Projectmedewerker / redacteur crossmedia

Logo van de Nederlandse politie, met het woord "politie" in blauw met een embleem van een open boek en een vlam erboven.

Aanvraagnummer: 1944
Organisatie: Nationale Politie
Locatie: Nationale Politie
Uren per week: 32 - 36
Tarief: Geen maximum
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 14-06-2024 14:30

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De projectmedewerker/redacteur is verantwoordelijk voor de crossmediale vertaling van meerdere rubrieken uit het blad naar nieuw te starten kanalen. Daarbij begeleidt hij of zij de redacteuren in het contentteam om ditzelfde te doen. Schrijven, redigeren, coachen en ontwikkelen zijn belangrijke onderdelen van deze functie.

De opdracht is voor minimaal 32 uur en maximaal 36 uur. De locatie zal de Marten Meesweg in Rotterdam zijn, thuis en ook op verschillende locaties in het land.

Het betreft hier een LFNP functie schaal 10.


Type inzet

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie . De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren.

 • Korpsmedia, het redactieteam van Politie Nederland, zoekt een crossmediale redacteur/ projectmedewerker om bij te dragen aan het vormgeven van de crossmediale ambities.
 • De komende periode heeft het team de opdracht om de content die gemaakt wordt geschikt te maken voor alle collega's.
 • De artikelen uit het blad worden op meer kanalen ingezet en om zo alle collega's te kunnen gebruiken.
 • De redacteur die wij zoeken heeft ervaring met crossmediaal werken en het leiden van deelprojecten bij een transitie zoals deze.

Voor deze opdracht is een BetrouwbaarheidsOnderzoek (BO) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.


Doelstelling

Beoogd resultaat: Jij bent als (expert) redacteur mede verantwoordelijk dat binnen de periode van deze opdracht de ambities worden behaald: binnen twee jaar zal er succelvol op meerdere kanalen content worden gedeeld. (zie ook opdrachtomschrijving)

Tussentijds zal er gevalueerd worden of het beoogd resutaat behaald kan worden en of een verdere inzet (binnen de verlengopties) nodig zal zijn.


Verantwoordelijkheden

De projectmedewerker/redacteur is verantwoordelijk voor de crossmediale doorontwikkeling van enkele rubrieken. Van idee tot uitvoering. Daarnaast hoort het begeleiden en coachen van medewerkers tot de taak.


Contacten

Contacten binnen geheel Politie Nederland, maar voornamelijk binnen de Dienst Communicatie.


Opleiding

De kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleding, met als richting communicatie, media of vergelijkbaar.


Professionele kennis en werkervaring

 • Je hebt een journalistieke achtergrond en ruime ervaring met het ontwikkelen van crossmediale content.
 • Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in ons vak en denkt continu na over wat dat betekent voor ons werk offline maar ook online.
 • Je bent een aanpakker en een echte vakvrouw of -man.
 • Je vindt het leuk om samen te werken en kunt goed omgaan met feedback voor een nóg beter resultaat.
 • Je bent een sparringpartner voor het redactieteam en hebt de nodige eigenwijsheid en nieuwsgierigheid, maar je bent geen solist.
 • Je hebt oog voor details en stelt hoge eisen aan de kwaliteit van content en bent voortdurend op zoek naar mogelijkheden die kwaliteit te verbeteren.
 • Je hebt tussen de 5 en10 jaar relevante werkervaring in het redactionele werkveld zoals; journalistiek, media, pr als redacteur.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met eindredactie.

Competenties

 • Coachen
 • Accuratesse
 • Flexibel
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Creativiteit

cv informatie

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.

Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.


Bewijsmiddelen

Inschrijvers dienen aantoonbaar te voldoen aan hetgeen zij verklaren in hun Offerte. Ter verificatie dient Inschrijver op verzoek van de Inhuurdesk bewijsmiddelen te overleggen. De inhuurdesk stelt de Inschrijver hiervan op de hoogte middels een schriftelijk verzoek. Het niet tijdig overleggen van de gevraagde bewijsstukken zal aanleiding geven tot het terzijde leggen van de Offerte met tot gevolg dat deze van de beoordeling is uitgesloten.


Geheimhoudingsverklaring

De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat binnen de termijn van 7 kalenderdagen na het ontvangen van de definitieve gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.


Tarieven

Zoals vermeld in de Voorwaarden inzake inhuur derden geldt expliciet dat bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten, verblijfskosten, parkeerkosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de Politie voor vergoeding in aanmerking komt.

De mogelijkheid tot tariefsindexatie is voor aanvragen welke per 01-01-2023 op de markt worden uitgezet, aangepast. De Inhuurvoorwaarden worden hier tekstueel z.s.m. op aangepast. De wijziging houdt in dat iedereen ná 2 jaar inzet op dezelfde aanbesteding, bij verlenging na 2 jaar automatisch wordt geïndexeerd. Dit gebeurt middels het dan geldende meest recente, definitieve CBS cijfer, ongeacht in welke maand dit is.


Screening

Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt maximaal 16 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.

In artikel 10 van de Voorwaarden Offerteprocedure zijn de voorwaarden van de screening van de Externe van de Leverancier die in aanmerking komt voor de gunning van de Inleenopdracht opgenomen. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

In geval van een eventueel bezwaar tegen een negatief screeningsresultaat dan wel de weigering van een VOG zal dit de voortgang van de offerteprocedure niet opschorten. De Politie wacht de beslissing op bezwaar niet af. Een negatief screeningsresultaat of een weigering van een VOG zal leiden tot het intrekken van het voornemen tot gunning aan de Leverancier die dit betreft.


Beschikbaarheid

De Externe is inzetbaar vanaf 01-07-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-06-2025 voor 32 -36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Prijs (eisen)

Maximaal: € 55,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Kwaliteit (eisen)

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Eis 2. De kandidaat heeft minimaal een HBO opleiding met diploma afgerond. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. De kandidaat heeft tussen de 5 en 10 jaar relevante werkervaring in het redactionele werkveld zoals; journalistiek, media, pr als redacteur. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 4. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met eindredactie. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. Vereiste competenties/vaardigheden: Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Flexibel: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen diemet de functie verband houden. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.


Gunningscriteria (wensen)

35 %

Wens 1. De kandidaat heeft werkervaring als (eind)redacteur cross mediale producties. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

30 %

Wens 2. De kandidaat heeft werkervaring met verschillende sociale media platforms. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

20 %

Wens 3. De kandidaat heeft werkervaring als projectleider die de voortgang van lopende producties bewaakt en ervoor zorgt dat planningen en deadlines worden gehaald. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling:

15 %

Wens 4. De kandidaat heeft werkervaring in het aansturen van redacteuren. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen