmingsplanherziening (MER, natuur, geluid, luchtkwaliteit, stikstof, grondaankoop, ontgronding, water etc.). Beschrijf de opgedane werkervaring als omgevingsmanager. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

10 %

MOTIVATIE Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

10 %

Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht of de opdrachtnemer. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 2 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview. Provincie Overijssel behoudt zich daarnaast het recht voor om meer dan twee Kandidaten uit te nodigen voor het interview, waarbij de rangorde bepalend is en zal worden gevolgd.

Uitsluitend de Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes voldoen aan de eisen kunnen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meerdere Kandidaten in de rangorde gelijk scoren, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meerdere Kandidaten gelijk scoren, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien daarna in dat geval meer dan twee Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 2 innemen, zullen die betrokken Kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. Kandidaten die in dat geval in de rangorde buiten de plaatsen 1 tot en met 2 op een bepaalde plaats in de rangorde gelijk scoren zullen allen worden uitgenodigd of geen van allen.

De interviews zullen plaatsvinden met Karin te Molder (teamleider), Johannes Vermeulen (omgevingsmanager) en Johan Fleer (projectmanager) op donderdag 30 mei 2024 tussen 13.00 en 16.00 uur. Het interview vindt plaats in het Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Aanbieder/Kandidaat dient hier rekening mee te houden.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Aanbieder/Kandidaat begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Kandidaten in de interviewfase gelijk scoren, dan zal de score op kwaliteit uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Provincie Overijssel zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Kandidaat tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Aanbieder/Kandidaat heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningcriteria.

Indien Provincie Overijssel van mening is dat de Kandidaat op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Provincie Overijssel de Kandidaat uitsluiten van gunning van de Opdracht.

In dat geval heeft Provincie Overijssel het recht maar niet de verplichting om een andere Kandidaat uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zou komen.

De interviews worden uitgevoerd door afgevaardigden van Provincie Overijssel. Deze personen beoordelen de Kandidaat op basis van de hieronder genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Aanbieder/Kandidaat het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Aanbieder/Kandidaat heeft uiteindelijk de beste prijs-/kwaliteitsverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan één (1) persoon wordt gevraagd worden de best scorende Kandidaten uit de interviewfase geselecteerd.

Competenties

De competenties waar de Kandidaat in het interview op wordt getoetst zijn:

  • Communicatief vaardig
  • Proactief
  • Omgevingssensitief
  • Politieksensitief
  • Resultaatgericht

De Kandidaat wordt per competentie beoordeeld. Indien de Kandidaat aan de competentie voldoet, krijgt de Kandidaat de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie wordt de volgende beoordelingsopties aangehouden:

- Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten

- Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten

- Voldoet (bijna) niet aan competentie - 0 punten

In totaal zijn er (aantal) competenties. De Kandidaat kan op deze vraag daardoor maximaal (aantal competenties x 10) punten scoren.