Interim Teammanager Huisvesting en Sturing & Control

Logo van provincie Gelderland met de naam in donkerblauwe tekst onderstreept door twee horizontale lijnen.

Aanvraagnummer: 1456
Organisatie: Provincie Gelderland
Locatie: Provincie Gelderland
Uren per week: 32 - 36 uur
Tarief: €95 - €115 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 03-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

De afdeling Facilitaire Dienstverlening (FD) heeft de opdracht om integrale faciliteiten te leveren aan de provinciale bestuurlijke en ambtelijke organisatie. In de kern gaat het om de faciliteiten catering, documentaire informatie voorziening (DIV), huisvesting en receptie diensten. Het belang van de afdeling maakt onderdeel uit van het succes van de provinciale organisatie.

Het coalitieakkoord staat nu centraal waarbij we werken vanuit de bedoeling van de Omgevingswet. Uitgangspunt is het motto: Ambitie voorop, in partnerschap met duidelijke rol en met effectieve instrumenten. Dat vraagt van de afdeling FD om mee te bewegen met de accenten van onze coalitie, met onze provinciale opgaven.

Met de teams Huisvesting en Sturing & Control binnen de afdeling FD draag je zorg voor een passend aanbod aan de provinciale organisatie op al haar opdrachten, in de realisatie van haar doelstellingen als ook in de Gelderse manier van werken.

De afdeling FD is resultaatgericht en houdt van korte lijntjes, duidelijke communicatie en afspraken. Als afdeling werken en handelen we in essentie vanuit het perspectief van de klant. Hierbij zoeken we onderling met elkaar de samenwerking op. In de rol van teammanager maak je onderdeel uit van het managementteam van de afdeling FD. In jouw rol stuur je de teams Huisvesting en Sturing & Control aan.

Het team Huisvesting bestaat uit 12 medewerkers verdeeld over de clusters Technisch beheer, Ruimte & Inrichting beheer en Contractbeheer. Gezamenlijk dragen we bij aan een schone, gezonde, veilige en functionele werkomgeving. Vanuit het team bewegen we mee met ontwikkelingen en brengen we kennis en ervaring bij de nauwe samenwerking met de afdeling BOW voor de districtskantoren en steunpunten en bij de afdeling Cultuurhistorie voor museum Kam.

Binnen het team Sturing & Control dragen vier collega’s bij aan afdelings brede beleidsondersteuning, advisering, begeleiden en/of ondersteunen van projecten en processen, teamoverstijgende activiteiten en afdelingsoverstijgende activiteiten.

Bij beide teams draag je bij aan het versterken van elkaar en over je successen en resultaten rapporteer je periodiek aan je opdrachtgever/afdelingsmanager. Hierbij gaat het niet alleen om kosten, voortgang en inhoud, maar ook vooral over samenwerken en hoe we hierin elkaar nog beter kunnen versterken.

Naast je eigen teams onderhoud je veelvuldig contact met het AMT, andere collega’s binnen FD en Bedrijfsvoering, stakeholders, keten en contractpartners en diverse externen. Uiteraard vertegenwoordig je FD ook richting de externe omgeving en onderhoud je netwerken en samenwerkingsverbanden.

We verwachten dat de interim teammanager minimaal 3 dagen per week op kantoor in Arnhem aanwezig is. De rest van de tijd kan er, in overleg, vanaf een andere locatie/thuis gewerkt worden.

In het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.


Verantwoordelijkheden

In jouw rol als teammanager zorg je voor de strategische afstemming tussen de behoefte van de business (de opdrachtgevers en/of de afnemers) en de feitelijke dienstverlening door of via de afdeling FD en haar bedrijfsvoeringpartners. Uiteraard heb je naast deze afstemming ook de managementtaken van de teams Huisvesting en Sturing & Control en heb je onder andere de volgende taken:

 • Sturen op functionele en HRM aspecten van beide teams.
 • Sturen op resultaten, prioriteiten en planning van de teams.
 • Faciliteren, coachen en ontwikkelen van de medewerkers binnen de teams.
 • Werkzaamheden uitvoeren in afstemming en samenhang met het algemene managementteam van FD en de facilitaire teams.
 • Diverse producten en voorzieningen op het gebied van huisvesting.
 • (laten) Uitvoeren van onderzoeken naar mogelijke complexe vraagstukken en de implementatie hiervan, op een wijze die bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen in een breed en complex speelveld.
 • Aansluiting en samenwerking vinden tussen de bedrijfsvoeringafdelingen.
 • Adviseren richting opdrachtgever.

Naast je rol als teammanager weet je ook hoe te handelen bij weerstand en tegengestelde belangen en kan het zijn dat je bij complexe verander- en implementatietrajecten adviserend moet optreden om doelstellingen te behalen.


Beschikbaarheid

Externe is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 32 - 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 6 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 5 augustus 2024 inzetbaar is voor 32 - 36 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO opleiding aangevuld met minimaal 5 jaar leidinggevende werkervaring. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de afstudeerrichting, het afstudeerjaar alsmede de plek van afstuderen. Tevens graag de leidinggevende ervaring beschrijven.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2014 - heden) als integraal leidinggevende (zowel voor HR als op inhoud) van professionals van minimaal 2 verschillende teams. Wij verstaan onder een professional: iemand die zeer ervaren, bedreven en deskundig is in wat hij/zij doet. Hij/zij heeft minder directe (bij)sturing nodig maar moet ruimte hebben om zijn/haar eigen expertise te kunnen laten floreren. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet. Graag specifiek de diversiteit van functies/rollen van medewerkers/professionals, aan wie leiding is gegeven, beschrijven als ook de verschillende teams.

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met eigendom van vastgoed binnen facilitaire organisaties. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 3 opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Graag specifiek de facilitaire organisaties benoemen.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de TOP 3 van Externen samengesteld.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

Externe heeft aantoonbaar ervaring binnen het facilitaire vakgebied en/of binnen huisvesting en/of met verduurzaming en is daarom goed op de hoogte van innovaties en ontwikkelingen op deze onderwerpen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Graag specifiek de innovaties en ontwikkelingen beschrijven. Externe heeft ervaring binnen het facilitaire vakgebied EN binnen huisvesting EN met verduurzaming en is daarom goed op de hoogte van innovaties en ontwikkelingen op deze onderwerpen (10 punten) Externe heeft ervaring binnen twee van de drie onderwerpen (het facilitaire vakgebied en/of binnen huisvesting en/of met verduurzaming) en is daarom goed op de hoogte van innovaties en ontwikkelingen op deze twee onderwerpen (8 punten) Externe heeft ervaring binnen het facilitaire vakgebied OF binnen huisvesting OF met verduurzaming en is daarom goed op de hoogte van innovaties en ontwikkelingen op dit onderwerp (4 punten) Externe heeft geen ervaring binnen het facilitaire vakgebied en/of binnen huisvesting en/of met verduurzaming en is daarom niet goed op de hoogte van innovaties en ontwikkelingen op deze onderwerpen (0 punten)

30 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2014 - heden) als integraal leidinggevende (zowel voor HR als op inhoud) binnen Bedrijfsvoering afdelingen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft tenminste 2 jaar ervaring als integraal leidinggevende (zowel voor HR als op inhoud) binnen Bedrijfsvoering afdelingen (10 punten) Externe heeft 1 tot 2 jaar ervaring als integraal leidinggevende (zowel voor HR als op inhoud) binnen Bedrijfsvoering afdelingen (6 punten) Externe heeft 0 tot 1 jaar ervaring als integraal leidinggevende (zowel voor HR als op inhoud) binnen Bedrijfsvoering afdelingen (4 punten) Externe heeft geen ervaring als integraal leidinggevende (zowel voor HR als op inhoud) binnen Bedrijfsvoering afdelingen (0 punten)

30 %

Externe beschikt aantoonbaar over managementervaring bij of voor een decentrale overheidsorganisatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. De decentrale overheid omvat het totaal van provincies, gemeenten, waterschappen en de gemeenschappelijke regelingen (bv GGZ, Omgevingsdienst). Externe heeft managementervaring bij of voor een decentrale overheidsorganisatie (10 punten) Externe heeft geen managementervaring bij of voor een decentrale overheidsorganisatie (0 punten)


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 95,00
Maximaal: € 115,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

In de rol van interim teammanager ben je in staat om te schakelen en ben je flexibel en creatief in het vinden van oplossingen. Je hebt een verbindende rol en het is jouw kracht om daarin goed te leveren en alle belangen goed te wegen en te behartigen. Organisatiesensitiviteit en inlevingsvermogen zijn daarbij belangrijke kernwoorden. Verder ben je dynamisch en strategisch sterk. Je hebt empathisch vermogen, maar verliest je doelen niet uit het oog. Je grondhouding is daarbij open, vragend en uitnodigend.

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:

 1. Resultaat- en oplossingsgerichtheid : Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.
 2. Samenwerkingsgerichtheid : Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat en bent in staat om in teamverband daaraan te werken. Je raadpleegt en betrekt anderen, informeert anderen pro-actief en stemt af met anderen. Je bent sociaal en geeft ruimte aan anderen.
 3. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit : Je bent je bewust van de behoeftes en belangen in het bestuurlijke krachtenveld én je eigen invloed hierop. Je weet wat er speelt, wat bestuurders drijft en je weet je effectief te manifesteren in complexe krachtenvelden. Je begrijpt de politiek-bestuurlijke belangen en maatschappelijke verhoudingen.
 4. Verbindend vermogen : Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden en diverse partijen bij elkaar te brengen en aan elkaar te verbinden om tot resultaat te komen.

De Externe wordt per competentie beoordeeld. Indien de Externe aan de competentie voldoet, krijgt de Externe de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

 • Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten
 • Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten
 • Voldoet onvoldoende aan competentie - 0 punten

In totaal zijn er vier (4) competenties. De Externe kan op deze vraag daardoor maximaal 40 punten scoren.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op het (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

Wanneer Externe geen uitnodiging ontvangt voor een interview dan kan hij/zij ervan uitgaan niet te behoren tot de Top 3 en dus niet in aanmerking te komen voor een interview.

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op vrijdag 14 juni 2024. Gelieve hier rekening mee te houden. Als Externe niet beschikbaar is op deze data, dient Externe dat in het kader van de Nota van Inlichtingen of bij het indienen van zijn Offerte expliciet aan te geven op straffe van uitsluiting van de Offerteprocedure. Indien Externe conform het hiervoor gestelde heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn op de data waarop het interview zal plaatsvinden, zal in onderling overleg bepaald worden, wanneer het interview met deze Externe wel zal kunnen plaatsvinden. In ieder geval dient het interview op een zodanige datum plaats te vinden, dat de datum waarop de Inhuuropdracht dient te starten, zoals vermeld in de Offerteaanvraag, niet dient te worden uitgesteld.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Leverancier begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Externen in de interviewfase gelijk scoren, dan zal de totaalscore op kwaliteit en prijs uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien deze totaalscore ook gelijk is, zal de score op kwaliteit doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien ook deze score gelijk is, zal de Gunningsbeslissing plaatsvinden door loting in het bijzijn van een notaris.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Provincie Gelderland zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Externe tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Inschrijver/Externe heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

Indien Provincie Gelderland van mening is dat de Externe op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Provincie Gelderland de Externe uitsluiten van gunning van de Opdracht. Daarnaast dient de Externe minimaal een score van 20 punten te behalen op alle competenties. Indien een Externe minder dan 20 punten behaalt, zal Provincie Gelderland de Externe eveneens uitsluiten van gunning van de Opdracht. Tenslotte is te allen tijde het gestelde in artikel 7.5 van de Voorwaarden Offerteprocedure WerkenInGelderland van toepassing.

In bovengenoemde gevallen heeft Provincie Gelderland het recht maar niet de verplichting om een of meerdere andere Externen uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zouden komen.

De interviews worden uitgevoerd door minimaal 2 medewerkers van Provincie Gelderland. Deze personen beoordelen elke Externe op gelijke wijze op basis van de hierboven genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Leverancier het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Leverancier heeft uiteindelijk de beste prijs-kwaliteitverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende Externen uit de interviewfase geselecteerd.