Projectleider implementatie advies inrichting dienstverlening sociaal domein

Logo van de gemeente Overbetuwe, met de gestileerde tekst "gemeente Overbetuwe" in paars en een blauw abstract vleugelachtig ontwerp.

Aanvraagnummer: 1331
Organisatie: Gemeente Overbetuwe
Locatie: Gemeente Overbetuwe
Uren per week: 24
Tarief: €105 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: Ja, nader te bepalen afhankelijk van voortgang en resultaat
Sluitingsdatum: 20-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Situatieschets

In Overbetuwe zetten we in op een integrale dienstverlening aan inwoners vanuit het Sociaal Team Overbetuwe (STO). Om toe te werken naar een optimalisatie van de inrichting van onze dienstverlening, is een extern advies ingewonnen. Vanuit organisatiekundig perspectief was de onderzoeksvraag: Wat is een toekomstbestendige en samenhangende inrichting van de dienstverlening van het sociaal domein in Overbetuwe?

Het advies geeft antwoord op de onderzoeksvraag en doet aanbevelingen voor een toekomstbestendige en samenhangende inrichting van de dienstverlening van het sociaal domein in Overbetuwe.

Om de implementatie van het advies in goede banen te leiden zoeken wij een stevige projectleider die de organisatie ondersteunt in het gehele traject .

Aansturing Implementatie

 • Eén van de wethouders Sociaal Domein is bestuurlijk opdrachtgever namens het college (BOG).
 • De domeinmanager Sociaal Domein is ambtelijk opdrachtgever voor de implementatie STO en SBO (AOG); Zij creëert op managementniveau de condities voor de uitvoering. De projectleider implementatie: is uitvoeringsverantwoordelijk voor de activiteiten uit het implementatieplan; houdt zicht op de voortgang van de implementatie en rapporteert aan de opdrachtgever; voert regie op de samenhang van de implementatie en adviseert de AOG op de samenhang.

  Interne projectorganisatie

  De interne projectorganisatie bestaat uit een Bestuurlijk Overleg, een Projectgroep en een Kerngroep. De projectleider is onderdeel van alle 3 onderdelen.

  Resultaat

  Het resultaat van deze opdracht bestaat uit twee delen. Ten eerste moet op 1 januari 2025 het advies geïmplementeerd zijn. Ten tweede moet er een gedragen aanpak zijn om te komen tot de veranderingen bij zowel de interne organisatie als bij de externe partners. Rol en plaats in de organisatie De projectleider is verantwoordelijk voor de implementatie van het advies en de realisatie van het projectresultaat binnen de daarvoor beschikbaar gestelde randvoorwaarden. Gezien het afdeling overstijgende karakter van de opdracht en de impact op de gemeentelijke organisatie, werkt de projectleider in opdracht van en onder eindverantwoordelijkheid van de domeinmanager (ambtelijk opdrachtgever). De projectgroep bewaakt de voortgang van de werkzaamheden en ziet erop toe dat de beoogde implementatie handen en voeten krijgt.

  Verantwoordelijkheden

  Het project inrichting dienstverlening sociaal domein vraagt om een proces waarin stap voor stap naar een concrete invulling gewerkt wordt.

 • De projectleider is verantwoordelijk voor het plannen en tijdig aanleveren van de voortgangsresultaten op de vastgestelde evaluatiemomenten aan het Bestuurlijk Overleg. Hij/zij verwerkt de resultaten in het projectplan. De projectleider en de procesbegeleider hebben continu afstemming over het projectplan. Knelpunten worden voorgelegd aan de stuurgroep.
 • De projectleider ondersteunt de projectgroep bij de interne communicatie.

  Beschikbaarheid

  De kandidaat is beschikbaar binnen de aangegeven start en einddatum. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

  Overige eisen

  U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4 in PDF toe. Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld. Benoem en beschrijf concreet in uw CV de relevante ervaring waaruit blijkt dat u aan onderstaande eis(en) voldoet. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum en beschrijving van de werkzaamheden te zijn vermeld.
  Opleidingseis(en): Kandidaat beschikt over minimaal een relevante afgeronde HBO opleiding bij voorkeur op het gebied van beleid, management of bedrijfskunde.
  Werkervaringseis(en): Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in eenzelfde of vergelijkbare functie bij middelgrote gemeentelijke organisatie(s) binnen het sociaal domein.
  De interviews zullen plaatsvinden op 22 mei 2024. Wij vragen u hier alvast rekening mee te houden.

  Gunningscriteria

  Sorteer op kwaliteit (dan prijs)

  De kwaliteitsscore komt tot stand door de optelsom van het behaalde percentage op de beschreven wens(en).

  Op basis van kwaliteit wordt de top van kandidaten samengesteld en uitgenodigd voor een gesprek. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

  Gunningscriteria Kwaliteit

  100 %
  Het beoordelingsteam beoordeelt de mate waarop de CV van de kandidaat aansluit bij de beschrijving van het functieprofiel: - Het CV sluit uitstekend aan bij onze uitvraag (100%) - Het CV sluit goed aan bij onze uitvraag (50%) - Het CV sluit voldoende aan bij onze uitvraag (0%)

  Gunningscriterium Prijs

  Maximaal: € 105,00
  Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

  Competenties te toetsen in interviewfase

  Competenties, houding & gedrag

  • Integrale aanpak en verantwoordelijkheid. In staat om álle aspecten van het project goed aan te sturen en te organiseren (inhoud, communicatie, dossiervorming, financiën etc.).
  • Voldoende kennis en kunde van de inhoud, procedures, projecten, programma’s en uitdagingen van het sociaal domein om als sparringpartner en gesprekspartner van collega’s en projectgroep te kunnen optreden.
  • In staat de gewenste ontwikkelingen te vertalen naar organisatorische inrichting. Hij/zij weet (in samenspraak met de opdrachtgever) op het juiste moment de juiste disciplines te betrekken (HR, juridisch, ICT, financiën etc.)
  • Voldoende kennis en kunde van projectmatig werken om het project goed te kunnen organiseren en hierop te kunnen (bij)sturen.
  • Organiserend vermogen. In staat om te overzien welke stappen wanneer nodig zijn. Kan daarop een proces organiseren en daar richting aan geven door de juiste mensen op de juiste manier op het juiste tijdstip te betrekken. Het gaat daarbij om een combinatie van planmatig denken en handelen met daarbij een voldoende mate van flexibiliteit om mee te kunnen bewegen met veranderende omstandigheden. Een proactieve houding door in staat te zijn om rekening te houden met verschillende scenario’s en daarop te kunnen acteren. Inzet om doelen te bereiken of obstakels weg te nemen. Komt met creatieve en niet alledaagse oplossingsrichtingen.
  • Enthousiasmerend en inspirerend.
  • Stressbestendig, ziet problemen vooral als uitdagend en heeft er plezier in om tot een creatieve oplossing te komen.
  • Stuurt op verwachtingenmanagement:
   Richting projectgroep over mogelijkheden, voorwaarden en voortgang
  • Richting collega’s over gevraagde inzet.

   Richting bestuurlijke en ambtelijk opdrachtgevers over de voortgang en te maken keuzes.

  • Sensitiviteit. In staat zijn om de juiste vragen te stellen, te verplaatsen in de vraag en behoefte van de opdrachtgevers, gevoel hebben wie waarover en wanneer geïnformeerd moet worden. Is op hoogte van de politieke, organisatorische en persoonlijke verhoudingen en valkuilen en emoties en weet daar op de juiste manier mee om te gaan, te adviseren en naar te handelen.
  • Communicatie is een sleutelwoord in alles wat de projectleider onderneemt. Dat betekent dat hij/zij is in staat is om helder en open contact te maken, duidelijk te zijn, mensen mee te nemen en permanent te informeren over die zaken die voor de betrokkene van belang is. Hij zoekt anderen veelvuldig op om te vragen wat voor hen belangrijk en werkbaar is en waar zij mee bezig zijn. En ook om hen te spiegelen op verbeterpunten.

  De kandidaat wordt tijdens het gesprek op deze competenties beoordeeld.

  Interviewfase

  Toelichting methodiek

  1. De documenten worden gecontroleerd. De gevraagde documenten dienen zodanig te zijn beschreven, dat de gemeente voldoende inzicht krijgt, om te kunnen beoordelen of aan de eisen is voldaan. Mocht uit documenten of het interview blijken dat de kandidaat niet aan de gestelde eisen of aangegeven wensen voldoet, dan wordt deze als nog knock-out verklaard en niet verder meegenomen in de beoordelingsprocedure.
  2. Uitsluitend de kandidaat/kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes zich in de top rangorde plaatsen, kunnen worden uitgenodigd voor een interview.
  3. In het interview worden de eisen en wensen geverifieerd en de aangeboden kandidaat beoordeeld op werk/opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de aangegeven competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt het besluit over (voorlopige) gunning van de opdracht plaats.

  Mocht aan de hand van het interview blijken dat de toelichting niet in overeenstemming is met de ingediende offerte op zowel de eisen als wensen, kan dit tot uitsluiting leiden.