Senior Projectleider Gebiedsontwikkeling

Logo van provincie Flevoland met een gestileerde vogel in blauw en groen met de naam ernaast.

Aanvraagnummer: 1590
Organisatie: Provincie Flevoland
Locatie: Provincie Flevoland
Uren per week: 20 per week
Tarief: €130 per uur
Regio: Flevoland
Startdatum: 13-06-2024
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 27-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

De provincie Flevoland streeft ernaar de ruimte binnen Flevoland optimaal te benutten en zorgt voor een prettige leefomgeving waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Als provincie zijn wij volop in beweging en hebben we letterlijk de ruimte om aan de meest fascinerende projecten te werken. Gebiedsontwikkeling zit in ons DNA. Grote maatschappelijke opgaven, het landelijk gebied, de woningbouw, de energietransitie, economie en werkgelegenheid in Flevoland, máken onze werkzaamheden.

In al onze gebiedsprogramma’s gebruiken we een integrale aanpak op het gebied van fysieke (en veilige) leefomgeving, innovatie en talent. Deze multidisciplinaire aanpak vormt een vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van Flevoland. Hoe beter de regio samenwerkt als één samenhangend ruimtelijk economisch systeem, hoe groter de economische en maatschappelijke impact en kansen. De provincie is nu op zoek naar een ervaren senior projectleider gebiedsontwikkeling om inhoudelijk invulling én leiding te kunnen geven aan de volgende fase van ons Programma ‘Doorontwikkeling Batavialand.’

Doorontwikkeling Batavialand
Erfgoedcentrum Batavialand is in 2017 ontstaan na een fusie van de Bataviawerf, het Nieuw Land Erfgoedcentrum en het Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)). Momenteel voert Batavialand diverse taken uit. Zo beheert Batavialand de maritieme rijkscollectie en de provinciale archeologische collectie. Daarnaast fungeert ze als provinciaal museum en vertelt het “Het Verhaal van Flevoland”.

In 2021 heeft de Minister van OCW Batavialand daarnaast aangewezen als beheerder van het nationaal depot voor scheepsarcheologie (NSD). Aangezien er maar enkele van dergelijke instituten op de wereld zijn, levert de aanwijzing tot NSD niet alleen een unieke kans op voor Batavialand, maar ook voor Flevoland. Om de komst van het NSD te benutten als vliegwiel voor een verdere doorontwikkeling van het museum én het gebied, is het Expertiseteam Gebiedsontwikkeling van Provincie Flevoland daarom per 1 maart 2023 gestart met het gebiedsprogramma ‘Doorontwikkeling Batavialand.’ De provincie voert dit programma uit in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de gemeente Lelystad en Museum Batavialand op basis van een PS-besluit van 23 januari 2023. Eerder hebben de partners in een intentieovereenkomst afgesproken dat de concretisering van de doorontwikkeling in ieder geval zal bestaan uit de realisatie van een multifunctioneel entreegebouw en het NSD en het verplaatsen en integreren in het gebied van zowel de Bataviawerf als het schip de ‘Batavia.’ Daarnaast is er overeengekomen het nationaal depot en de museale functies uiterlijk in mei 2027 te realiseren.

Provincie Flevoland heeft de regie over de ruimtelijke en bouwkundige gebiedsontwikkeling om het toekomstige Erfgoedpark Batavialand te realiseren. Inmiddels zijn er op hoofdlijnen afspraken gemaakt met de omgevingspartijen over de doorontwikkeling van Batavialand, de verplaatsing van de werf en het op land brengen van de Batavia.


Opdracht

Gezien de complexiteit van het project en de specifiek benodigde expertise c.q. vaardigheden in deze is er behoefte aan senior capaciteit om inhoudelijke invulling en leiding te kunnen geven aan de verschillende deelprojecten, welke op een integrale manier in samenwerking met bovengenoemde partners worden uitgevoerd. Wij zoeken daarom een senior projectleider gebiedsontwikkeling die, nu het programma een volgende cruciale fase ingaat, invulling kan geven aan de opgaven die er liggen. Als senior projectleider zul je te maken krijgen met een complex en integraal proces en ben je verantwoordelijk voor de verdere uitwerking en concretisering van de inhoud van de verschillende deelprojecten.

Je vertaalt bestuurlijke doelstellingen in operationele acties. Je stuurt op projectresultaten, gaat flexibel om met kansen, risico’s en complicaties. Je draagt zorg voor de uitwerking van de financiële componenten. Denk aan begrotingen, financieringsconstructies en subsidies. Maar ook de juridische borging van de projecten en/of deelprogramma’s.
Je adviseert de programmamanager op programma en project niveau over de aansturing, het procesontwerp en de koersbepaling. Met jouw inzet draag je zichtbaar en concreet bij aan de gebiedsontwikkeling van Flevoland.

Je werkzaamheden zullen daartoe onder andere bestaan uit:

  • Het coördineren van de verschillende trajecten, zoals het laten finaliseren van een programma van eisen en het (gezamenlijk) begeleiden van de architecten- en aannemer selectie, etc.
  • Het coördineren van en invulling geven aan het opstellen van de samenwerkingsovereenkomsten (SOK’s) met de diverse partners
  • Het overzien van het afstemmingsproces met de omgeving en stakeholders
  • Het operationaliseren en bewaken van de begroting, planning en risico’s


Minimumeisen/ knock-outcriteria

1. Een maximum van € 130,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
2. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als (senior) projectleider in de gebiedsontwikkeling.


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau binnen het fysieke domein en/of gebiedsontwikkeling (10 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als (senior) projectleider in de gebiedsontwikkeling (40 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het verbinden en aansturen van samenwerkende overheden en derden (benoem een duidelijk voorbeeld in het cv) (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het coördineren van (complexe) gebiedsprocessen, incl. werkervaring met omgevingsmanagement en stedenbouw (benoem in het cv concrete voorbeelden) (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Benodigd aantal professionals

1.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: Flexibel; in overleg. Er wordt hybride gewerkt.
De opdracht wordt vervuld gedurende 24 weken. Rekening wordt gehouden met een periode voor verlof – waarin de Opdracht dus niet wordt uitgevoerd door Opdrachtnemer – van 2 weken.


Planning en meer informatie


Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 mei 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23 mei 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op vrijdag 31 mei 2024 tussen 10.00 uur en 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 29 mei bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.