Omgevingsmanager

Logo van Hilversum Mediastad, met een blauw schild met een geel propellerachtig symbool en de tekst "Hilversum Mediastad" in blauw en geel.

Aanvraagnummer: 998
Organisatie: Gemeente Hilversum
Locatie: Hilversum
Uren per week: 24 tot 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 27-05-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 06-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht
De gemeente Hilversum heeft in de beleidsagenda asielaanpak besloten tot kleinschalige asielopvang. Met een taakstelling van 536 opvangplekken betekent dat, dat er in totaal 4 asiellocaties van ongeveer 130 plekken gerealiseerd moeten worden. Deze beleidsagenda is tot stand gekomen na een uitgebreid gesprek met de stad. Het resultaat van dit gesprek is te vinden op www.watisernodig.nl . In het plan van aanpak asielopvang heeft het college beschreven hoe het proces om te komen tot asiellocaties op basis van dit beleid er ongeveer uit gaat zien. Zoals u kunt lezen in het plan zullen we het realiseren van de asiellocaties gefaseerd oppakken. Gestart wordt met één locatie, waarbij we open staan voor een tweede locatie als zich hiertoe een concrete kans voordoet vanuit de samenleving.

Nu de spreidingswet is ingegaan gaat de zoektocht naar locaties daadwerkelijk starten. Voor de eerste locatie zoeken wij een omgevingsmanager. Kern van de Hilversumse aanpak tot nu toe was en blijft in de toekomst ook contact en gesprek. Taak van de omgevingsmanager is om met omwonenden van asiellocaties goed contact te hebben en het gesprek te kunnen voeren. De omgevingsmanager is de schakel tussen de omwonenden van een locatie en de gemeente. De omgevingsmanager die wij zoeken is goed bereikbaar, graag bereid het gesprek aan te gaan, weet wat wel en wat niet toegezegd kan worden en zet zich in om de belangen en wensen van omwonenden scherp te krijgen en bespreekbaar te maken. Daarnaast is hij/zij ook in voorkomende gevallen in de avond beschikbaar voor bijvoorbeeld informatieavonden.

De omgevingsmanager opvanglocaties is werkzaam binnen het Programma Opvang Vluchtelingen. Het programma is verantwoordelijk voor alle vluchtelingenopvang in Hilversum, zowel asielopvang als Oekraïne. Het doel van het programma is te zorgen dat Hilversum de taakstellingen behaalt, maar ook dat er goede en veilige opvang voor vluchtelingen is, die op een goede manier in de samenleving landt.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 • De ontwikkelingen van het programma en rondom de (nog aan te wijzen) opvanglocatie integraal afstemmen met omwonenden en andere omgevingspartijen, zoals eventuele ondernemers in het gebied, en het creëren van draagvlak hiervoor;
 • In gesprek gaan met betrokken omwonenden en partijen en te zorgen dat de juiste informatie op de juiste plek komt.
 • Zorgen dat de belangen binnen het programma en de en omgevingsbelangen zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd;
 • Onderhouden contacten met omwonenden en omgevingspartijen gericht op proactief afstemmen van belangen, intenties en gevoeligheden;
 • Ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever informeren samen met de programmamanager;
 • Bijdragen aan het “gesprek met de buurt” over asielopvang dat de gemeente in co-creatie met Hilversummers.nl ontwikkelt;
 • Opstellen van een advies hoe het omgevingsmanagement vorm te geven voor de lange termijn.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als omgevingsmanager bij een gemeente of een (lokale) overheidsinstantie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare afgeronde opleiding minimaal hbo bachelor niveau in de richting van communicatie (20 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als omgevingsmanager (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als omgevingsmanager in een 60.000+ gemeente (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
6. Beschikbaar per 27 mei 2024 voor 24 tot 32 uur (10 punten);
7. Minimaal 75% van de werktijd op kantoor aanwezig zijn (10 punten);
8. De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf (5 punten).

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De werkdagen kunnen flexibel worden ingevuld. Daarbij wordt verwacht dat je minimaal 75% op kantoor of op de werklocatie aanwezig bent. Ook dien je beschikbaar te zijn in de avonduren, dit i.v.m. vergaderingen of bijeenkomsten met bewoners en ondernemers.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 13 mei 2024 tussen 9:00 uur en 11.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 8 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Er wordt een VOG screening uitgevoerd conform de VOG screening van de gemeente Hilversum. De verwerkingstijd is maximaal 4 weken, en bij VOG-P screening maximaal 8 weken. De kosten van de VOG zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).