Jobcoach Anderstaligen

Logo met een grijze leeuw en een rode diagonale lijn over het woord "Amersfoort" in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 685
Organisatie: Gemeente Amersfoort
Locatie: Amersfoort
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-5-2024 t/m 1-5-2025
Regio: Utrecht
Startdatum: 1-5-2024
Optie tot verlenging: n.v.t.
Sluitingsdatum: 16-04-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Dit betreft een opdracht voor de regio, en specifiek Baarn, Bunschoten, Soest. Omdat dit wordt gefinancierd met regionaal geld wat door Amersfoort wordt beheerd staat de opdracht uit via Amersfoort.

Uitvoeringsorganisatie BBS (de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest) verzorgt de taken rondom Werk en Inkomen (Participatiewet), Uitkeringsadministratie en Zorgadministratie (Wmo en Jeugdwet) van de drie deelnemende gemeenten, Baarn, Bunschoten en Soest.


Voor de klanten die stappen hebben gemaakt richting de arbeidsmarkt, maar die de Nederlandse taal matig beheersen en minder goede kennis hebben van de Nederlandse arbeidsmarkt is het een uitdaging om binnen onze regio een werk(ervarings)plek te vinden.


Dit is een gemiste kans voor zowel de werkzoekenden als de arbeidsmarkt omdat er veel vaardigheden zijn meegenomen vanuit opleiding en werkervaringen uit land van herkomst.

Wij willen deze talenten niet laten liggen en om die reden zijn we op zoek naar een jobcoach voor Anderstalige werkzoekenden. Deze jobcoach zal o.a. begeleiding bieden op de werkvloer aan de klant, aanspreekpunt zijn voor de werkgever, draagt bij aan het ontwikkelen en verzorgen van specifieke trainingen die gericht zijn op werk voor anderstalige klanten (deze trainingen worden regionaal beschikbaar gesteld). Ook zal de jobcoach Anderstaligen in samenwerking met jobhunters, klantmanagers werk en inburgering meer werk(ervarings)plekken moeten gaan realiseren.


LET OP!

In het kader van gelijke kansen en het voorkomen van manipulatieve inschrijvingen, waarbij een inschrijver veel verschillende cv’s indient en zo kan sturen op wie in de top komen, mag een inschrijver maximaal 1 offerte/kandidaat aanbieden.  Bij meer dan 1 aangeboden offerte/kandidaat zal alleen de eerst binnengekomen aanbieding meedingen naar de opdracht.

Urenregistratie/facturatie

De gewerkte uren dienen te worden geregistreerd via de inhuurdesk van de Gemeente Amersfoort en na akkoord van de inhurende manager kan er via Mijn inhuurdesk op Gemeenteamersfoorthuurtin.nl een factuur digitaal worden verzonden aan de gemeente.Weging prijsdeel: 25 %

Werkervaring 1

Heeft de afgelopen 2 jaar ervaring met het begeleiden/coachen van nieuwkomers/oudkomers ,die de Nederlandse taal in mindere mate beheersen, richting de arbeidsmarkt of op een werk(ervarings)plek.
Weging: 20 %

Werkervaring 2

Heeft in de afgelopen 2 jaar werkervaring met de nieuwe wet inburgering als klantmanager/consulent inburgering en heeft hierin de volgende werkzaamheden uitgevoerd: -meedenken over optimale processen en een optimaal aanbod aan re-integratie instrumenten; - met externe partijen samenwerken aan een integrale aanpak; - opstellen van Plan Inburgering en Participatie (PIP) - begeleiden in inburgering, participatie èn financiële redzaamheid; - rapportages en beschikkingen maken.
Weging: 20 %

Werkervaring 3

Heeft in de afgelopen 2 jaren werkervaring als kwaliteitsmedewerker Inburgering en heeft hierin de volgende werkzaamheden uitgevoerd: - signaleren van knelpunten, trends en ontwikkelingen vanuit de uitvoering en doet voorstellen voor verbetering; - volgen van relevante ontwikkelingen op het werkterrein en bijdragen aan continue verbetering; - afstemmen en samenwerking met externe partijen, om activiteiten zoals de MAP, PVT en participatieactiviteiten te kunnen realiseren; - nauwe samenwerking met klantmanagers/consulenten inburgering, klantmanagers en beleidsmedewerkers
Weging: 15 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens het interview zijn wij op zoek naar de volgende competenties:

Adviseren, coachen/leiderschap, inlevingsvermogen, cultuursensitief werken, pionier, kwaliteitsgericht, inwoner- en klantgericht, goede mondelinge en schriftelijke communicatie.


Weging: 20 %
De interviews worden gepland op maandag 22 april.