Programmaregisseur Hart van de Heuvelrug

Logo van provincie utrecht met links een gedetailleerd wapen en rechts de naam "provincie utrecht" naast twee rode vierkantjes.

Aanvraagnummer: 861
Organisatie: Provincie Utrecht
Locatie: Utrecht
Uren per week: 12 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 18 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 10-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Wie zijn wij?
Hart van de Heuvelrug is een unieke gebiedsontwikkeling met projecten die variëren van nieuwe natuur tot woningbouw, van ecoducten tot duurzame bedrijventerreinen. Het programma Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 vanuit een unieke samenwerking tussen maar liefst 17 partijen die een gezamenlijke ambitie hadden: 26 projecten realiseren in het Hart van de Heuvelrug gericht op verbinden van versnipperde natuur en ruimte creëren voor woningen, bedrijven en zorg. Drie partijen, gemeente Zeist, gemeente Soest en Provincie Utrecht, hebben juni 2015 een hernieuwde overeenkomst gesloten en de samenwerking binnen Hart van de Heuvelrug voortgezet. Veel van de groene projecten zijn inmiddels gerealiseerd. Het accent ligt komende jaren op de ‘rode ontwikkeling. Het programma heeft een doorlooptijd tot 2030.

Gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug, een mooie uitdaging
Doel van het programma Hart van de Heuvelrug is de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde van het gebied te versterken. De Utrechtse Heuvelrug, Nederlands op één na grootste aaneengesloten natuurgebied, dreigde verregaand te versnipperen. De toename van de (auto)mobiliteit en bouw van woningen en bedrijven maakten dat juist in het hart van dit gebied belangrijke verbindingen voor planten en dieren verloren dreigden te gaan. En dat terwijl juist in dit dichtbevolkte deel een grote behoefte is aan rust, ruimte en de mogelijkheid om te recreëren in de natuur.
De afgelopen vijftien jaar is enorm veel werk verzet. Veel daarvan is goed zichtbaar en inmiddels lijkt het alsof het nooit anders is geweest. De komende jaren zijn cruciaal. Want met de rode projecten die nu in voorbereiding zijn, moet het reeds uitgegeven geld voor de groene projecten terugverdiend worden. Dit rekening houdend met de natuurwaarden en de grote ruimtelijke kwaliteit in dit prachtige gebied. De drie partners werken dan ook intensief samen. Iedere partner trekt enkele van de projecten. Daarnaast zijn zij betrokken bij elkaars projecten vanuit hun eigen specifieke rol (bv als vergunningverlener). Het programma is een prachtige integrale gebiedsontwikkeling, die door de lange looptijd en de veelheid aan betrokken partijen met uiteenlopende belangen complex te noemen is. Meer informatie over het programma Hart van de Heuvelrug is te vinden op:
www.hartvandeheuvelrug.nl .

Gebiedsontwikkeling voormalige Vliegbasis Soesterberg
In 2009 heeft de provincie Utrecht de voormalige Vliegbasis Soesterberg aangekocht van Defensie. Hier is sindsdien een gebiedsontwikkeling gestart in nauwe samenwerking met Het Utrechts Landschap en het Nationaal Militair Museum. Een aantal natuur- en recreatieve onderdelen van deze gebiedsontwikkeling is afgerond. Het Park Vliegbasis Soesterberg is ingericht en het Nationaal Militair Museum gebouwd. In het park zijn fiets- en wandelpaden aangelegd om het gebied beter open te stellen voor het publiek. Belangrijke financiële drager van de ontwikkeling is de toekomstige bouw van een woonwijk van circa 250 woningen aan de zuidrand van de voormalige vliegbasis. Met deze ‘rode’ ontwikkeling worden de kosten die afgelopen jaren gemaakt zijn voor aankoop en inrichting van het park gefinancierd. De woonwijk is momenteel in de planfase.

Ruimtelijk gezien is er een sterke samenhang tussen het programma Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg. De voormalige vliegbasis ligt immers in het hart van Hart van de Heuvelrug. Het park is een belangrijk onderdeel van de beide ecologische corridors die binnen Hart van de Heuvelrug aangelegd zijn. Ook financieel is er een relatie doordat een deel van de opbrengsten van de nieuwe woonwijk wordt afgedragen aan Hart van de Heuvelrug ter dekking van de kosten binnen dit programma.

Programmabureau
Het Programmabureau HvdH/VBS is een kleine overkoepelende organisatie waar bestuurlijke vraagstukken samenkomen die in de gezamenlijke stuurgroep worden behandeld. Het is ook de organisatie van waaruit communicatie in relatie tot het gehele gebied wordt geleverd en de financiële verantwoording wordt samengevoegd in de gemeenschappelijke grondexploitaties. Het programmabureau heeft vooral een rol bij het agenderen van ontwikkelingen die alle projecten aangaan. Dit vraagt steeds meer en vaker onze aandacht (denk aan onderwerpen als PFOS, Stikstof, Wet Natuurbescherming en Natuurinclusief bouwen etc.). De aansturing van de projecten binnen het programma is bij de afzonderlijke stuurgroepleden belegd.

Naast deze strategische advisering op het gehele programma is het programmabureau ook de uitvoerende organisatie van de samenwerkende partijen binnen het programma en in dat verband voorziet zij in alles wat nodig is om besluiten (door de Stuurgroep HvdH en VBS) te kunnen laten nemen. Het programmabureau bestaat uit de programmaregisseur (12 uur per week), de programmasecretaris en ondersteuning (16 uur per week) en een communicatieadviseur (12 uur per week).

Opdracht
Voor Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zijn wij op zoek naar een programma regisseur die vanuit een onafhankelijke rol namens de gebiedspartijen (provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest) de voortgang van het programma bewaakt en zorgt voor optimale verbinding tussen de drie partijen en de samenwerkingspartners zoals Utrechts Landschap, het Nationaal Militair Museum en Defensie.

De programma regisseur is degene die de overall supervisie voert over het programma Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg. De programma regisseur zorgt dat de uitvoering van de diverse onderliggende projecten op een integrale manier wordt uitgevoerd. De regisseur pakt dat gezamenlijk met de coördinatoren van de gebiedspartners op. Gezamenlijk bereiden zij de besluiten voor die in de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg voorgelegd worden. De rol van programmaregisseur is zowel pragmatisch als strategisch. Op momenten waarbij de belangen van de samenwerkende partijen schuren wordt een beroep gedaan op jouw strategische en bestuurlijke adviesvaardigheden, maar ook bij de overkoepelende vraagstukken en naar de afronding van het programma richting 2030 toe. Daarbij zal samen met de programmasecretaris de operationele rol worden opgepakt bij communicatie, de actualisatie van de GREXEN en het organiseren van de diverse overleggen.

Je hebt als programma regisseur verschillende rollen:

- Je bent secretaris van de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug en de Stuurgroep Vliegbasis Soesterberg waarin de drie bestuurders van de drie partijen vertegenwoordigd zijn. Je bereidt deze vergaderingen voor samen met de coördinatoren Hart van de Heuvelrug en de projectleider Vliegbasis Soesterberg;
- Je bent voorzitter van:

 • Coördinatieteam (waarin coördinatoren van de samenwerkende partijen deelnemen en de projectleider woonwijk Vliegbasis Soesterberg), Adviescommissie planeconomie (waarin de planeconomen deelnemen van de drie partijen);
 • Werkgroep communicatie (waarin drie communicatiemedewerkers deelnemen van de drie partijen);
 • Je bereidt vergaderingen voor, overlegt frequent met deze gremia en vertaalt ontwikkelingen of voorstellen richting het coördinatieteam en/of de Stuurgroep.

De programma regisseur vervult daarnaast de volgende werkzaamheden:
- Bevordert en coördineert in algemene zin de samenwerking tussen de drie partijen en fungeert als ‘smeerolie’ daarbij;
- Behartigt de belangen van het programma Hart van de Heuvelrug en het project Vliegbasis Soesterberg, ook als individuele belangen van samenwerkingspartners hierin conflicteren;
- Houdt partijen, ambtelijk en bestuurlijk, scherp op het nakomen van de gemaakte afspraken;
- Signaleert en acteert op mogelijke conflicterende belangen en stimuleert het komen tot oplossingen. Dit vraagt om een analytisch vermogen, bestuurlijke sensitiviteit en inhoudelijke kennis van de vraagstukken van het programma;
- Coördineert de totstandkoming van de rapportages op programmaniveau (grondexploitaties en projectenrapportage) en voert over deze documenten de eindredactie;
- Houdt alle afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug (2015) en samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis Soesterberg (2015) in de gaten en signaleert en stuurt bij waar nodig: zoals bijvoorbeeld het monitoren van de rood-groenbalans en de financiële verevening;
- Coördineert de communicatie/gebiedsmarketing van het programma, heeft daarbij een aanjagende rol vanuit de werkgroep communicatie en stimuleert het uitdragen van de successen en het gedachtegoed van het programma Hart van de Heuvelrug en de Vliegbasis Soesterberg;
- Is verantwoordelijk voor de verantwoording van de afrekening en begroting van het programmabureau. Stelt hier jaarlijks een afrekening/begroting voor op;
- Zit als adviseur vanuit het Programmabureau bij de portefeuillehouder overleggen van de gedeputeerde van de Provincie Utrecht;
- Treedt op als onafhankelijk adviseur bij vraagstukken in de verschillende projecten. De komende jaren ligt het zwaartepunt van de ontwikkeling van het programma vooral op de (rode) woningbouwopgaven. Kennis wordt verwacht op het snijvlak van financiën, vakinhoud (gebiedsontwikkeling) en proces.

We zoeken een ervaren programma/procesmanager (seniorniveau) die kan “schaken op meerdere borden” met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, communicatief, doortastend, energie, procesmatig creatief en oplossingsgericht. Een verbinder met ervaring in het werken binnen gebiedsprogramma’s, bij voorkeur in de samenwerking tussen provincie(s), gemeente(n) en natuurorganisatie(s).  Werkervaring als programmamanager of procesmanager van complexe en gevoelige gebiedsontwikkelingsprogramma’s is daarbij heel belangrijk. Hiermee wordt bedoeld programma’s (of multiprojecten) die:

1) zich bevinden in een bestuurlijk gevoelige context en waarbij er grote kans is op regelmatige vragen vanuit de politiek;

2) door hun gevoeligheid bij omwonenden en bij maatschappelijke organisaties nauwlettend door hen worden gevolgd en waarbij er een grote kans dat er door hen procedures worden geïnitieerd die doorlopen tot aan de Raad van Staten.

3) zowel een ‘groene’ (ontwikkeling natuurgebieden) als een ‘rode’ (ontwikkeling woningbouw) component hebben.

3) een grondexploitatie hebben waarbij er grote financiële risico’s zijn.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 10 mei 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Strategisch / analytisch;
 • Procesmatig creatief en oplossingsgericht;
 • Doortastend en energiek;
 • Verbindende persoonlijkheid;
 • Communicatief;
 • Durft confronterend te zijn (op ambtelijk en bestuurlijk niveau);
 • Hands-on mentaliteit.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Een afgeronde opleiding/cursus op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bouw, RO, Planologie, vastgoed, gebiedsontwikkeling (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring bij samenwerkingsprocessen waarbij je de belangen van verschillende stakeholders bijeen bracht (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring als procesmanager binnen de gebiedsontwikkeling (45 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met projecten op gebied van ontwikkeling van woningbouw in cultuurhistorisch en/of ecologisch gevoelige gebieden (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

De aangeboden kandidaat  is akkoord met dat de definitieve startdatum na overleg door de PU wordt bepaald en dat deze door de PU kan worden opgeschort. De PU behoudt zich het recht voor om niet te gunnen, of een gunning in te trekken, indien de kandidaat niet binnen een maand na de gewenste startdatum beschikbaar is, of indien crisismaatregelen de provincie daartoe verplichten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van gebiedsontwikkeling, zowel stedelijk als natuurontwikkeling;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van programma-/procesmanagement;
4. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van grondexploitaties;
5. Aantoonbare werkervaring op het gebied van woningbouwontwikkeling op moment van vermarkten (bijvoorbeeld het kunnen opstellen van verkoopstrategie en de realisatie hiervan);
6. Beschikbaar voor minimaal 18 maanden.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13 .

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag ochtend 21 mei 2024 en maandag middag 27 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag maandag 20 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).