Inhuur Aanjager Duurzaamheid

Logo brandweer: witte tekst met de spelling "brandweer" op een rode achtergrond met een gestileerd vlampictogram in geel en oranje boven de tekst.

Aanvraagnummer: 1520
Organisatie: Brandweer Brabant-Noord
Locatie: Veiligheidsregio & Brandweer Brabant-Noord
Uren per week: 16 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 9-6-2024
Optie tot verlenging: 3 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 28-05-2024 07:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Achtergrond

Sinds 2021 werkt Veiligheidsregio Br a bant-Noord aan haar duurzaamheidsambities met als doel om in 2040 helemaal duurzaam te zijn. Op een aantal terreinen zijn we flinke stappen aan het zetten , maar er is nog veel te doen. We merken dat dat niet eenvoudig is , en dat er naast enthousiasme ook veel vragen zijn. Het o ntbeert ons soms aan durf en doortastendheid, zeker op thema’s die de operationele processen raken . Duurzaamheid zit zeker nog niet in de haarvaten van onze organisatie , maar we willen hier wel graag stappen in maken.

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft in 2021 de duurzaamheidsambities voor de organisatie bepaald en vastgelegd. Afgelopen drie jaar zijn met behulp van een programmastructuur concrete stappen gezet. Voor de komende (vier) jaar zal het programma worden voortgezet. Er is nu voor dit programma behoefte aan een vernieuwde energie, visie en aanpak.

Het programma Samen Duurzaam 2024-2027 heeft de volgende doelstellingen:

Inspireren medewerkers: Medewerkers en nieuwe medewerkers zullen worden geïnspireerd. Hiervoor organiseren we inspiratiesessies, maken we successen inzichtelijk en delen deze. Ook stimuleren we initiatieven en zullen we zelf initiatieven ontplooien.

Meetbaar maken: We maken knelpunten inzichtelijk door deze meetbaar te maken (o.a. CO2 footprint). Dit maakt het mogelijk om beter de prioriteiten te kunnen stellen en het maakt resultaten inzichtelijk.

Tools ontwikkelen: We ontwikkelen middelen om medewerkers te ondersteunen bij het maken van duurzame keuzes. Denk hierbij aan een afwegingkader voor beslissingen en het structureel opnemen van duurzaamheid in de jaarplannen.

Projecten en initiatieven stimuleren en realiseren : Duurzame projecten en initiatieven binnen de organisatie zullen worden gestimuleerd en gerealiseerd . Daarnaast zal het programma zelf projecten en initiatieven starten.

Mogelijkheden benutten: Slim a an haken bij kansen die zich voordoen op het gebied van duurzaamheid .


Opdrachtdetails

Om duurzaamheid naar een volgend niveau te brengen zijn we op zoek naar een aanjager c.q. programmaleider die in staat is om ons op enthou siaste, doortastende, volhardende, maar ook realistische wijze aan de hand te nemen. Iemand die intrinsiek gemotiveerd is, kansen ziet, op zoek gaat naar draagvlak, zichtbaar is en resultaten weet te boeken. Iemand die zowel aansluiting bij zowel het management als de werkvloer heeft en op een verbindende wijze de organisatie aan de hand neemt en concrete stappen zet.

De volgende werkzaamheden liggen hieraan ten grondslag:

 • Leiding geven aan het programma Samen Duurzaam 2024-2027 (in eerste instantie voor 2024)

 • Zelf projecten initiëren en meewerken aan projecten

 • Zorgdragen voor de realisatie van projecten door de hele organisatie heen (incl. benodigde besluitvorming).

 • De CO 2 footprint van de organisatie inzichtelijk maken en het geven van een advies hoe deze te verkleinen.


De wens vanuit VRBN is dat de nieuwe inhuurkracht 01-07-2024 aanstaande start.


Kandidaatomschrijving

VRBN is op zoek naar een kandidaat die:

 • Vanuit enthousiasme voor duurzaamheid zichtbaar kan verbinden met de rest van de organisatie en daarbij een goede balans weet te vinden tussen resultaatgerichtheid e nerzijds en draagvlak anderzijds.

 • Ervaring en/of affiniteit heeft op gebied van duurzaamheid, circulariteit en maatschappelijk verantwoord inkopen.

 • Enthousiast maar realistisch is .

 • Ervaring heeft met samenwerken en netwerk en binnen een organisatie om duurzaamheiddoestellingen te bereiken .

 • Proactief is en aan de slag gaan met de kansen die zich voordoen.


De kandidaat beschikt over het volgende:

 • Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau .

 • Aantoonbare werkervaring (2 jaar) als verandermanager, programmamanager of projectleider .

 • Aantoonbare werkervaring met duurzaamheidsvraagstukken .

.
Daarnaast is het wenselijk dat kandidaat specifiek beschikt over:

 • Kennis over wet- en regelgeving , kwaliteitsnormen en subsidiering op het gebied van duurzaamheid

 • Ervaring in het in kaart brengen van de CO2 footprint binnen organisaties.


Eisen

Gevraagde documenten
Aanleveren bij offerte
 • CV en motivatiebrief

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 25 %


Gewenste ervaring, kennis en beschikbaarheid
In de kandidaat-omschrijving staan de gewenste ervaringen en kennis van kandidaat beschreven. Inschrijver dient in diens CV en/of motivatiebrief helder aan te geven in hoeverre wordt voldaan aan deze gewenste ervaringen. Bij gunningscriteria hoeft geen tekst te worden ingevoerd.
Weging: 50 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.VRBN is voornemens om maximaal 3 kandidaten uit te nodigen voor de interviewronde. VRBN behoudt de mogelijkheid om minder kandidaten dan 3 uit te nodigen voor deze interviewronde, indien VRBN van mening is dat bijvoorbeeld één kandidaat beduidend positief onderscheidend is ten opzichte van de anderen in de top 3. VRBN acht het dan niet proportioneel om ook de anderen in de top 3 in eerste instantie uit te nodigen. VRBN behoudt vervolgens wel de mogelijkheid om alsnog interviews met deze anderen in de top 3 te houden, indien VRBN uiteindelijk niet voornemens is de opdracht te gunnen aan de reeds-geïnterviewde kandidaten. Na afronding van de beoordeling van de interviews/gesprekken zal VRBN een beslissing nemen over het gunnen van deze opdracht. VRBN is voornemens de opdracht te gunnen aan de organisatie met de meest geschikte kandidaat voor VRBN.

Weging: 25 %

Interviewplanning

De interviews zijn voorlopig gepland op donderdagochtend 06 juni