Specialist ervaringsdeskundige armoede en uitsluiting

Logo met een grijze leeuw en een rode diagonale lijn over het woord "Amersfoort" in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 2029
Organisatie: Gemeente Amersfoort
Locatie: Gemeente Amersfoort
Uren per week: 14 per week
Tarief: €95 - €110 per uur
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 21-06-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Waar ga je werken?

In Amersfoort –een stad met ongeveer 160.000 inwoners- is het belangrijk dat inwoners, ondernemers en de gemeente samen optrekken voor een fijne en veilige stad. Belangrijke inhoudelijke aandachtsgebieden binnen de afdeling Samen Leven zijn welzijn, sport, armoede, arbeidsmarkt, onderwijs, diversiteit en (jeugd)zorg. Binnen de afdeling werken we volgens de agile principes in 12 opgaveteams. Jij gaat als ervaringsdeskundige met name werken voor het verandertraject Kansrijk Liendert. Dit verandertraject is één van de opgaven van o.a. het team Preventie en Toegang binnen Samen Leven dat zich vooral bezighoudt met het versterken van de sociale basis, het versterken van preventie in het sociaal domein en het bevorderen van de inclusieve samenleving waarin meer mensen participeren. Daarnaast is Kansrijk Liendert onderdeel van het omgevingsprogramma Wij Liendert.


Liendert is een levendige en diverse wijk, met veel jeugd. Veel jongeren en gezinnen voelen zich er thuis en genieten van de buurtfeesten, de saamhorigheid en de locatie dichtbij het centrum van Amersfoort. Tegelijk zien we bij jongeren en gezinnen in Liendert ook kansenongelijkheid, armoede en de gevolgen daarvan.


Gemeente Amersfoort heeft speciale aandacht voor de wijk Liendert. Omdat zij wil dat alle Amersfoorters dezelfde kansen krijgen, kunnen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving en hun talenten kunnen ontwikkelen. Om dit te bereiken gaan inwoners, professionals in de wijk en de gemeente op nieuwe manieren samenwerken. Hoe, dat is beschreven in het wijkplan Kansrijk Liendert. Een programma voor meer kansen, werk en scholing en minder armoede voor kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers.


Uit wetenschappelijk onderzoek en ons eigen onderzoek in de wijk Liendert blijkt dat problemen van inwoners meerdere oorzaken kunnen hebben. En dat die vaak niet met 1 maatregel op te lossen zijn. Met het wijkplan Kansrijk Liendert richten we ons daarom niet alleen op de klachten, maar kijken we dieper. Om meer effect te bereiken voor inwoners van Liendert, moeten we met alle factoren rekening houden en samen met professionals in de wijk en inwoners duurzame oplossingen vinden. Dit noemen we 'impactgedreven werken'. We werken hierbij samen met inwoners en een ervaringsdeskundige uit de wijk

Ten slotte liggen er bij andere opgaveteams, waaronder Bestaanszekerheid & participatie vraagstukken waar ervaringsdeskundige advisering nodig en wenselijk is.


Waarom een ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting?

Wij willen opgeleide ervaringsdeskundige(n) en inwoners met ervaringskennis betrekken bij het verandertraject aanpak armoede en gezondheidsverschillen voor inwoners om;


 1. beter aan te sluiten bij de leefwereld van inwoners en inwoners perspectief bieden
 2. acties/maatregelen en interventies aan te bieden die passen bij de behoeften van inwoners voor wie het is bedoeld
 3. beleid en uitvoering samen met inwoners verder te ontwikkelen
 4. de impact van communicatie in de wijk beter aan te sluiten op de leefwereld van inwoners


Het werken met ervaringsdeskundigen en inwoners met ervaringskennis is binnen gemeente Amersfoort is in ontwikkeling. Wij hebben hier positieve ervaring mee opgedaan en willen te verder borgen door meer inwoners te betrekken.

De benadering van armoede was vaak nog te gericht op de materiële kant en wordt soms nog eenzijdig benaderd. Er moet nog aandacht komen voor de stress die armoede met zich meebrengt, de emotionele gevolgen van armoede en voor wat sociale uitsluiting met je doet. Ervaringsdeskundigen en inwoners met ervaringskennis hebben deze kennis. Ze herkennen de ander in generatiearmoede en spreken de taal van mensen in armoede.


Toekomstbeeld


Door de inzet van ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis, naast vakkennis en wetenschappelijke kennis, gaan we armoede en gezondheidsverschillen beter bestrijden.


Wat ga je doen?

Je gaat je deskundigheid met name binnen de werkgroep Kansrijk Liendert inzetten. Je werkt samen met de werkgroep Kansrijk Liendert en maatschappelijke partners om de beoogde doelen van Kansrijk Liendert te realiseren. Daarnaast ga je ook in breder verband, binnen andere opgaveteams, de gemeente als ervaringsdeskundige adviseren binnen het sociaal domein.


Rol en taken:

 • Als inwoner van Liendert adviserend deelnemen aan de projectgroep Kansrijk Liendert;
 • Adviseren impactteam in de wijk Liendert vanuit ervaringsdeskundigheid en inwonerspersctief,
 • Coachen ervaringsdeskundigen in opleiding,
 • Betrekken en begeleiden inwoners adviesgroep Liendert;
 • Gemeente als ervaringsdeskundige adviseren binnen het sociaal domein op het terrein van o.a. armoede en bestaanszekerheid
 • Adviserende rol gemeentebreed mbt integraal en domeinoverstijgend werken
 • Inbreng aantoonbare kennis en ervaring over de oorzaken en gevolgen van leven in armoede
 • Adviseren in een praktische vertaling wat wel/niet werkt
 • Adviseren in beleidsontwikkeling mbt aanpak armoede en gezondheidsverschillen / de-stigmatiseren van armoede
 • Uitvoeren van concrete vraagstukken die voortkomen uit de werkgroep
 • Opbouwen en onderhouden van netwerken. Hier bedoelen wij netwerken van bewoners die leven in armoede of hier ervaring mee hebben
LET OP!

In het kader van gelijke kansen en het voorkomen van manipulatieve inschrijvingen, waarbij een inschrijver veel verschillende cv’s indient en zo kan sturen op wie in de top komen, mag een inschrijver maximaal 1 offerte/kandidaat aanbieden. Bij meer dan 1 aangeboden offerte/kandidaat zal alleen de eerst binnengekomen aanbieding meedingen naar de opdracht.

Urenregistratie/facturatie

De gewerkte uren dienen te worden geregistreerd via de inhuurdesk van de Gemeente Amersfoort en na akkoord van de inhurende manager kan er via Mijn inhuurdesk op Gemeenteamersfoorthuurtin.nl een factuur digitaal worden verzonden aan de gemeente.




Kandidaatomschrijving

Je denkt en werkt op academisch niveau, bent no-nonsense, kritisch, professioneel, pro-actief en betrokken. Je hebt kennis van en ervaring met armoede en sociale uitsluiting. Je bent direct inzetbaar. Je hebt een brede maatschappelijke blik.


Eisen

Voorwaarden voor deelname
Ervaring
Minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan als specialist ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting in een 100.000+ gemeente. Aantoonbaar met CV, groen gearceerd.
Referentie vereist
Kennis
Een afgeronde HBO opleiding ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting. Aantoonbaar met CV, geel gearceerd.
Referentie vereist

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %


Kennis
Heeft aantoonbare kennis over de relatie tussen opgroeien in gezondheid en leven in armoede
Weging: 20 %


Ervaring
Heeft (persoonlijke) ervaring met armoede en sociale uitsluiting
Weging: 20 %


Ervaring
Is niet werkzaam geweest als ambtenaar
Weging: 20 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
 • denkt en werkt de kandidaat op academisch niveau
 • blijkt de kandidaat in het gesprek no-nonsense, kritisch, professioneel, pro-actief en betrokken.
 • toont de kandidaat kennis van en ervaring met armoede en sociale uitsluiting.
 • laat de kandidaat zien dat hij / zij op deelterreinen van het sociaal domein een helicopterview heeft

Weging: 25 %

Interviewplanning

De interviews worden gepland in overleg ZSM na de sluitingsdatum van indienen offertes.