Strategisch adviseur

Logo van de Nederlandse politie, met het woord "politie" in blauw met een embleem van een open boek en een vlam erboven.

Aanvraagnummer: 1585
Organisatie: Nationale Politie
Locatie: Nationale Politie
Uren per week: 8
Tarief: €110 per uur
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 15-07-2024
Optie tot verlenging: 2 x12 mnd
Sluitingsdatum: 24-05-2024 16:30

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De strategisch adviseur zal de opdracht krijgen om op verzoek van coördinator FB of andere gemandateerde binnen FM aanwezig te zijn en te adviseren op thema’s gerelateerd aan fysieke beveiliging en/of informatiegestuurd beveiligen.

 • betrokken bij de optimalisatie en functionele inrichting van VMS, SMS en PSIM-systemen binnen de politie en de realisatie van een landelijke bedrijfsalarmcentrale. Deze functioneert als klankbord voor zijn collega’s en draagt bij aan deze technologische innovaties binnen de politie.

De strategisch adviseur zal op verzoek als onderdeel van het projectteam bij de realisatie en functionele inrichting van landelijke monitoringsoftware en een landelijke bedrijfsalarmcentrale adviseren.

 • Adviseren op processen, procedures en werkinstructies op het gebied van fysieke beveiliging naar workflows en procesplaten voor de monitoringsoftware en BAC. Adviesfunctie voor de functionele inrichting van de BAC en de monitoring software (PSIM).

Type inzet

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie . De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren.

Voor aanvang van deze opdracht dient screening op niveau BO afgerond te zijn. Starten zonder afgeronde screening is niet mogelijk.

Het Coördinatiepunt Fysieke Beveiliging (CP FB) heeft de opdracht om fysieke beveiliging toekomstbehendig te borgen in de politieorganisatie. Het coördinatiepunt bestaat uit een vaste kernbezetting van veiligheids- en beveiligingsspecialisten, die worden ondersteund door een genetwerkt team uit verschillende onderdelen van de politieorganisatie. In dit genetwerk team worden diverse specialismes uit de politieorganisatie vertegenwoordigd, zoals bijvoorbeeld het team fysieke beveiliging, verwerving en de dienst ICT. Het CP FB richt zich op meerdere fysieke beveiligingsthema’s binnen de politie, met als het meest centrale thema: het realiseren en toekomstbehendig borgen van een informatie gestuurde beveiligingsorganisatie (IGB). De strategisch adviseur is op verzoek van de coördinator FB-onderdeel van het kernteam van het CP FB. Het CP FB is onderdeel van team Beleidsimplementatie & ontwikkeling (BIO) dat gepositioneerd is in de afdeling huisvesting

Het CP FB werkt opgavegericht en focust zich op de realisatie van (landelijk) beleid op het vlak van fysieke beveiliging. Deze opgaves komen tot stand op basis van innovatie, omgevingsfactoren en/of beleidsevaluatie. Daarnaast kunnen deze tot stand komen door ‘issues’ uit de organisatie. De coördinator zal bijdragen aan meerdere te realiseren opgaves, welke bijdrage aan de ontwikkeling van IGB binnen de politie. De coördinator focust zich in eerste instantie voornamelijk op vier opgaves, die essentiële schakels vormen voor de realisatie van een Informatiegestuurde beveiligingsorganisatie:

 1. De ondersteuning op strategische visies;
 2. De strategische ondersteuning bij de thema’s bedrijfsalarmcentrale, Physical Security Information managementsysteem;
 3. De optimalisatie van meldkamerapplicaties (SMS en PSIM-systemen) binnen de politie;
 4. Het realiseren van een landelijke bedrijfsalarmcentrale (BAC) en optimaliseren van huidige alarmcentrales.

Doelstelling

 • Strategisch advies over informatiegestuurd beveiligen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Strategisch advies over de ontwikkeling van de technologische kant van informatiegestuurd beveiligen (IGB), waaronder de optimalisatie van PSIM-systemen binnen de politie, functionele inrichting van applicaties en het realiseren van een landelijke bedrijfsalarmcentrale.

Verantwoordelijkheden

De strategisch adviseur is verantwoordelijk voor de advisering op thema’s die raakvlakken hebben met fysieke beveiliging, werken met data en informatiegestuurd beveiligen.

De strategisch adviseur IGB is op verzoek en thema gerelateerd in het projectteam betrokken bij de optimalisatie en functionele inrichting van SMS en PSIM-systemen binnen de politie en de realisatie van een landelijke bedrijfsalarmcentrale. Deze functioneert als klankbord voor zijn collega’s en draagt bij aan deze technologische innovaties binnen de politie.


Contacten

Binnen dit deelproject is samenwerking met diverse interne, maar ook externe ketenpartners cruciaal. Voor het deelproject wordt samengewerkt onder andere samengewerkt met volgende politieonderdelen en ketenpartners, die zich met veiligheid en fysieke beveiliging bezighouden;

 • Team Fysieke Beveiliging
 • Coördinatiepunt Fysieke Beveiliging
 • Programma Fysieke Toegangsbeveiliging
 • Huisvesting FM
 • Team Beleidsimplementatie en Ontwikkeling
 • Private Beveiligingspartijen
 • RFS
 • LMS
 • Ministerie van Defensie
 • TNO

Opleiding

 • Aantoonbaar (diploma) HBO werk- en denkniveau.

Professionele kennis en werkervaring

Werkervaring in Integrale Veiligheid / Security Management / Veiligheidswetenschappen en gerelateerd aan transities van veiligheidsinitiatieven naar een staande organisaties binnen het veiligheidsdomein.

Minimaal 15 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie, waaronder in projectmatige en adviserende rollen, bij voorkeur binnen de onderwerpen integrale veiligheid en informatiemanagement.

Minimaal 10 jaar aantoonbare (internationale) werkervaring met het toepassen van integraal veiligheidsmanagement, bij voorkeur ook binnen HRO-organisaties.

Kennis van informatiegestuurd beveiligen (IGB) methodiek, aantoonbaar door werkervaring en opleiding.

Kennis en ervaring met implementatietrajecten gerelateerd aan IT en/of informatiemanagement binnen de overheid.

Aantoonbare ervaring met de functionele inrichting en optimalisatie van meldkamers en meldkamerapplicaties zoals PSIM en SMS en de vertaling van veiligheids- en beveiligingsprocessen naar deze applicaties en de optimalisatie en realisatie van (bedrijfs)alarmcentrales.


Competenties

 • Vereiste (gedrags)competenties:

  Omgevingsbewust : Heeft interesse in ontwikkelingen rond het vakgebied, benut zijn/haar netwerk om meer informatie tot zich te nemen en kan ontwikkelingen doorvertalen naar de organisatie en het CP FB.

  Overtuigingskracht : Toont gedrag dat erop is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

  Coachen : Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.

  Resultaatgerichtheid: is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en bereid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.

  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en bij voorkeur de Engelse taal.

  Samenwerken: Is in staat om eigen inzichten en voorkeuren ondergeschikt te maken aan het teamresultaat.

  Functionele kennis van Security Management : Heeft ervaring met het analyseren van risico's en bedreigingen. Is in staat te adviseren en beslissen over passende investeringen in beveiliging. Heeft up-to-date kennis rondom methodologieën en methoden voor het analyseren van dreigingen en risico's.

  Verbinder / bruggenbouwer: Is in staat oplossingen en wegen te zoeken waar ieder zich in kan vinden.

  Ketenregie: Is in staat om bewust en strategisch te interveniëren in het dynamische krachtenveld van keten- en netwerksamenwerking.

  Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk naar voren komen tijdens het verificatiegesprek.

 • Uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en de Engelse taal
 • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en de Engelse taal

cv informatie

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.

Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.


Bewijsmiddelen

Inschrijvers dienen aantoonbaar te voldoen aan hetgeen zij verklaren in hun Offerte. Ter verificatie dient Inschrijver op verzoek van de Inhuurdesk bewijsmiddelen te overleggen. De inhuurdesk stelt de Inschrijver hiervan op de hoogte middels een schriftelijk verzoek. Het niet tijdig overleggen van de gevraagde bewijsstukken zal aanleiding geven tot het terzijde leggen van de Offerte met tot gevolg dat deze van de beoordeling is uitgesloten.


Geheimhoudingsverklaring

De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat binnen de termijn van 7 kalenderdagen na het ontvangen van de definitieve gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.


Tarieven

Zoals vermeld in de Voorwaarden inzake inhuur derden geldt expliciet dat bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten, verblijfskosten, parkeerkosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de Politie voor vergoeding in aanmerking komt.

De mogelijkheid tot tariefsindexatie is voor aanvragen welke per 01-01-2023 op de markt worden uitgezet, aangepast. De Inhuurvoorwaarden worden hier tekstueel z.s.m. op aangepast. De wijziging houdt in dat iedereen ná 2 jaar inzet op dezelfde aanbesteding, bij verlenging na 2 jaar automatisch wordt geïndexeerd. Dit gebeurt middels het dan geldende meest recente, definitieve CBS cijfer, ongeacht in welke maand dit is.


Screening

Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt maximaal 16 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.

In artikel 10 van de Voorwaarden Offerteprocedure zijn de voorwaarden van de screening van de Externe van de Leverancier die in aanmerking komt voor de gunning van de Inleenopdracht opgenomen. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

In geval van een eventueel bezwaar tegen een negatief screeningsresultaat dan wel de weigering van een VOG zal dit de voortgang van de offerteprocedure niet opschorten. De Politie wacht de beslissing op bezwaar niet af. Een negatief screeningsresultaat of een weigering van een VOG zal leiden tot het intrekken van het voornemen tot gunning aan de Leverancier die dit betreft.


Beschikbaarheid

De Externe is inzetbaar vanaf 15 juli 2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30 juni 2025 voor 8 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Prijs (eisen)

Maximaal: € 110,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Kwaliteit (eisen)

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Eis 2. De kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding, diploma is aantoonbaar. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. De kandidaat heeft minimaal 15 jaar aantoonbare werkervaring in projectmatige en adviserende rollen binnen een overheidsorganisatie. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 4. De kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare (internationale) werkervaring met het toepassen van integraal veiligheidsmanagement, bij voorkeur ook binnen HRO-organisaties. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. Vereiste competenties/vaardigheden: Omgevingsbewust: Heeft interesse in ontwikkelingen rond het vakgebied, benut zijn/haar netwerk om meer informatie tot zich te nemen en kan ontwikkelingen door vertalen naar de organisatie en het CP FB. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat erop is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Resultaatgerichtheid: is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en bereid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten. Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en bij voorkeur de Engelse taal. Samenwerken: Is in staat om eigen inzichten en voorkeuren ondergeschikt te maken aan het teamresultaat. Functionele kennis van Security Management: Heeft ervaring met het analyseren van risico's en bedreigingen. Is in staat te adviseren en beslissen over passende investeringen in beveiliging. Heeft up-to-date kennis rondom methodologieën en methoden voor het analyseren van dreigingen en risico's. Verbinder / bruggenbouwer: Is in staat oplossingen en wegen te zoeken waar ieder zich in kan vinden. Ketenregie: Is in staat om bewust en strategisch te interveniëren in het dynamische krachtenveld van keten- en netwerksamenwerking. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.


Gunningscriteria (wensen)

40 %

Wens 1. Bij voorkeur heeft de kandidaat kennis van informatie gestuurd beveiligen (IGB) methodiek, aantoonbaar door werkervaring/opleiding. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

35 %

Wens 2. Bij voorkeur heeft de kandidaat kennis en ervaring met implementatietrajecten gerelateerd aan IT en/of informatiemanagement binnen de overheid. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

15 %

Wens 3. Bij voorkeur heeft de kandidaat aantoonbare ervaring met de functionele inrichting en optimalisatie van meldkamers en meldkamerapplicaties, zoals PSIM en SMS en de vertaling van veiligheids- en beveiligingsprocessen naar deze applicaties en de optimalisatie en realisatie van (bedrijf)alarmcentrales. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

10 %

Wens 4. Bij voorkeur heeft de kandidaat werkervaring binnen de politieorganisatie. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen