Projectleider/Gebiedsregisseur Waterlab Flevoland

Logo van provincie Flevoland met een gestileerde vogel in blauw en groen met de naam ernaast.

Aanvraagnummer: 1943
Organisatie: Provincie Flevoland
Locatie: Provincie Flevoland
Uren per week: 16 per week
Tarief: €140 per uur
Regio: Flevoland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 3 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 12-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

De provincie Flevoland heeft als ambitie om het werkgeversmerk goed neer te zetten op de arbeidsmarkt en zich te onderscheiden van andere werkgevers. Je komt in een lerende organisatie terecht waarin de professionaliteit van de medewerkers centraal staat. Medewerkers van de provincie Flevoland kenmerken zich als aanpakkers, sterk in samenwerken en zijn flexibel. En ze hebben een gezamenlijk doel voor ogen: ervoor zorgen dat het in Flevoland fijn werken, wonen, reizen en recreëren is. Wij willen een inclusieve organisatie zijn waarin we elkaar helpen en zorgen voor een klimaat waarin iedereen zich gehoord voelt en kan werken aan de eigen ontwikkeling. Samen realiseren we de maatschappelijke opgaven waar we als organisatie voor staan.


Opdracht

Projectleider/Gebiedsregisseur Waterlab Flevoland
Al een aantal jaar werkt de provincie samen met haar partners, het Waterschap Zuiderzeeland en de Flevolandse gemeenten, aan het Waterlab Flevoland.

Via het Waterlab Flevoland initiëren we innovatieve circulaire (afval)wateroplossingen, zowel voor bedrijfsleven als ook huishoudelijke afvalwater. We streven naar een aanpak waarbij de vraag c.q. de problematiek centraal staat en zoeken naar water op maat, oplossingen waarbij we zuivering c.q. behandeling van (afval-/oppervlakte)water meer en meer zien als een mogelijkheid om toepassingen te realiseren.

Bij de verkenning van potentiële casussen werken we vanuit een viertal thema’s:

 • Stad van de Toekomst
 • Circulaire nutriënten
 • Duurzame Recreatie
 • Industrie en (afval)water

Met het Waterlab Flevoland is er de afgelopen jaren gewerkt aan het teweeg brengen van innovatie in de waterketen. Drinkwater wordt vaak nog gebruikt met het idee dat het onbeperkt is, maar we merken steeds meer dat we aan de grenzen van de beschikbaar van schoon en veilig drinkwater aanzitten. Op sommige plekken in Flevoland is de grens zelfs al bereikt en worden er geen nieuwe grootdrinkwater aansluitingen meer gegeven. Om de druk op de drinkwatervoorzieningen te verminderen en om weer ruimte te geven aan bedrijven om zich te kunnen vestigen of uit te breiden, gaan we ook in de komende jaren door met Waterlab Flevoland. Hierbij gaan we op zoek naar nieuwe innovaties in de waterketen om water te kunnen besparen en te kunnen hergebruiken en zullen we bedrijven helpen om de overstap te maken naar een circulair systeem. De omschakeling naar een circulair systeem is niet simpel en instapklare oplossingen zijn er nog niet. Het Waterlab heeft daarom ook een voorbeeldfunctie en we zullen uiteindelijk naar een framework werken om dit omdenken zo makkelijk mogelijk te maken. Met Waterlab Flevoland willen we naast waterbesparing ook kijken naar de mogelijkheden om drinkwaterproductie en -levering uit te kunnen breiden.

De beschikbaarheid van schoon en veilig drink- en proceswater in samenhang met het verwerken van afvalwater vanuit volksgezondheid en waterkwaliteitsargumenten zal zeker in de komende periode meer en meer in samenhang met elkaar moeten worden bekeken. Ook het aspect inzameling en transport vraagt mede afhankelijk van de problematiek om de nodige aandacht. Meer algemeen is het ook zeker goed om ook andere innovaties, bijvoorbeeld op het vlak van monitoring en sensoring mee te nemen. Soms in samenhang met een casus en anders vanuit een bredere kijk over de diverse casussen heen.

Samen met onze partners het Waterschap Zuiderzeeland en de 6 Flevolandse gemeenten committeren we ons ook in de komende jaren aan deze opgave. De provincie treedt op als penvoerder. Om dit op te kunnen pakken is er een gebiedsregisseur nodig. Iemand die goed is in het bij elkaar brengen van de verschillende stakeholders, maar ook veel expertise heeft op het gebied van circulair water. Iemand die veel contacten heeft binnen de watersector en bedrijven in Flevoland makkelijk aan innovatieve leveranciers kan koppelen. Gezien de toenemende aandacht voor drinkwater is de (nadere) betrokkenheid van Vitens als partner een specifiek aandachtspunt.

De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:

 • Het monitoren van de bestaande pilots binnen Waterlab Flevoland;
 • Het analyseren en evalueren van de uitgevoerde monitoring.
 • Binnen en buiten jouw netwerk op zoek gaan naar innovaties in de waterketen om water te besparen en her te gebruiken en deze naadloos aan Flevolandse situaties te koppelen;
 • Het helpen vormgeven van het projectplan om in de komende jaren verder te werken aan het Waterlab Flevoland;
 • Het meehelpen aan het ontwikkelen van een framework om het voor overheden, bedrijven en mogelijke individuele personen en andere instanties zo makkelijk mogelijk te maken om te kunnen overstappen op een circulair systeem;
 • Op zoek gaan naar en meedenken aan mogelijkheden om drinkwaterproductie in Flevoland uit te breiden;
 • Het schrijven aan een Kansen voor West voorstel om Europese cofinanciering voor dit project binnen te halen;
 • Het begeleiden van processen met een groot aantal verschillende stakeholders en de daarbij behorende uitdagingen.
 • Het – onder verantwoordelijkheid van de programmamanager – adviseren van het bestuur en het voorbereiden van (bestuurlijke) voorstellen.


Minimumeisen/ knock-outcriteria

1. Bij uitvoering van de opdracht worden door de opdrachtgever geen IT-middelen ter beschikking gesteld, Onder IT-middelen wordt verstaan: telefoon, laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
2. Een maximum uurtarief van € 140,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
3. Aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal wo niveau.


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

4. Aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal wo niveau binnen de watertechnologie (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 10 jaar in de watersector met het meedenken en/of uitvoeren van innovatie (10 punten);
6. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar met projectmanagement in een multi-actor omgeving, waaronder het opstellen van projectplannen, inclusief een budget- en tijdsplanning (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het aansturen van een projectteam met samenwerkende overheden en andere stakeholders (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met subsidieaanvragen én het uitvoeren van Europese programma’s (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
9. Aantoonbaar netwerk binnen de waterketen én het vermogen om partijen te verbinden (benoem hierbij concrete voorbeelden op een aparte pagina in het cv) (20 punten);
10. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het begeleiden van gebiedsprocessen (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Benodigd aantal professionals

1.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: flexibel/in overleg met de opdrachtgever. De opdracht wordt vervuld gedurende 24 weken. Rekening wordt gehouden met een periode voor verlof – waarin de Opdracht dus niet wordt uitgevoerd door Opdrachtnemer – van 2 weken. Dit geldt eveneens voor de verlengingen.


Planning en meer informatie


Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 7 juni 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 10 juni 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op vrijdag 14 juni 2024 tussen 12.30 uur en 15.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 13 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.