Projectleider locatie en gebiedsontwikkeling

Logo van Katwijk met gestileerde blauwe golven boven de naam, geschreven in donkerblauwe letters.

Aanvraagnummer: 2055
Organisatie: Gemeente Katwijk
Locatie: Gemeente Katwijk
Uren per week: 8-20
Tarief: Geen maximum
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 11-06-2024
Optie tot verlenging: 2 x 1 jaar
Sluitingsdatum: 14-06-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Opdrachtgever

Met ruim 67.000 inwoners vormt Gemeente Katwijk een krachtige gemeentelijke organisatie en is zij tegelijk in staat om dichtbij en samen met de inwoners van de vier kernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg te werken aan de kwaliteit van werken, wonen en leven. Meer informatie is te vinden op www.katwijk.nl.

Opdrachtomschrijving

Katwijk staat voor een ambitieuze woonopgave. Bouwen en wonen zien we als vliegwiel; door te investeren in wonen zorgen we voor nieuwe impulsen aan de lokale en regionale economie en voor sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Hiermee creëren we kansen om het lokale voorzieningenniveau in onze gemeente nóg verder te versterken. We werken daarom hard aan een groot aantal woningbouwprojecten die hieraan een bijdrage leveren. En in die projecten geven we invulling aan diverse opgaven die spelen. Om tot resultaat te komen spelen er verschillende mooie complexe projecten met regionale impact.

Een van onze projecten richt zich op een bewonersinitiatief voor een zorgwoning en ander belangrijk project is project Havenschanier :Samen met BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen gaan we de komende jaren aan de slag om het Havenscharnier te ontwikkelen tot woongebied. Havenscharnier | Gemeente Katwijk


Verantwoordelijkheden

Als projecteider ben jij verantwoordelijk voor het realiseren van de projectdoelstellingen; van planvorming tot aan overdracht naar de beheerorganisatie binnen de gestelde kaders (geld, risico's, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit). De projectleider is de linking pin tussen opdrachtgever/gebiedsmanager en (project) organisatie en is in staat alle belangen te overzien en te wegen.

Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden van verschillende gebiedsontwikkelingen en initiatieven. Je bent een stevige projectleider met inhoudelijke ervaring en goede onderhandelingsvaardigheden. Ook ben je sparringpartner voor de ambtelijke opdrachtgever/gebiedsmanager en bestuurlijke opdrachtgever.

Verder bestaan je werkzaamheden uit:

 • Realisering van (complexe) vastgoeddeals. Dit in de driehoek van Bestuurlijk Opdrachtgever, Ambtelijk Opdrachtgever en Projectleider.

 • Afstemming met de opdrachtgever over de opzet, inhoud en besluitvorming van projecten, inclusief rapportages over GROTIK-aspecten.

 • Opstellen en afhandeling van bestuurlijke beslisdocumenten. Het college en raad informeer je over de voortgang.

 • Inhoudelijk/functioneel leidinggeven aan een integraal projectteam.

 • Onderhandeling met marktpartijen, overlegt met inwoners en stakeholders, juridische procedures uitvoeren en zorgen dat overeenkomsten worden gesloten.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 17-6-2024 tot en met 16-6-2025 voor 8 tot 20 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de start- en einddatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

'Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Welk type overeenkomst is op de kandidaat van toepassing? (Overeenkomst inhuur arbeidskrachten, tussenkomst ZZP’er of (modelovereenkomst) met ZZP’er?)

Wie is tekenbevoegd (naam en functie)?

Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau


Prijs (eisen)

Maximaal: € 130,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

25 %

Afgeronde opleiding in de richting van planologie, ruimtelijk ordening, vastgoed, gebiedsontwikkeling of vergelijkbaar

30 %

Aantoonbare ervaring als projectleider of projectmanager in projecten op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed bij een gemeente met een minimale duur van 5 jaar in de afgelopen 7 jaar

20 %

Aantoonbare werkervaring in alle fasen van gebiedsontwikkeling van initiatief tot realisatie, benoem waar dit is opgedaan.

25 %

Afgeronde opleiding op minimaal wo-niveau


Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

 1. Resultaatgericht
 2. Zakelijk
 3. Inventief
 4. Een sterk ontwikkelde politiek/bestuurlijke sensitiviteit


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen.

De cv’s worden beoordeeld op de Kwaliteit (eisen) die hierboven zijn benoemd in de (offerte)aanvraag. Dit zijn de minimumeisen/knock-outcriteria. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor stap 2. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie van cv’s

Bij stap 2 worden de punten/percentage(s) toegekend. Per gunningscriterium (wens) staat de (maximaal) te behalen score/percentage aangegeven. Indien aan alle “Gunningscriteria (wensen)” wordt voldaan zal de totaal te behalen score (100%) worden gegeven. Als er een bepaalde wens niet (geheel) voldoet zal er voor die wens geen (volledige) score worden toegekend. Het voldoen aan de wens(en) moet duidelijk uit het cv blijken.

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. De tien (10) kandidaten die het beste scoren worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De opdrachtgever streeft ernaar drie (3) kandidaten uit te nodigen voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Interview

In het interview wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het interview wordt gevoerd door twee of meerdere vertegenwoordigers van de opdrachtgever. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de gemeente Katwijk het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.
Opdrachtgever behoudt het recht om (de opdracht) niet te gunnen.