Opgaveregisseur Gezonde Leefstijl/5 keteninterventies Regioplan IZA

Logo van purmerend met een gestileerde groene en blauwe stierenkop naast de merknaam in vet, schreefloos lettertype.

Aanvraagnummer: 589
Organisatie: Gemeente Purmerend
Locatie: Purmerend
Uren per week: 0 - 20 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 03-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Gemeente Purmerend vormt samen met de andere zes gemeenten (Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad)  uit de regio Zaanstreek-Waterland de samenwerkingsregio zoals genoemd in de werkstructuur van ZN en VNG voor de regionale samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars / zorgkantoren (2019). Gemeente Purmerend is voor de regio Zaanstreek-Waterland de gemandateerde gemeente zoals in Werkagenda Integraal zorgakkoord  (IZA) staat beschreven en is samen met Zilveren Kruis (marktleider zorgverzekeraar in onze regio) verantwoordelijk voor het opstellen van het regiobeeld, regioplan en bijbehorende uitvoeringsagenda.

Opdracht
Op basis van IZA is reeds een regiobeeld en regioplan voor onze regio opgesteld. Zie voor beide documenten; www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl

In het Regioplan staan meerdere Opgaven/onderwerpen geformuleerd. Voor de opgave “Gezonde Leefstijl”, met het accent op de 5 keteninterventies uit IZA en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), wordt nu een opgaveregisseur gezocht. De opgaveregisseur dient samen met de reeds bij IZA betrokken partijen in onze regio, de opgaven uit het regioplan nader uit te werken in een uitvoeringsagenda. Zodat er gewerkt gaat worden/oplossingen komen voor de reeds geconstateerde knelpunten/opgaven op het gebied van de “Gezonde leefstijl”. Nadat de Uitvoeringsagenda is geschreven dient de opgaveregisseur de voortgang binnen de opgave te bewaken en verbinding en afstemming te creëren op de verschillende inspanningen die elkaar raken.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 3 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kun je reageren.

Competenties

 • Adequaat en slagvaardig;
 • In staat tot goed overleggen, luisteren en draagvlak creëren onder alle betrokken partijen;
 • Analytisch werk- en denkniveau, prioriteiten stellen;
 • politiek/bestuurlijke sensitief;
 • Communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met zowel gemeenten als zorgpartijen op het maatschappelijk domein (benoem dit duidelijk op een aparte pagina in het cv.) (50 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met regionale samenwerkingen (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
9. Aantoonbare kennis van de samenwerkingsregio Zaanstreek-Waterland (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
10. Aantoonbare kennis van IZA én GALA (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in de hoeverre de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare kennis van en werkervaring met domein overstijgende opdrachten (benoem tenminste 1 voorbeeld op een aparte pagina in het cv.) waarin samenwerking een grote rol speelt;
2. Aantoonbare werkervaring met het opstellen/schrijven van domein overstijgende documenten;
3. Aantoonbare ervaring met nieuwe initiatieven ontwikkelen, opstarten en draagvlak creëren.
4. Aantoonbare goed ontwikkelde schrijfvaardigheid;
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
6. Je geeft aan in een korte motivatie (maximaal 1 A4) hoe je de opdracht vorm gaat geven. De motivatie dient te zijn geschreven door de kandidaat zelf.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen : Ma – Di – Wo – Do – Vrij, in overleg in te vullen. We werken waar nodig voor het resultaat voor de stad. Dit kan op locatie zijn en betekent ook dat thuiswerken mogelijk is wanneer het werk dit toelaat.

Planning
De fysieke / digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 11 april 2024 tussen 12.00 uur en 15.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag april 9 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

*De bijlage kan op werkdagen (ma t/m vrij) tussen 08.45 uur en 17.15 uur worden opgevraagd via: inhuurflextender@flextender.nl

Wij zoeken een persoon die dit voor onze regio kan doen.

Na vervullen van deze opdracht dient in elk geval onderstaande concreet gerealiseerd te zijn/aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

Voorwaarden;

 • De op te stellen uitvoeringsagenda voor de opgave Gezonde leefstijl/5 keteninterventies moet aansluiten bij het eerder vastgestelde regiobeeld en regioplan.
 • Het accent in deze opdracht ligt in eerste instantie bij de 5 keteninterventies, er dienen regionale afspraken te worden gemaakt met de 7 gemeenten over de invulling en uitvoering van de keteninterventies. De regionale afspraken moet zijn afgestemd met Zilveren Kruis en gedragen worden door de 7 gemeenten.
 • Alle relevante partijen in de regio Zaanstreek-Waterland dienen betrokken te worden bij het opstellen van en uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda. Onder relevante partijen vallen in elk geval; 7 gemeenten en GGD Zaanstreek-Waterland, Zilveren Kruis, huisartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten en zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Zaanstreek-Waterland.
 • Inwoners, patiënten en cliënten moeten betrokken zijn of worden bij het opstellen van de uitvoeringsagenda.
 • De uitvoeringsagenda die uiteindelijk opgesteld wordt dient gedragen te worden door alle relevante partijen.
 • De opgaveregisseur dient samen met betrokken partijen te zorgen voor het opstellen van transformatieplan(nen) op basis van de uitvoeringsagenda, welke ingediend moeten worden bij Zilveren Kruis.