Product Owner Continuity Services

Logo van het Kadaster met een gestileerde blauwe letter 'K' naast het woord 'kadaster' in lichtblauwe tekst.

Aanvraagnummer: 1129
Organisatie: Kadaster
Locatie: Leiden
Uren per week: 32-40
Tarief: €125,00 per uur
Duur van de opdracht: 11 maanden
Regio: Gelderland
Startdatum: 3-6-2024
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 15-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht komt te werken
Voor het team “Continuity Services” zijn wij op zoek naar een tijdelijke invulling van de rol Product Owner.

Wanneer het Kadaster getroffen wordt door bijvoorbeeld een cyber aanval, zal dit leiden tot verstoring van de dienstverlening: Hypotheek- en eigendomsaktes kunnen niet meer gepasseerd worden, percelen worden niet meer ingemeten, geografische kaarten zijn niet meer beschikbaar, er kunnen geen klic-meldingen meer worden gedaan, etc.

Vanwege het belang van de dienstverlening van het Kadaster is het noodzakelijk om de periode van uitval zo minimaal mogelijk te houden en te borgen dat Kadaster datasets compleet en consistent worden hersteld.

Binnen het kadaster is daarom gewerkt aan een reeks van continuïteitsvoorzieningen. Om deze voorzieningen te beheren en daar waar nodig verder te ontwikkelen is een nieuw team opgericht; het Team Continuity Services (TCS) dat vanaf januari 2024 een aantal van deze services in beheer heeft genomen en momenteel werkt aan verdere uitbouw van de dienstverlening. Het DevOps team bestaat op dit moment uit de volgende rollen: Een productowner, data engineer, continuïteitsmanager en de datamanager. Dit team is er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat we ten alle tijden in staat zijn om binnen de gestelde eisen van de business de dienstverlening te herstellen.

Het team levert een aantal diensten:

 • De Kadaster Data Kluis als borging van de beschikbaarheid van de Kadaster datasets bij grootschalige calamiteiten.
 • De Kadaster Standby Omgeving als platform voor herstel van de meest kritieke dienstverlening van het Kadaster.
 • Ketenrestore coordinatie en ondersteuning bij grootschalige (keten)restores en restoretesten.
 • Centraal technisch operationeel datamanagement.

TCS heeft als team een belangrijke rol in het geval dat een crisis zich aanbiedt. Dan zal er veel druk zijn om de keten zo snel mogelijk te herstellen. Het is daarom van belang dat de teamleden in staat zijn om met deze druk om te gaan, het hoofd koel kunnen houden.
Naast de technische en beheersmatige diensten heeft het team ook een rol in het behouden en creeëren van bewustwording en het ‘op de backlog houden’ van dit onderwerp. Dit zodat het Kadaster op élk moment in staat is de dienstverlening te herstellen conform de gestelde eisen.
Vanwege uitval van de huidige PO zoeken wij iemand die hem kan vervangen.  Omdat medio 2025/2026 de huidige PO zeer waarschijnlijk met pensioen zal gaan zal ook gewerkt worden aan interne invulling van deze rol.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Kennis van Agile werken Scrum/Kanban.
 • Kennis van back up technologieën en data protectie middelen.
 • Kennis van BPMN processen.
 • Systeem omgeving:
  • Azure subscriptions, S3-storage;
  • Functionaliteit: datastreaming d.m.v. Azure KAFKA-service, Azure (security) services, m onitoring;
  • Development tools: (waarschijnlijk alleen voor data validatie routines) Scripting, JAVA;
  • Componenten, frameworks: Minio object store in datacenter, S3-storage, KAFKA.

Verantwoordelijkheden

Opdrachtomschrijving, belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
Inrichting en vervolgens uitvoeren van de rol van Product Owner voor dit recentelijk opgerichte team. Onder andere de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Je bent het primair aanspreekpunt binnen Kadaster als het gaat om de services die dit team levert.
 • Het inhoudelijk aansturen van het team o.a. door het stellen van duidelijke prioriteiten en het mede sturen op het werkproces en de onderlinge samenwerking als team.
 • Het stimuleren van agile gedreven werken door concrete resultaten neer te zetten met het team.
 • Je zorgt samen met de agile coach dat het team gestructureerd gaat werken.
 • Borgt het tijdig realiseren van Epic, feature en sprintplanningen.
 • Je bent samen met je teamleden verantwoordelijk voor de vertaling van vraagstukken (epics) naar features en stories op de backlog die direct realiseerbaar zijn door de teamleden.
 • Je bewaakt samen met het team de functionele en technische samenhang van de te realiseren stories.
 • Het opbouwen, doorlopend aanpassen en onderhouden van de backlog met geïdentificeerde verbeteringen, optimalisaties en weg te nemen blokkades, dit ism de betrokken productmanager(s).
 • Je bent verantwoordelijk voor het maken van documentatie daar waar nodig.
 • Je bent onderdeel van de crisisorganisatie.
 • Samenwerking zoeken en voortouw nemen richting belangrijke stakeholders zoals implementatie partners, security, risk en architectuur (dit zal bij terugkeer van de huidige PO door hem worden uitgevoerd, afspraken hierover worden separaat gemaakt).

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-06-2024 of zoveel eerder als mogelijk tot en met 31-05-2025 voor 32-40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x3 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team. Vaste kantoor dag van het team is donderdag, andere dag is altijd in afstemming met het team.

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beoordeling van het ingediende tarief (prijs) en de kwalitatieve criteria wordt de rangorde van kandidaten samengesteld. Met de drie kandidaten die hierbij het hoogst scoren wordt een verificatiegesprek gehouden. Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Naar aanleiding van de verduidelijking, toelichting en eventuele bewijsmiddelen die het kadaster middels het verificatiegesprek heeft verkregen, kunnen scores worden bijgesteld. Hierdoor is het mogelijk dat de rangorde binnen de drie hoogst scorenden wordt aangepast. De hoogste scorende kandidaat, na uitvoering van de verificatiegesprekken komt in aanmerking voor gunning.

De punten toekenning voor het gunningscriterium kwaliteit binnen de beoordelingssystematiek is als volgt:

Score Beoordeling
0 Geen antwoord/invulling
Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet beschreven

1 Onvoldoende
Omschrijving: Onderwerp voldoet in zijn geheel niet

2 Matig
Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet (volledig) behandeld of voldoet op onderdelen niet aan de wensen van het Kadaster

3 Voldoende
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld en sluit aan bij de wensen van het Kadaster. Er is geen sprake van meerwaarde.

4 Goed
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster en bevat enkele positief onderscheidende kenmerken er is sprake van enige meerwaarde

5 Uitstekend
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster, bevat positief onderscheidende kenmerken en overtreft hiermee in ruime mate de verwachtingen van de opdrachtgever. Er is sprake van aanzienlijk meerwaarde.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Indien er meer informatie wordt gegeven dan gevraagd zal alleen het maximaal aantal toegestane woorden worden beoordeeld. Alle woorden vanaf het maximaal toegestane aantal zullen niet aan de beoordelaars worden doorgegeven.

Gunningscriteria Kwaliteit

50 %
U geeft een beschrijving van aanpak (max. 300 woorden) waarin u uitlegt hoe u een team in het verleden heeft gevormd in de rol van PO waarbij u uitlegt hoe u structuur en sturing als het gaat om agile werken heeft neergezet en uitgevoerd met dit team). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.
50 %
U beschrijft 1 situatie waarbij u uw rol en aanpak beschrijft ingaand op een situatie waarbij krachtige persoonlijkheden binnen het team meegenomen moesten worden in de door u voorgestelde werkwijze. Hoe u de samenhang en het team werken vanuit de rol als PO daarin heeft gestimuleerd. (max. 300 woorden) Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.

Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 125,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Waarbij de nadruk ligt op de eisen en de kwalitatieve gunningscriteria.

Interviewfase

Uitsluitend de Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningscriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Kandidaten worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 21 mei 2024 via MS Teams. Deze datum staat vast en hier wordt niet van afgeweken.